അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ അയക്ക

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ അയക്ക

രചന:മോശവത്സലശാസ്ത്രികൾ

നുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ അയക്ക
അടിയാരെ യഹോവായേ
മനസ്സലിവുടയ മഹോന്നത പരനേ
വന്ദനം നിനക്കാമ്മീൻ

കരുണായിന്നാസനത്തിൽനിന്നു
കൃപ അടിയങ്ങൾ മേൽ
വരണം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇരിക്കണം
രാപകൽ വന്ദനം നിനക്കാമ്മീൻ

തിരുസമാധാനവാക്യം അടിയാർ
സ്ഥിരപ്പെടാൻ അരുൾക ഇപ്പോൾ
അരുമയേറും വേദമരുളിയ പരനേ
ഹാലേലുയ്യാ ആമ്മീൻ