അർദ്ധനാരീശ്വരാഷ്ടകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അർദ്ധനാരീശ്വരാഷ്ടകം


അംഭോധരശ്യാമളകുന്തളായൈ തടിത്പ്രഭാതാമ്രജടാധരായ
നിരീശ്വരായൈ നിഖിലേശ്വരായ നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ        1

പ്രദീപ്തരത്നോജ്ജ്വലകുണ്ഡലായൈ സ്ഫുരന്മഹാപന്നഗഭൂഷണായ
ശിവപ്രിയായൈ ച ശിവാപ്രിയായ നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ        2

മന്ദാരമാലാകലിതാലകായൈ കപാലമാലാങ്കിതകന്ധരായ
ദിവ്യാംബരായൈ ച ദിഗംബരായ നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ        3

കസ്തൂരികാകുങ്കുമലേപനായൈ ശ്മശാനഭസ്മാത്ത വിലേപനായ
കൃതസ്മരായൈ വികൃതസ്മരായ നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ        4

പാദരവി‍ന്ദാർപ്പിതഹംസകായൈ പാദാബ്ജരാജത്ഫണിനൂപുരായ
കലാമയായൈ വികലാമയായ നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ        5

പ്രപഞ്ചസൃഷ്ട്യുന്മുഖലാസ്യകായൈ സമസ്തസംഹാരകതാണ്ഡവായ
സമേക്ഷണായൈ വിഷമേക്ഷണായ നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ        6

പ്രഫുല്ലനീലോത്പലലോചനായൈ വികാസപങ്കേരുഹലോചനായ
ജഗജ്ജനന്യൈ ജഗദേകപിത്രേ നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ        7

അന്തർബഹിശ്ചോർദ്ധ്വമധശ്ച മദ്ധ്യേ പുരശ്ച പശ്ചാശ്ച വിദിക്ഷു ദിക്ഷു
സർവ്വം ഗതായൈ സകലം ഗതായ നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ        8

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=അർദ്ധനാരീശ്വരാഷ്ടകം&oldid=55952" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്