ഉപയോക്താവ്:Razimantv/പ്രധാന താൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലേക്കു സ്വാഗതം

ആർക്കും വികസിപ്പിക്കാവുന്ന സ്വതന്ത്ര ഗ്രന്ഥശാലയാണ് വിക്കിഗ്രന്ഥശാല. മലയാളത്തിലുള്ള സ്വതന്തഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരമാണിത്. പകർപ്പവകാശപരിധിയിൽ വരാത്ത പ്രാചീന കൃതികൾ, പകർപ്പവകാശ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ കൃതികൾ, പകർപ്പവകാശത്തിന്റെ അവകാശി പൊതുസഞ്ചയത്തിലാക്കിയ കൃതികൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തരം കൃതികളാണ് വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ലഭ്യമാകുക.

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്ധരണി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്ധരണി
മണിപ്രവാളമലയാളത്തിലെ സംസ്കൃതബാഹുല്യം കണ്ടു ഭ്രമിച്ച് പ്രാമാണികന്മാരായ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർപോലും സംസ്കൃതത്തിൽ ദ്രാവിഡം കലർന്ന് ഉണ്ടായ ഭാഷയാണ് "മലയാളം" എന്നു ശങ്കിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ദ്രാവിഡസംസ്കൃതങ്ങൾ ഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഭാഷകൾ ആണെന്നുള്ളതിലേക്കു ചില പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തു കാണിക്കാം. ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനസമുദായം മററുവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനസമുദായത്തോടു നിത്യസംസർഗ്ഗം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളുടെയും വേഷഭൂഷാദികൾ, ലൌകികാചാരങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ - ഇതെല്ലാം കൂടിക്കലർന്നു ഭേദപ്പെടുമ്പോലെ അവരുടെ ഭാഷകളിലെ ശബ്ദസമുച്ചയവും ഭേദപ്പെടും. എന്നാൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും മതാചാരങ്ങൾ, കുടുംബപാരമ്പര്യങ്ങൾ, അവകാശക്രമങ്ങൾ മുതലായവ അപൂർവ്വമായിട്ടേ മാറിപ്പോകാറുള്ളു. അതുപോലെ ഭാഷകളുടെയും അന്വയക്രമം, രൂപനിഷ്പാദന സമ്പ്രദായം, ശൈലികൾ ഇതൊന്നും മാറുക സാധാരണയല്ല. പ്രകൃതത്തിൽ ആര്യന്മാരുടെ പരിഷ്കാരോൽക്കർഷവും പ്രാബല്യാധിക്യവും നിമിത്തം ദ്രാവിഡരുടെ മതാചാരങ്ങൾകൂടി മാറിപ്പോയി.

എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ കേരളപാണിനീയത്തിൽനിന്ന് >> കൂടുതൽ വായിക്കുക

സാഹിത്യലോകം സാഹിത്യലോകം

ഉപയോക്താവ്:Razimantv/പ്രധാനതാൾ തിരച്ചിൽ വിഭാഗം ഉപയോക്താവ്:Razimantv/പ്രധാനതാൾ പുതിയ പുസ്തകം ഉപയോക്താവ്:Razimantv/SisterProjects ഉപയോക്താവ്:Razimantv/പ്രധാനതാൾ അന്തർവിക്കികണ്ണികൾ