ഉണ്ണി ഗണേശൻ കീർത്തനം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഉണ്ണിഗ്ഗണേശൻ

(ഒരു പഴയ കീർത്തനം)

നരകാർണ്ണവമതിൽ വീണു മറിഞ്ഞതി
ദുരിതം കൊണ്ടു വലഞ്ഞീടായ് വാൻ
കരുണാജലനിധി തിരുമലരടിയിണ
കരളിൽ വസിയ് ക്ക ഗണേശ്വര ജയ ജയ !

മലമകൾ തന്നുടെ മടിയിലിരുന്നാ
മുലകുടി കണ്ടാൽ എത്ര വിചിത്രം !!
പല പൊഴുതട, യവിൽ കിട്ടാഞ്ഞരനൊടു
കലഹം ഇയന്ന ഗണേശ്വര ! ജയ ജയ  !!

ശിവസുത ! നിന്നുടെ തുന്പിക്കരവും
വെളുവെളെ വിലസിന കൊന്പുകൾ രണ്ടും
വലിയൊരു വയറും മമഹൃദി തോന്നണം
ഉലകിനു നാഥ ! ഗണേശ്വര ! ജയ ജയ  !!

വാരണമുഖ ! തവ പാദ ദ്വയം ഇ
ങ്ങാരണസുരമുനിസേവിതം അൻപൊടു
പോരണം എന്നുടെ ദുരിതം കളവാൻ
അരുളുക ദേവ ! ഗണേശ്വര ! ജയ ജയ  !!

യമഭടപടലികൾ കോപിച്ചും കൊ
ണ്ടടിപിടിയെന്നു പറഞ്ഞെത്തുന്പോൾ
മമ പുനരാരും നീയെന്ന്യേ മ
റ്റുടയവരില്ല ! ഗണേശ്വര ! ജയ ജയ  !!

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഉണ്ണി_ഗണേശൻ_കീർത്തനം&oldid=148454" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്