അർദ്ധനാരീശ്വരസ്തോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അർധനാരീശ്വരസ്തോത്രം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

ചാമ്പേയഗൗരാർധശരീരകായൈ
കർപൂരഗൗരാർധശരീരകായ
ധമ്മില്ലകായൈ ച ജടാധരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ 1
കസ്തൂരികാകുങ്കുമചർചിതായൈ
ചിതാരജഃപുഞ്ജവിചർചിതായ
കൃതസ്മരായൈ വികൃതസ്മരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ 2
ഝണത്ക്വണത്കങ്കണനൂപുരായൈ
പാദാബ്ജരാജത്ഫണിനൂപുരായ
ഹേമാംഗദായൈ ഭുജഗാംഗദായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ 3
വിശാലനീലോത്പലലോചനായൈ
വികാസിപങ്കേരുഹലോചനായ
സമേക്ഷണായൈ വിഷമേക്ഷണായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ 4
മന്ദാരമാലാകലിതാലകായൈ
കപാലമാലാങ്കിതകന്ധരായ
ദിവ്യാംബരായൈ ച ദിഗംബരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ 5
അംഭോധരശ്യാമളകുന്തളായൈ
തടിത്പ്രഭാതാമ്രജടാധരായ
നിരീശ്വരായൈ നിഖിലേശ്വരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ 6
പ്രപഞ്ചസൃഷ്ട്യുന്മുഖലാസ്യകായൈ
സമസ്തസംഹാരകതാണ്ഡവായ
ജഗജ്ജനന്യൈ ജഗദേകപിത്രേ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ 7
പ്രദീപ്തരത്നോജ്ജ്വലകുണ്ഡലായൈ
സ്ഫുരന്മഹാപന്നഗഭൂഷണായ
ശിവാന്വിതായൈ ച ശിവാന്വിതായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ 8
ഏതത്പഠേദഷ്ഠകമിഷ്ടദം യോ
ഭക്ത്യാ സ മാന്യോ ഭുവി ദീർഘജീവീ
പ്രാപ്നോതി സൗഭാഗ്യമനന്തകാലം
ഭൂയാത്സദാ തസ്യ സമസ്തസിദ്ധിഃ 9

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=അർദ്ധനാരീശ്വരസ്തോത്രം&oldid=174722" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്