എന്നാത്മാവേ നീ ദുഃഖത്താൽ വിഷാദിക്കുന്നതു

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

 
എന്നാത്മാവേ നീ ദുഖത്തിൽ വിഷാദിക്കുനതെന്തിനായ്
വന്നിടും വീണ്ടെടുപ്പിൻ നാൾ കാത്തിടുക കർത്താവിന്നായ്
       നീ കാത്തിരിക്ക-കർത്താവിന്നായ്
       നീ കാത്തിരിക്ക-കർത്താവിന്നായ്
       കർത്താവിന്നായ് എപ്പോഴും കാത്തിരിക്ക
നിൻ സ്നേഹപ്രയത്നം എല്ലാം- വൃഥാവിൽ എന്നു തോന്നിയാൽ
നീ ഓർത്തുകൊൾ തൻ വാഗ്ദത്തം കണ്ടീടും- നീയും കൊയ്ത്തിൻ നാൾ

കർത്താവോടകന്നോടിയാൽ നിൻ ഓട്ടം എല്ലാം അലസ്യം
തന്നോടുകൂടെ നടന്നാൽ എല്ലായദ്ധ്വാനം മാധുര്യം

നിൻ കണ്ണുനീരിൻ പ്രാർത്ഥന താൻ കേൾക്കാതിരിക്കുന്നുവോ
വിശ്വാസത്തിൻ ശോധന ഇതെന്നു മറന്നുപോയോ-

ഈ ഹീന ദേഹത്തിങ്കൽ നീ ഞെരുങ്ങീടുന്നോ ക്ഷീണത്താൽ
നിൻ രാജൻ വരവിങ്കൽ ഈ മൺപാത്രം മിന്നും തേജസ്സാൽ

നീ സ്നേഹിക്കുന്നനേകരും- കർത്താവിൽ ഉറങ്ങീടുമ്പോൾ
ഉയിർക്കും അവർ ഏവരും- എന്നോർത്തു ആശ്വസിച്ചുകൊൾ-

നിൻ ഭക്തിയിങ്കൽ ക്ഷീണിപ്പാൻ പരീക്ഷ പെരുകുന്നുവോ
നിൻ ശക്തി ആവർത്തിക്കുവാൻ ഒരുദിവ്യവഴിയുണ്ടല്ലോ

വീണീടും നല്ല വീരന്മാർ-യുവാക്കളും വിലപിക്കും
കർത്താവെ കാത്തിരിക്കുന്നോർ തൻ നിത്യ ശക്തി പ്രാപിക്കും.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

http://www.hymntime.com/tch/htm/t/a/k/takemyli.htm ൽ ഈ കീർത്തനത്തിന്റെ പതിപ്പ്]