എന്ദരോ മഹാനുഭാവുലു

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്ദരോ മഹാനുഭാവുലു (കീർത്തനങ്ങൾ)

രചന:ത്യാഗരാജ സ്വാമി
രാഗം : ശ്രീ
താളം: ആദി

പല്ലവി

എന്ദരോ മഹാനുഭാവുലു
അന്ദരികീ വന്ദനമു (എന്ദരോ)


അനുപല്ലവി

ചന്ദുരൂവർണുനി അന്ദ
ചന്ദമുനു ഹൃദയാര-
വിന്ദമുന ജൂചി ബ്രഹ്മാ-
നന്ദമനുഭവിഞ്ചു വാർ (എന്ദരോ)


ചരണം 1

സാമഗാനലോല മനസിജലാവണ്യ
ധന്യമൂർധന്യുൽ (എന്ദരോ)


ചരണം 2

മാനസവനചരവരസഞ്ചാരമു നെരിപി
മൂർതി ബാഗുഗ പൊഗഡനേ വാർ (എന്ദരോ)


ചരണം 3

സരഗുണപാദമുലകു സ്വാന്തമനു
സരോജമുനു സമർപണമു സേയു വാർ (എന്ദരോ)


ചരണം 4

പതിതപാവനുഡനേ പരാത്പരുനി ഗുരിഞ്ചി
പരമാർഥമഗു നിജ മാർഗമുതോനു
ബാഡുചുനു സല്ലാപമുതോ
സ്വരലയാദി രാഗമുല ദെലിമു വാർ (എന്ദരോ)


ചരണം 5

ഹരിഗുണമണിമയസരമുലു ഗളമുന
ശോഭില്ലു ഭക്ത കോടുലിലലോ
തെലിവിതോ ചെലിമിതോ കരുണ കൽഗി
ജഗമെല്ലനു സുധാ ദൃഷ്ടിചേ ബ്രോചു വാർ (എന്ദരോ)


ചരണം 6

ഹൊയലു മീര നഡലു കൽഗു സരസുനി
സദാ കനുല ജൂചുചുനു പുലക ശരീരുലൈ
ആനന്ദ പയോധി നിമഗ്നുലൈ
മുദംബുനനു യശമു കല വാർ (എന്ദരോ)


ചരണം 7

പരമ ഭാഗവത മൌനി വര ശശി
വിഭാകര സനക സനന്ദന
ദിഗീശ സുര കിമ്പുരുഷ കനക കശിപു
സുത നാരദ തുംബുരു
പവന സൂനു ബാല ചന്ദ്ര ധര ശുക
സരോജ ഭവ ഭൂസുര വരുലു
പരമ പാവനുലു ഘനുലു ശാശ്വതുലു
കമല ഭവ സുഖമു സദാനുഭവുലു ഗാക (എന്ദരോ)


ചരണം 8

നീ മേനു നാമ വൈഭവംബുലനു
നീ പരാക്രമ ധൈര്യമുല
ശാന്ത മാനസമു നീവുലനു
വചന സത്യമുനു രഘുവര നീയെഡ
സദ്ഭക്തിയു ജനിഞ്ചകനു ദുർമതമുലനു
കല്ല ജേസിനട്ടി നീ മദി-
നെരിംഗി സന്തസംബുനനു ഗുണ ഭജ-
നാനന്ദ കീർത്തനമു സേയു വാർ (എന്ദരോ)


ചരണം 9

ഭാഗവത രാമായണ ഗീതാദി
ശ്രുതി ശാസ്ത്ര പുരാണപു
മർമമുലനു ശിവാദി ഷൺമതമുല
ഗൂഢമുലനു മുപ്പദി മുക്കോടി
സുരാന്തരംഗമുല ഭാവംബുല-
നെരിഗി ഭാവ രാഗ ലയാദി സൌഖ്യമുചേ
ചിരായുവുൽ കലിഗി നിരവധി
സുഖാത്മുലൈ ത്യാഗരാജാപ്തുലൈന വാർ (എന്ദരോ)


ചരണം 10

പ്രേമ മുപ്പിരി കൊനു വേള
നാമമു തലചേ വാരു
രാമ ഭക്തുഡൈന ത്യാഗ-
രാജനുതുനി നിജ ദാസുലൈന വാർ (എന്ദരോ)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=എന്ദരോ_മഹാനുഭാവുലു&oldid=66614" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്