ഉപചാരമുലനു ചേകൊന

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


ഉപചാരമുലനു ചേകൊന (കീർത്തനങ്ങൾ)

രചന:ത്യാഗരാജ സ്വാമി
രാഗം : ഭൈരവി

താളം: ആദി

പല്ലവി

ഉപചാരമുലനു ചേകൊനവയ്യ

ഉരഗ രാജ ശയന


അനുപല്ലവി

ചപല കോടി നിഭാംബര ധര ശ്രീ

ജാനകീ പതി ദയ ചേസി നാദ്‌(ഉപചാര)


ചരണം ൧ 1

കപട നാടക സൂത്ര ധാരിവൈ

കാമിത ഫലമുലൊസഗേ രാമ

അപരിമിത നവ രത്നമുലു പൊദിഗിന

അപരഞ്ജി ഗൊഡുഗു നീകേ തഗുനയ്യ (ഉപചാര)


ചരണം ൨ 2

മെരുഗു തീഗല രീതിനി മെരസേ

കരഗു ബംഗാരു കാഡലമരിന

ശരദിന്ദു ദ്യുതി സമാനമൌ

ചാമര യുഗമുലു നീകേ തഗുനയ്യ (ഉപചാര)


ചരണം ൩3

ജാജുലു സമ്പങ്കഗുലു മരുവപു വിര-

വാജുലു കുരു വേരു വാസനലു

വിരാജ മാനമഗു വ്യജനമു ത്യാഗ-

രാജ വിനുത നീകേ തഗുനയ്യ (ഉപചാര)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഉപചാരമുലനു_ചേകൊന&oldid=33503" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്