ആയാതി നായാതി ന യാതി യാതി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വീടീകരാഗ്രാ വിരഹാതുരാ സാ
ചേടീമവാദീദിഹ - ചിത്തജന്മാ
പ്രാണേശ്വരോ ജീവിതമർദ്ധരാത്രം
ആയാതി നായാതി ന യാതി യാതി

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ആയാതി_നായാതി_ന_യാതി_യാതി&oldid=77662" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്