എന്ദുകു നിർദ്ദയ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്ദുകു നിർദ്ദയ (കീർത്തനങ്ങൾ)

രചന:ത്യാഗരാജ സ്വാമി
രാഗം : ഹരികാംബോജി

താളം: ആദി

പല്ലവി

എന്ദുകു നിർദയ എവരുന്നാരുരാ


അനുപല്ലവി

ഇന്ദു നിഭാനന ഇന കുല ചന്ദന (എന്ദുകു)

ചരണം ൧ 1

പരമ പാവന പരിമളാപ ഘന (എന്ദുകു)


ചരണം 2

നേ പര ദേശി ബാപവേ ഗാസി (എന്ദുകു)


ചരണം 3

ഉഡത ഭക്തി കനി ഉബ്ബതില്ലഗ ലേദാ (എന്ദുകു)


ചരണം ൪ 4

ശത്രുല മിത്രുല സമമുഗ ജൂചേ നീക്‌(എന്ദുകു)

ചരണം ൫ 5

ധരലോ നീവൈ ത്യാഗരാജുപൈ (എന്ദുകു)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=എന്ദുകു_നിർദ്ദയ&oldid=33504" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്