ആലെലൂ ആലെലൂ യേശുനാഥനേ - മനുവേലെ സ്വാമിൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്


        പല്ലവി
ആലെലൂ ആലെലൂ യേശുനാഥനേ - മനുവേലെ സ്വാമിൻ
ആലെലൂ ആലെലൂ യേശുനാഥനേ
                        അനുപല്ലവി
ആലെലൂ ആലെലൂ-മാലൊഴിച്ചീടുവാൻ
ആലോചിച്ചീലോകെ വന്ന കൃപാലുവേ - (ആലെലൂ..)
                                  1
ആലോകെ മാലാഖമാർ സ്തുതിച്ചെന്നും - സൃഷ്ടിരക്ഷകളാദി നിൻ
വേലകൾമൂലമെ ആർത്തുപാർത്തെന്നും - പുഷ്ടമോദമോടെ സർവ്വം
മേലങ്ങു ചാലവേ - ചേർത്തുവെച്ചിങ്ങൊരു
ബാലൻറെ കോലത്തിൽ - മർത്യനായ് വന്നു നീ - (ആലെലൂ..)
                                  2
മാനുഷർ ജ്ഞാനത്തോടെ നടന്നിടാൻ - മാനസേ കരുതി ഭവാൻ
ജ്ഞാനവചസ്സുകൾ ദാനം ചെയ്ത പിൻ - വിനയാദി ധരിച്ചിഹ
വാനവൻ സീനായിൽ - മാനുഷർക്കേകിയ
ജ്ഞാനപ്രമാണം നി-വൃത്തി വരുത്തി നീ - (ആലെലൂ..)
                                  3
ലോകദുഷ്കൃത ശോകപാപങ്ങൾ - അകതാരിൽ സ്വാമിഭവൻ
ദേഹത്തിലും കൊണ്ടു യാഗം ചെയ്തിങ്ങു - മഹാഖേദത്തോടെ ഭവാൻ
ഗോൽഗോഥയിൽ - ക്രൂശിൽ - ചാകുവാനും രക്ഷ
നൽകുവാനും തിരുസ്നേഹമായി ചിത്രം - (ആലെലൂ..)
                                  4
സർവരും തീവ്രമായ്‌ ഓടി വന്നിടാൻ - കൃപയോട് പാപികളെ
ദേവാ നീ താല്പര്യമായ്‌ വിളിച്ചതാൽ - പാപി ഓടി വന്നിടുന്നേൻ
ദേവന്നും സർവ മ-ർത്യർക്കും മദ്ധ്യസ്ഥനേ
സർവനാളും സ്തോത്രം-കർത്തനുണ്ടാകണം - (ആലെലൂ..)