ഋഗ്വേദം/മണ്ഡലം 1/സൂക്തം 3

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മണ്ഡലം-1; സൂക്തം-൩[തിരുത്തുക]

(ഋഷി മധു ച്ഛന്ദസ്,ദേവത അശ്വിനികൾ, ഇന്ദ്രൻ, വിശ്വദേവതകൾ, സരസ്വതി ഛന്ദസ്സ് ഗായത്രി )

സംസ്കൃതം മൂലം

(ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ)

സംസ്കൃതം മൂലം

(മലയാളം ലിപിയിൽ)

മലയാള പരിഭാഷ
अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणी शुभस्पती ।

पुरुभुजा चनस्यतम् ॥१॥

അശ്വിനാ യജ്വരീരിഷോ ദ്രവത്പാണീ ശുഭസ്പതീ ।

പുരുഭുജാ ചനസ്യതം॥൧॥

ഹേ, ആജാനബാഹുക്കളോടുകൂടിയവരും സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ സമ്പാദകരും

ദ്രുതഗതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുമായ അശ്വിനികളേ! നിങ്ങൾ ഈ യജ്ഞത്തിലെ അന്നം കൊണ്ട് സംതൃപ്തരാകുവിൻ.

अश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया धिया ।

धिष्ण्या वनतं गिरः ॥२॥

അശ്വിനാ പുരുദംസസാ നരാ ശവീരയാധിയാ ।

ധിഷ്ണയാ വനതം ഗിരഃ ॥൨॥

ഹേ, അശ്വിനികളേ, നിങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരും,

ധൈര്യവും ബുദ്ധിയുള്ളവരും ആകുന്നു. അതിനാൽ മനസ്സിരുത്തി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ.

दस्रा युवाकवः सुता नासत्या वृक्तबर्हिषः ।

आ यातं रुद्रवर्तनी ॥३॥

ദസ്രാ യുവാകവഃ സുതാ നാസത്യാ വൃക്തബർഹിഷഃ ।

ആ യാതം രുദ്രവർതനീ ॥൩॥

ഹേ ശത്രുസംഹാരകന്മാരായ വീരന്മാരേ! നിങ്ങൾ അസത്യങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവരും

ദുർഘടമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുമാണ്. ഈ അരിച്ചെടുത്ത സോമരസം പാനം ചെയ്യുവാനായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നാലും.

इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः ।

अण्वीभिस्तना पूतासः ॥४॥

ഇന്ദ്രാ യാഹി ചിത്രഭാനോ സുതാ ഇമേ ത്വായവഃ ।

അണ്വീഭിസ്തനാ പൂതാസഃ ॥൪॥

ഹേ, കാന്തിമാനായ ഇന്ദ്രാ! പത്തുവിരലുകൾ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പവിത്രമായ സോമരസത്തിനുവേണ്ടി ഇവിടെ വരണേ.
इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः ।

उप ब्रह्माणि वाघतः ॥५॥

ഇന്ദ്രാ യാഹി ധിയോഷിതോ വിപ്രജൂതഃ സുതാവതഃ ।

ഉപ ബ്രഹ്മാണി വാഘതഃ ॥൫॥

ഹേ ഇന്ദ്രാ! ഭക്തിയോടുകൂടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സോമരസത്തെ, അത് തയ്യാറാക്കിയ സ്തോതാവിൻറെ സ്തുതികളോടുകൂടി സ്വീകരിക്കണേ.
इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः ।

सुते दधिष्व नश्चनः ॥६॥

ഇന്ദ്രായാഹി തൂതുജാന ഉപ ബ്രഹ്മാണി ഹരിവഃ।

സുതേ ദധിഷ്വ നശ്ചനഃ ॥൬॥

ഹേ, അശ്വയുക്തനായ ഇന്ദ്രാ! നീ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രവിക്കുന്നതിന് അതിവേഗം

ഇവിടെ എത്തുകയും യജ്ഞത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹവിസ്സ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണേ.

ओमासश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास आ गत ।

दाश्वांसो दाशुषः सुतम् ॥७॥

ഓമാസശ്ചർഷണീധൃതോ വിശ്വേ ദേവാസ ആഗത।

ദാശ്വാംസോ ദാശുഷഃ സുതം ॥൭॥

ഹേ, വിശ്വദേവതകളേ! നിങ്ങൾ രക്ഷകരും ധാരകരും ദാതാക്കളും ആകുന്നു.

അതിനാൽ ഈ ഹവിർദാതാവിൻറെ യജ്ഞത്തെ സ്വീകരിക്കുവിൻ.

विश्वे देवासो अप्तुरः सुतमा गन्त तूर्णयः ।

उस्रा इव स्वसराणि ॥८॥

വിശ്വേ ദേവാസോ അപ്തുരഃ സുതമാഗന്ത തൂർണയഃ ।

ഉസ്രാ ഇവ സ്വസരാണി ॥൮॥

ഹേ വിശ്വദേവതകളേ! നിങ്ങൾ കർമ്മവാന്മാരും അതിവേഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാകുന്നു.

നിങ്ങൾ ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് സൂര്യകിരണങ്ങൾക്ക് സമാനരായി ആഗതരാകുവിൻ.

विश्वे देवासो अस्रिध एहिमायासो अद्रुहः ।

मेधं जुषन्त वह्नयः ॥९॥

വിശ്വേ ദേവാസോ അസ്രിധ ഏഹിമായാസോ അദ്രുഹഃ ।

മേധം ജുഷന്ത വഹ്നയഃ ॥൯॥

ഹേ വിശ്വദേവതകളേ! നിങ്ങൾ ആരാലും കൊല്ലപ്പെടാത്തവരും സമർത്ഥരും

നിർവൈരരും സുഖസാധകരുമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യഞ്ജഹവിസ്സ് സ്വീകരിക്കുവിൻ.

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।

यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥१०॥

പാവകാ നഃ സരസ്വതീ വാജോഭിർവാജിനീവതീ ।

യജ്ഞം വഷ്ടുധിയാവസുഃ ॥൧0॥

ഹേ, പവിത്രീകരിക്കുന്ന സരസ്വതീ! നീ ബുദ്ധി വഴിയായി അന്നവും ധനവും പ്രദാനം

ചെയ്യുന്നവളാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ യജ്ഞം സഫലമാക്കൂ.

चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम् ।

यज्ञं दधे सरस्वती ॥११॥

ചോദേയിത്രീ സൂനൃതാനാം ചേതന്തീ സുമതീനാം।

യജ്ഞം ദധേ സരസ്വതീ ॥൧൧॥

സത്യകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രേരകയും ഉത്തമബുദ്ധി പ്രസരിപ്പിക്കുന്നവളുമായ ഈ സരസ്വതി നമ്മുടെ യജ്ഞം സ്വീകരിക്കുന്നവളാകുന്നു.
महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना ।

धियो विश्वा वि राजति ॥१२॥

മഹോ അർണഃ സരസ്വതീ പ്രചോതയതികേതുനാ ।

ധിയോ വിശ്വാ വിരാജതി ॥൧൨॥

ഈ സരസ്വതി വിശാലമായ ജ്ഞാനസമുദ്രം പ്രകടമാക്കുന്നവളാകുന്നു. ഇവൾ ബുദ്ധിയെ ജ്ഞാനത്തിലേയ്ക്കാനയിക്കുന്നു.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഋഗ്വേദം/മണ്ഡലം_1/സൂക്തം_3&oldid=154737" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്