ഉപയോക്താവ്:Manojk/വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

<poem> {{header2 | title = [[../]] | author = സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള | section = പത്രപ്രവർത്തനത്തൊഴിൽ | previous = [[../പലവക | പലവക]] | next = [[../വിശേഷയോഗ്യതകൾ | വിശേഷയോഗ്യതകൾ ]] | notes = }} <div class="prose"> <pages index="വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം.djvu" from=1 to=161 /> </div> {{header2 | title = [[../]] | author = സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള | section = വിശേഷയോഗ്യതകൾ | previous = [[../പത്രപ്രവർത്തനത്തൊഴിൽ | പത്രപ്രവർത്തനത്തൊഴിൽ]] | next = [[../വൃത്താന്താഖ്യാനം | വൃത്താന്താഖ്യാനം ]] | notes = }} <div class="prose"> <pages index="വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം.djvu" from=1 to=161 /> </div> {{header2 | title = [[../]] | author = സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള | section = വൃത്താന്താഖ്യാനം | previous = [[../വിശേഷയോഗ്യതകൾ | വിശേഷയോഗ്യതകൾ]] | next = [[../ഖണ്ഡലേഖനം-ഒന്ന് | ഖണ്ഡലേഖനം-ഒന്ന് ]] | notes = }} <div class="prose"> <pages index="വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം.djvu" from=1 to=161 /> </div> {{header2 | title = [[../]] | author = സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള | section = ഖണ്ഡലേഖനം-ഒന്ന് | previous = [[../വൃത്താന്താഖ്യാനം | വൃത്താന്താഖ്യാനം]] | next = [[../ഖണ്ഡലേഖനം (2) | ഖണ്ഡലേഖനം (2) ]] | notes = }} <div class="prose"> <pages index="വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം.djvu" from=1 to=161 /> </div> {{header2 | title = [[../]] | author = സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള | section = ഖണ്ഡലേഖനം (2) | previous = [[../ഖണ്ഡലേഖനം-ഒന്ന് | ഖണ്ഡലേഖനം-ഒന്ന്]] | next = [[../അച്ചടിക്കാര്യം | അച്ചടിക്കാര്യം ]] | notes = }} <div class="prose"> <pages index="വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം.djvu" from=1 to=161 /> </div> {{header2 | title = [[../]] | author = സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള | section = അച്ചടിക്കാര്യം | previous = [[../ഖണ്ഡലേഖനം (2) | ഖണ്ഡലേഖനം (2)]] | next = [[../കോടതികൾ | കോടതികൾ ]] | notes = }} <div class="prose"> <pages index="വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം.djvu" from=1 to=161 /> </div> {{header2 | title = [[../]] | author = സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള | section = കോടതികൾ | previous = [[../അച്ചടിക്കാര്യം | അച്ചടിക്കാര്യം]] | next = [[../വർണ്ണനം | വർണ്ണനം ]] | notes = }} <div class="prose"> <pages index="വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം.djvu" from=1 to=161 /> </div> {{header2 | title = [[../]] | author = സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള | section = വർണ്ണനം | previous = [[../കോടതികൾ | കോടതികൾ]] | next = [[../വിമർശനം | വിമർശനം ]] | notes = }} <div class="prose"> <pages index="വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം.djvu" from=1 to=161 /> </div> {{header2 | title = [[../]] | author = സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള | section = വിമർശനം | previous = [[../വർണ്ണനം | വർണ്ണനം]] | next = [[../സംവാദം കഥയെഴുത്ത് | സംവാദം കഥയെഴുത്ത് ]] | notes = }} <div class="prose"> <pages index="വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം.djvu" from=1 to=161 /> </div> {{header2 | title = [[../]] | author = സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള | section = സംവാദം കഥയെഴുത്ത് | previous = [[../വിമർശനം | വിമർശനം]] | next = [[../പത്രപ്രസാധനം | പത്രപ്രസാധനം ]] | notes = }} <div class="prose"> <pages index="വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം.djvu" from=1 to=161 /> </div> {{header2 | title = [[../]] | author = സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള | section = പത്രപ്രസാധനം | previous = [[../സംവാദം കഥയെഴുത്ത് | സംവാദം കഥയെഴുത്ത്]] | next = [[../പലവക | പലവക ]] | notes = }} <div class="prose"> <pages index="വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം.djvu" from=1 to=161 /> </div> {{header2 | title = [[../]] | author = സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള | section = പലവക | previous = [[../പത്രപ്രസാധനം | പത്രപ്രസാധനം]] | next = [[../പത്രപ്രവർത്തനത്തൊഴിൽ | പത്രപ്രവർത്തനത്തൊഴിൽ ]] | notes = }} <div class="prose"> <pages index="വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം.djvu" from=1 to=161 /> </div>