ഇറ്റലിക്കാർതൻ ബോംബുവിമാനം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഇറ്റലിക്കാർതൻ ബോംബുവിമാനം പറ്റമായിപ്പറന്നു - കൂട്ടക്കൊല
ചെയ്യുവാനായി ബോംബുവർഷിച്ചു നാടുമുടിച്ചിടുന്നേ - തത്തിന്താം

ഹേതുവില്ലാതെ വീടുകളാകെ ചുട്ടുതകർത്തിടുന്നേ - കഷ്ടമേറ്റം
ബാലകന്മാരും വൃദ്ധരായോരും മൃത്യുഗേഹം ഗമിച്ചേ - തത്തിന്താം

പിഞ്ചുകിടാങ്ങൾ കെഞ്ചുന്നനേരം ബോംബുവർഷിച്ചീടുന്നു - കരംകാലും
അറ്റുപോകുന്നു കാട്ടുമുട്ടാളർ തന്നെയാണിറ്റലിക്കാർ - തത്തിന്താം

യുദ്ധരംഗത്തിൽ അബ്സീനിയക്കാർ വീണുകിടന്നിടുന്നു - നാട്ടിന്നായി
കഷ്ടതയേറും മൃത്യുവരിച്ചു സങ്കടമേതുമെന്യേ - തത്തിന്താം