അഡിഗി സുഖമു

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അഡിഗി സുഖമു (കീർത്തനങ്ങൾ)
രാഗം: മദ്ധ്യമാവതി
താളം: രൂപകം
വാഗ്ഗേയകാരൻ; ത്യാഗരാജൻ
ഭാഷ: തെലുങ്ക്

പല്ലവി

അഡിഗി സുഖമു ലെവ്വരനുഭവിൻ‌ചിരിരാ
ആദിമൂലമാരാമാ!
(അഡിഗി...)

അനുപല്ലവി

സഡലനി പാപ-തിമിര കോടി സൂര്യ!
സാർവ്വഭൌമ സാരസാക്ഷ! സദ്‌ഗുണ നി-
ന്നഡിഗി...

ചരണം 1

ആശ്രയിൻ‌ചി വരമഡിഗിന സീത യഡവികി
ബോനായേ; ആശര ഹരണ
രക്കസി ഇഷ്ടമഡുഗു നപുഡേ
മുക്കുപൊയേ ഓ രാമ! നി-
ന്നഡിഗി....

ചരണം 2

വാസിഗ നാരദമൌനി വരമഡുഗ
വനിത രൂപുരായേ
ആശിഞ്ചി ദുർവാസുലു അന്നമഡുഗ
അപുഡേ മന്ദമായേ; ഓ രാമ! നി-
ന്നഡിഗി...

ചരണം 3

സുതുനി വേഡുക ജൂഡ ദേവകിയഡുഗ
യശോദ ജൂഡ നായേ
സതുലെല്ല രതി ഭിക്ഷമഡുഗ വാരി വാരി
പതുല വീഡനായേ, ഓ രാമ! നി-
ന്നഡിഗി...

ചരണം 4

നീകേ ദയ ബുട്ടി ബ്രോതുവോ! ബ്രോവവോ
നീ ഗുട്ടു ബയലായേ;
സാകേതധാമ! ശ്രീ ത്യാഗരാജനുത സ്വാമി!
യേടിമായ! ഓ രാമ! നി-
ന്നഡിഗി....

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=അഡിഗി_സുഖമു&oldid=60256" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്