എന്തൊരു കാഴ്ചയിത് പൊന്നേശു കഴുതയതിൽകയറി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

എന്തൊരു കാഴ്ചയിത് പൊന്നേശു കഴുതയതിൽകയറി
ചന്തമോടേറുശ്ശലേം ദേവാലയം തന്നിലെഴുന്നള്ളുന്നേ തത്തിന്താം

ഇണ്ടൽക്കൂടാതെ രാജാധിരാജൻ വരുന്നതുകണ്ടുടനെ
മുണ്ടുകളുംകൊണ്ട് അനേകർ വഴിയിൽവിരിച്ചിടുന്നേ

കാടുകളിൽകയറി ചിലരൊടിച്ചോടുന്നു കൊമ്പുകളും
കേടുകൂടാതെയവർ തിരുമുമ്പിൽ കൊണ്ടെവിതറിടുന്നേ

ബാലകന്മാരുടെ അടുത്തുടൻ മന്നരിൽമന്നവനെ
ചേലോടെ വാഴ്ത്തിടുന്നു പാടിയവർ ആരവാരത്തോടപ്പോൾ

മന്നരിൽ മന്നവനാം മ്ശിഹായെന്നുള്ളോരട്ടഹാസത്താൽ
ഈന്തൽകുരുത്തോലയാൽ മ്ശിഹായെ ആർത്തുഘോഷിച്ചീടുന്നു

പ്രാക്കൾപറന്നീടുന്നു പൊൻവാണിഭ മേശമറിച്ചീടുന്നു
ശീഘ്രമങ്ങോടീടുന്നു കച്ചവടക്കാരവരാടലോടെ

ദൈവ ഭവനമിത് ആരുംനിങ്ങളശുദ്ധമാക്കീടൊല്ല്
ദൈവ വചനമിതു ധരിക്കുകിൽ ദിവ്യലോകം ലഭിക്കും