അദ്വൈതപഞ്ചരത്നം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അദ്വൈതപഞ്ചരത്നം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

    ശ്രീഃ
നാഹം ദേഹോ നേന്ദ്രിയാണ്യന്തരംഗോ
     നാഹങ്കാരഃ പ്രാണവർഗോ ന ബുദ്ധിഃ
ദാരാപത്യക്ഷേത്രവിത്താദിദൂരഃ
     സാക്ഷീ നിത്യഃ പ്രത്യഗാത്മാ ശിവോƒഹം 1
രജ്ജ്വജ്ഞാനാദ്ഭാതി രജ്ജൗ യഥാഹിഃ
        സ്വാത്മാജ്ഞാനാദാത്മനോ ജീവഭാവഃ
ആപ്തോക്ത്യാƒഹിഭ്രാന്തിനാശോ സ രജ്ജു-
        ർജീവോ നാഹം ദേശികോക്ത്യാ ശിവോƒഹം 2
ആഭാതീദം വിശ്വമാത്മന്യസത്യം
        സത്യജ്ഞാനാനന്ദരൂപേ വിമോഹാത്
നിദ്രാമോഹാത്സ്വപ്നവത്തന്ന സത്യം
        ശുദ്ധഃ പൂർണോ നിത്യ ഏകഃ ശിവോƒഹം 3
നാഹം ജാതോ ന പ്രവൃദ്ധോ ന നഷ്ടോ
        ദേഹസ്യോക്താഃ പ്രാകൃതാഃ സർവധർമാഃ
കർതൃത്വാദിശ്ചിന്മയസ്യാസ്തി നാഹം-
        കാരസ്യൈവ ഹ്യാത്മനോ മേ ശിവോƒഹം 4
മത്തോ നാന്യത്കിഞ്ചിദത്രാസ്തി വിശ്വം
        സത്യം ബാഹ്യം വസ്തു മായോപക്ലൃപ്തം
ആദർശാന്തർഭാസമാനസ്യ തുല്യം
        മയ്യദ്വൈതേ ഭാതി തസ്മാച്ഛിവോƒഹം 5

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=അദ്വൈതപഞ്ചരത്നം&oldid=58471" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്