ഈസോപ്പ് കഥകൾ/കക്ക വിഴുങ്ങിയനായ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മുട്ടകൾ തിന്നു ശീലിച്ച നായ ഒരിക്കൽ ഒരു കക്ക കണ്ടു. ഉടൻതന്നെ വാ പൊളിച്ചു അതങ്ങ വിഴുങ്ങി. അതും ഒരു മുട്ടയായിരിക്കുമെന്നാണ് നായ കരുതിയത്. അധികം കഴിഞ്ഞില്ല അതിഭയങ്കരമായ വയറുവേദനകോണ്ട് നായ പുളഞ്ഞു. പുളഞ്ഞുകൊണ്ട് നായ പറഞ്ഞു. " എനിക്ക് ഇത് തന്നെ വരണം ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാം മുട്ടയായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ എത്ര വിഡ്ഡി.

'എടുത്ത് ചാട്ടം ആപത്ത് വരുത്തിടും'