ആദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുടൻ ഏദനിലാക്കി ദൈവം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ആദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുടൻ ഏദനിലാക്കി ദൈവം
ഏകനായ് ഇരിക്കാതെ സ്ത്രീവേണം കൂട്ടവനു്
നിദ്രയിലാദത്തിന്റെ അസ്ഥിയിലൊന്നെടുത്തു്
സ്ത്രീയാക്കി ചമച്ചവൻ ഹവ്വായെന്നു പേരുമിട്ടു
തോട്ടം സൂക്ഷിപ്പാനും കായ്‌കനികൾ ഭക്ഷിപ്പാനും
തോട്ടത്തിൻ നടുവിലവരെ കാവലുമാക്കിയ ദൈവം
തോട്ടത്തിൻ നടുവിൽ നിൽക്കും വൃക്ഷത്തിൻ ഫലം നിങ്ങൾ
തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കും നിശ്ചയം തന്നെ
ആദത്തെ വഞ്ചിപ്പാനായ് സാത്താനൊരു സൂത്രമെടുത്തു
സർപ്പത്തിൻ വായിൽ കയറി സാത്താൻ വശവുമായി
തോട്ടത്തിൻ നടുവിൽ നിൽക്കും വൃക്ഷത്തിൻ ഫലം നിങ്ങൾ
തിന്നുന്നനാളിൽ കണ്ണുതുറക്കുംനിങ്ങൾ
കണ്ണുതുറക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകും
നേരെന്നു വിശ്വസിച്ചു പഴംനാലവൾ പറിച്ചു
രണ്ടെണ്ണം തിന്നുവേഗം കൊണ്ടെ കൊടുത്തവന്
തിന്നപ്പോൾ ഇരുവരും നഗ്നരായ് ചമഞ്ഞല്ലോ
ആദത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഏദനിൽ കാണ്മാനില്ല
ഇതിനോ ആദമേ നിന്നെഞാൻ തോട്ടത്തിലാക്കി*
തോട്ടത്തിൽ നിന്നുമവരെ ആട്ടിവെളിയിലാക്കി

  • "ഇതിനാണോ ആദമേ നിന്നെ ഞാനാക്കിയത്" എന്നും ഈ വരി പാടിക്കേൾക്കാം.