അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി

രചന:പി.എം. കൊച്ചുകുറു

രൂപക താളം

പല്ലവി

അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി
അണയുന്നൊരു സമയേ
അതിയായ് നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ കൃപ
അരുൾക യേശുപരനേ

ചരണങ്ങൾ

രജനീയതിലടിയാനെ നീ
സുഖമായ് കാത്ത കൃപയ്ക്കായ്
ഭജനീയമാം തിരുനാമത്തി-
ന്നനന്തം സ്തുതി മഹത്വം

എവിടെല്ലാമിശയിൽ മൃതി
നടന്നിട്ടുണ്ടു പരനേ!
അതിൽ നിന്നെന്നെ പരിപാലിച്ച
കൃപയ്ക്കായ് സ്തുതി നിനക്ക് - അതിരാവിലെ...

നെടുവീർപ്പിട്ടു കരഞ്ഞീടുന്നു
പല മർത്യരീസമയേ
അടിയനുള്ളിൽ കുതുകം - തന്ന
കൃപയ്ക്കായ് സ്തുതുതി നിനക്ക് - അതിരാവിലെ...

കിടക്കയിൽവെച്ചരിയാം സത്താ-
നടുക്കാതിരിപ്പതിനെൻ
അടുക്കൽ ദൂതഗണത്തെ കാവ-
ലണച്ച കൃപയനല്പം - അതിരാവിലെ...

ഉറക്കത്തിനു സുഖവും തന്നെ-
ന്നരികെ നിന്നു കൃപയാൽ
ഉറങ്ങാതെന്നെ ബലമായ് കാത്ത
തിരുമേനിക്കു മഹത്വം - അതിരാവിലെ...

അരുണൻ ഉദിച്ചുയർന്നിക്ഷിതി-
ദ്യുതിയാൽ വിളങ്ങീടുംപോൽ
പരനേയെന്റെ അകമേ വെളി-
വരുൾക തിരുകൃപയാൽ - അതിരാവിലെ...

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണി[തിരുത്തുക]

esnips-ൽ ഈ കീർത്ത്നത്തിന്റെ ഓഡിയോ വേർഷൻ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=അതിരാവിലെ_തിരുസന്നിധി&oldid=33433" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്