ഋഗ്വേദം/മണ്ഡലം 1/സൂക്തം 6

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഋഗ്വേദസൂക്തം ൧.൬[തിരുത്തുക]

(ഋഷി മധു ച്ഛന്ദസ്,ദേവത ഇന്ദ്രൻ, മരുത്തുക്കൾ, ഛന്ദസ്സ് ഗായത്രി )

സംസ്കൃതം മൂലം

ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ

സംസ്കൃതം മൂലം

മലയാളം ലിപിയിൽ

മലയാളത്തിൽ
युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः ।

रोचन्ते रोचना दिवि ॥१॥

യുഞ്ജന്തി ബ്രധ്നമരുഷം ചരന്തം പരി തസ്ഥുഷഃ ।

രോചന്തേ രോചനാ ദിവി ॥൧॥

സൂര്യരൂപത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻറെ അഹിംസകമായ രൂപത്തോടു എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും

ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ലോകങ്ങളിലേയും ജീവികളും ഇന്ദ്രനോട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे ।

शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥२॥

യുഞ്ജന്ത്യസ്യ കാമ്യാ ഹരി വിപക്ഷസാ രഥേ ।

ശോണാ ധൃഷ്ണൂ നൃവാഹസാ ॥൨॥

ഈ ഇന്ദ്രൻറെ രഥത്തിൽ, ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന വീരപുരുഷന്മാരെ യുദ്ധസ്ഥലത്തേയ്ക്കു

കൊണ്ടുവരുന്ന ചുവപ്പുവർണത്തോടുകൂടിയ കുതിരകൾ പൂട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे ।

समुषद्भिरजायथाः ॥३॥

കേതും കൃണ്വന്നകേതവേ പേശോ മര്യാ അപേശസേ ।

സമുഷദ്ഭിരജായഥാഃ ॥൩॥

ഹേ, മനുഷ്യരേ! അജ്ഞാനികൾക്ക് ജ്ഞാനത്തെ നൽകിക്കൊണ്ടും അസുന്ദരത്തെ

സുന്ദരമാക്കിക്കൊണ്ടും ഈ സൂര്യരൂപനായ ഇന്ദ്രൻ കിരണങ്ങൾ വഴി പ്രകാശിക്കുന്നു.

आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे ।

दधाना नाम यज्ञियम् ॥४॥

ആദഹ സ്വധാമനു പുനർഗർഭത്വമേരിരേ ।

ദധാനാ നാമ യജ്ഞിയം ॥൪॥

അന്നപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഇച്ഛയോടുകൂടി യജ്ഞോപയോഗികളായ മരുത്ഗണങ്ങൾ

ജലത്തെ വീണ്ടും മേഘങ്ങളിൽ ഗർഭവാസം ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

वीळु चिदारुजत्नुभिर्गुहा चिदिन्द्र वह्निभिः ।

अविन्द उस्रिया अनु ॥५॥

വീളു ചിദാരുജത്രുഭിർഗുഹാ ചിദിന്ദ്ര വഹ്നിഭിഃ ।

അവിന്ദ ഉസ്രിയാ അനു ॥൫॥

ഹേ, ഇന്ദ്രാ! നീ ഉറപ്പേറിയ ദുർഗ്ഗഭേദകനാകുന്നു. നീ ഗുഹയിൽ ഒളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന

ഗോക്കളെ മരുത്ഗണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി വീണ്ടെടുത്തു.

देवयन्तो यथा मतिमच्छा विदद्वसुं गिरः ।

महामनूषत श्रुतम् ॥६॥

ദേവയന്തോ യഥാ മതിമച്ഛാ വിദദ്വംസു ഗിരഃ ।

മഹാമനൂഷത ശൃതം ॥൬॥

ദേവത്വം പ്രാപിക്കണമെന്ന ഇച്ഛയോടുകൂടി സ്തുതിക്കുന്നവർ ഐശ്വര്യവാന്മാരും

ജ്ഞാനികളും ആയ മരുത്ഗണങ്ങളെ തങ്ങളുടെ പ്രഖരബുദ്ധിയാൽ സ്തുതിക്കുന്നു.

इन्द्रेण सं हि दृक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा ।

मन्दू समानवर्चसा ॥७॥

ഇന്ദ്രേണ സം ഹി ദൃക്ഷസേ സംജഗ്മാനോ അബിഭ്യുഷാ ।

മന്ദൂ സമാനവർചസാ ॥൭॥

ഇന്ദ്രനോടൊന്നിച്ച് മരുത്ഗണങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാറാകണമേ. ഇന്ദ്രൻറെ

സഹഗാമികളായ ഈ മരുത് ഗണങ്ങൾ ഭയരഹിതരും പരസ്പരം തുല്യതേജസ്സോടുകൂടിയവരുമാണ്.

अनवद्यैरभिद्युभिर्मखः सहस्वदर्चति ।

गणैरिन्द्रस्य काम्यैः ॥८॥

അനവദ്യൈർഭിദ്യുഭിർമഖഃ സഹസ്വദർചതി ।

ഗണൈരിന്ദ്രസ്യ കാമ്യൈഃ ॥൮॥

ഈ യജ്ഞത്തിൽ നിർദ്ദോഷരും യശസ്വികളും ആയ മരുത്ഗണങ്ങളുടെ

കൂട്ടുകാരനായ ഇന്ദ്രനെ സമർത്ഥൻ എന്നുകരുതി പൂജിക്കുന്നു.

अतः परिज्मन्ना गहि दिवो वा रोचनादधि ।

समस्मिन्नृञ्जते गिरः ॥९॥

അതഃ പരിജ്മന്നാ ഗഹി ദിവോ വാ രോചനാദധി ।

സമസ്മിന്നുഞ്ജതേ ഗിരഃ ॥൯॥

എല്ലായിടങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന മരുത്തുക്കളേ, നിങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നോ

ആകാശത്തിൽ നിന്നോ സൂര്യലോകത്തു നിന്നോ ഇവിടെ വരുവിൻ. ഈ യജ്ഞത്തിൽ ഒന്നായിക്കൂടിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം നിങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു.

इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि ।

इन्द्रं महो वा रजसः ॥१०॥

ഇതോ വാ സാതിമിമഹേ ദിവോ വാ പാർഥിവാദധി ।

ഇന്ദ്രം മഹോ വാ രജസഃ ॥൧0॥ ||

പൃഥ്വിയിൽനിന്നും ആകാശത്തിൽനിന്നും അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നും

ധനം തരുന്നതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്ദ്രനോടു യാചിക്കുന്നു.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഋഗ്വേദം/മണ്ഡലം_1/സൂക്തം_6&oldid=154740" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്