അക്ഷമാലികോപനിഷത്ത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അക്ഷമാലികോപനിഷത്ത് (ഉപനിഷത്തുകൾ)

അകാരാദിക്ഷകാരാന്തവർണജാതകലേവരം
വികലേവരകൈവല്യം രാമചന്ദ്രപദം ഭജേ
ഓം വാങ്മേ മനസി പ്രതിഷ്ഠിതാ മനോ മേ വാചി
പ്രതിഷ്ഠിതമാവിരാവീർമ ഏധി വേദസ്യ മ ആണീസ്ഥഃ
ശ്രുതം മേ മാ പ്രഹാസീരനേനാധീതേനാരാത്രാ\-
ൻസന്ദധാമ്യൃതം വദിഷ്യാമി സത്യം വദിഷ്യാമി
തന്മാമവതു തദ്വക്താരമവതു അവതു മാമവതു
വക്താരമവതു വക്താരം
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ
ഹരിഃ ഓം അഥ പ്രജാപതിർഗുഹം പപ്രച്ഛ ഭോ
ബ്രഹ്മന്നക്ഷമാലാഭേദവിധിം ബ്രൂഹീതി സാ കിം
ലക്ഷണാ കതി ഭേദാ അസ്യാഃ കതി സൂത്രാണി കഥം
ഘടനാപ്രകാരഃ കേ വർണാഃ കാ പ്രതിഷ്ഠാ
കൈഷാധിദേവതാ കിം ഫലം ചേതി തം ഗുഹഃ
പ്രത്യുവാച പ്രവാലമൗക്തികസ്ഫടികശംഖ\-
രജതാഷ്ടാപദചന്ദനപുത്രജീവികാബ്ജേ രുദ്രാക്ഷാ
ഇതി ആദിക്ഷാന്തമൂർതിഃ സാവധാനഭാവാ
സൗവർണം രാജതം താമ്രം തന്മുഖേ മുഖം
തത്പുച്ഛേ പുച്ഛം തദന്തരാവർതനക്രമേണ
യോജയേത് യദസ്യാന്തരം സൂത്രം തദ്ബ്രഹ്മ
യദ്ദക്ഷപാർശ്വേ തച്ഛൈവം യദ്വാമേ
തദ്വൈഷ്ണവം യന്മുഖം സാ സരസ്വതീ
യത്പുച്ഛം സാ ഗായത്രീ യത്സുഷിരം സാ
വിദ്യാ യാ ഗ്രന്ഥിഃ സാ പ്രകൃതിഃ യേ സ്വരാസ്തേ
ധവലാഃ യേ സ്പർശാസ്തേ പീതാഃ യേ പരാസ്തേ
രക്താഃ അഥ താം പഞ്ചഭിർഗന്ധൈരമൃതൈഃ
പഞ്ചഭിർഗവ്യൈസ്തനുഭിഃ ശോധയിത്വാ
പഞ്ചഭിർഗവ്യൈർഗന്ധോദകേന സംസ്രാപ്യ
തസ്മാത്സോങ്കാരേണ പത്രകൂർചേന സ്നപയിത്വാ\-
ഷ്ടഭിർഗന്ധൈരാലിപ്യ സുമനഃസ്ഥലേ
നിവേശ്യാക്ഷതപുഷ്പൈരാരാധ്യ പ്രത്യക്ഷ\-
മാദിക്ഷാന്തൈർവർണൈർഭാവയേത് ഓമങ്കാര
മൃത്യുഞ്ജയ സർവവ്യാപക പ്രഥമേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓമാങ്കാരാകർഷണാത്മകസർവഗത ദ്വിതീയേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓമിങ്കാരപുഷ്ടിദാക്ഷോഭകര തൃതീയേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓമീങ്കാര വാക്പ്രസാദകര നിർമല ചതുർഥേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓമുങ്കാര സർവബലപ്രദ സാരതര പഞ്ചമേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓമൂങ്കാരോച്ചാടന ദുഃസഹ ഷഷ്ഠേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓമൃങ്കാകാര സങ്ക്ഷോഭകര ചഞ്ചല സപ്തമേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓമൄങ്കാര സംമോഹനകരോജവലാഷ്ടമേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓമ്ലൃങ്കാരവിദ്വേഷണകര മോഹക നവമേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓമ്ലൄങ്കാര മോഹകര ദശമേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓമേങ്കാര സർവവശ്യകര ശുദ്ധസത്ത്വൈകാദശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓമൈങ്കാര ശുദ്ധസാത്ത്വിക പുരുഷവശ്യകര ദ്വാദശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓമോങ്കാരാഖിലവാങ്മയ നിത്യശുദ്ധ ത്രയോദശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓമൗങ്കാര സർവവാങ്മയ വശ്യകര ചതുർദശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓമങ്കാര ഗജാദിവശ്യകര മോഹന പഞ്ചദശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓമഃകാര മൃത്യുനാശനകര രൗദ്ര ഷോഡശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം കങ്കാര സർവവിഷഹര കല്യാണദ സപ്തദശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ഖങ്കാര സർവക്ഷോഭകര വ്യാപകാഷ്ടാദശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ഗങ്കാര സർവവിഘ്നശമന മഹത്തരൈകോനവിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ഘങ്കാര സൗഭാഗ്യദ സ്തംഭനകര വിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ങകാര സർവവിഷനാശകരോഗ്രൈകവിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ചങ്കാരാഭിചാരഘ്ന ക്രൂര ദ്വാവിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ഛങ്കാര ഭൂതനാശകര ഭീഷണ ത്രയോവിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ജങ്കാര കൃത്യാദിനാശകര ദുർധർഷ ചതുർവിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ഝങ്കാര ഭൂതനാശകര പഞ്ചവിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ഞകാര മൃത്യുപ്രമഥന ഷഡ്വിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ടങ്കാര സർവവ്യാധിഹര സുഭഗ സപ്തവിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ഠങ്കാര ചന്ദ്രരൂപാഷ്ടാവിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ഡങ്കാര ഗരുഡാത്മക വിഷഘ്ന ശോഭനൈകോനത്രിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ഢങ്കാര സർവസമ്പത്പ്രദ സുഭഗ ത്രിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ണങ്കാര സർവസിദ്ധിപ്രദ മോഹകരൈകത്രിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം തങ്കാര ധനധാന്യാദിസമ്പത്പ്രദ പ്രസന്ന ദ്വാത്രിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ഥങ്കാര ധർമപ്രാപ്തികര നിർമല ത്രയസ്ത്രിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ദങ്കാര പുഷ്ടിവൃദ്ധികര പ്രിയദർശന ചതുസ്ത്രിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ധങ്കാര വിഷജ്വരനിഘ്ന വിപുല പഞ്ചത്രിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം നങ്കാര ഭുക്തിമുക്തിപ്രദ ശാന്ത ഷട്ത്രിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം പങ്കാര വിഷവിഘ്നനാശന ഭവ്യ സപ്തത്രിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ഫങ്കാരാണിമാദിസിദ്ധിപ്രദ ജ്യോതീരൂപാഷ്ടത്രിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ബങ്കാര സർവദോഷഹര ശോഭനൈകോനചത്വാരിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ഭങ്കാര ഭൂതപ്രശാന്തികര ഭയാനക ചത്വാരിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം മങ്കാര വിദ്വേഷിമോഹനകരൈകചത്വാരിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം യങ്കാര സർവവ്യാപക പാവന ദ്വിചത്വാരിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം രങ്കാര ദാഹകര വികൃത ത്രിചത്വാരിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ലങ്കാര വിശ്വംഭര ഭാസുര ചതുശ്ചത്വാരിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം വങ്കാര സർവാപ്യായനകര നിർമല പഞ്ചചത്വാരിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ശങ്കാര സർവഫലപ്രദ പവിത്ര ഷട്ചത്വാരിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ഷങ്കാര ധർമാർഥകാമദ ധവല സപ്തചത്വാരിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം സങ്കാര സർവകാരണ സാർവവർണികാഷ്ടചത്വാരിംശേƒക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ഹങ്കാര സർവവാങ്മയ നിർമലൈകോനപഞ്ചാശദക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ളങ്കാര സർവശക്തിപ്രദ പ്രധാന പഞ്ചാശദക്ഷേ പ്രതിതിഷ്ഠ
ഓം ക്ഷങ്കാര പരാപരതത്ത്വജ്ഞാപക പരഞ്ജ്യോതീരൂപ ശിഖാമണൗ പ്രതിതിഷ്ഠ
അഥോവാച യേ ദേവാഃ പൃഥിവീപദസ്തേഭ്യോ നമോ
ഭഗവന്തോƒനുമദന്തു ശോഭായൈ പിതരോƒനുമദന്തു
ശോഭായൈ ജ്ഞാനമയീമക്ഷമാലികാം
അഥോവാച യേ ദേവാ അന്തരിക്ഷസദസ്തേഭ്യഃ ഓം നമോ
ഭഗവന്തോƒനുമദന്തു ശോഭായൈ പിതരോƒനുമദന്തു
ശോഭായൈജ്ഞാനമയീമക്ഷമാലികാം
അഥോവാച യേ ദേവാ ദിവിഷദസ്തേഭ്യോ നമോ
ഭഗവന്തോƒനുമദന്തു ശോഭായൈ പിതരോƒനുമദന്തു
ശോഭായൈ ജ്ഞാനമയീമക്ഷമാലികാം
അഥോവാച യേ മന്ത്രാ യാ വിദ്യാസ്തേഭ്യോ
നമസ്താഭ്യശ്ചോന്നമസ്തച്ഛക്തിരസ്യാഃ
പ്രതിഷ്ഠാപയതി
അഥോവാച യേ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രാസ്തേഭ്യഃ
സഗുണേഭ്യ ഓം നമസ്തദ്വീര്യമസ്യാഃ
പ്രതിഷ്ഠാപയതി
അഥോവാച യേ സാംഖ്യാദിതത്ത്വഭേദാസ്തേഭ്യോ
നമോ വർതധ്വം വിരോധേƒനുവർതധ്വം
അഥോവാച യേ ശൈവാ വൈഷ്ണവാഃ ശാക്താഃ
ശതസഹസ്രശസ്തേഭ്യോ നമോനമോ ഭഗവന്തോƒ\-
നുമദന്ത്വനുഗൃഹ്ണന്തു
അഥോവാച യാശ്ച മൃത്യോഃ പ്രാണവത്യസ്താഭ്യോ
നമോനമസ്തേനൈതം മൃഡയത മൃഡയത
പുനരേതസ്യാം സർവാത്മകത്വം ഭാവയിത്വാ ഭാവേന
പൂർവമാലികാമുത്പാദ്യാരഭ്യ തന്മയീം
മഹോപഹാരൈരുപഹൃത്യ ആദിക്ഷാന്തൈരക്ഷരൈരക്ഷ\-
മാലാമഷ്ടോത്തരശതം സ്പൃശേത്
അഥ പുനരുത്ഥാപ്യ പ്രദക്ഷിണീകൃത്യോം നമസ്തേ
ഭഗവതി മന്ത്രമാതൃകേƒക്ഷമാലേ
സർവവശങ്കര്യോംനമസ്തേ ഭഗവതി മന്ത്രമാതൃകേƒ\-
ക്ഷമാലികേ ശേഷസ്തംഭിന്യോംനമസ്തേ ഭഗവതി
മന്ത്രമാതൃകേƒക്ഷമാലേ ഉച്ചാടന്യോംനമസ്തേ
ഭഗവതി മന്ത്രമാതൃകേƒക്ഷമാലേ വിശ്വാമൃത്യോ
മൃത്യുഞ്ജയസ്വരൂപിണി സകലലോകോദ്ദീപിനി സകലലോക\-
രക്ഷാധികേ സകലലോകോജ്ജീവികേ സകലലോകോത്പാദികേ
ദിവാപ്രവർതികേ രാത്രിപ്രവർതികേ നദ്യന്തരം യാസി
ദേശാന്തരം യാസി ദ്വീപാന്തരം യാസി ലോകാന്തരം
യാസി സർവദാ സ്ഫുരസി സർവഹൃദി വാസസി
നമസ്തേ പരാരൂപേ നമസ്തേ പശ്യന്തീരൂപേ നമസ്തേ
മധ്യമാരൂപേ നമസ്തേ വൈഖരീരൂപേ സർവതത്ത്വാത്മികേ
സർവവിദ്യാത്മികേ സർവശക്ത്യാത്മികേ സർവദേവാത്മികേ
വസിഷ്ഠേന മുനിനാരാധിതേ വിശ്വാമിത്രേണ
മുനിനോപജീവ്യമാനേ നമസ്തേ നമസ്തേ
പ്രാതരധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം നാശയതി
സായമധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം നാശയതി
തത്സായമ്പ്രാതഃ പ്രയുഞ്ജാനഃ പാപോƒപാപോഭവതി
ഏവമക്ഷമാലികയാ ജപ്തോ മന്ത്രഃ സദ്യഃ സിദ്ധികരോ
ഭവതീത്യാഹ ഭഗവാൻഗുഹഃ പ്രജാപതിമിത്യുപനിഅഷത്
ഓം വാങ് മേ മനസി പ്രതിഷ്ഠിതാ മനോ മേ വാചി
പ്രതിഷ്ഠിതമാവിരാവീർമ ഏധി വേദസ്യ മ ആണീസ്ഥഃ
ശ്രുതം മേ മാ പ്രഹാസീരനേനാധീതേനാഹോരാത്രാ\-
ൻസന്ദധാമ്യൃതം വദിഷ്യാമി സത്യം വദിഷ്യാമി
തന്മാമവതു തദ്വക്താരമവതു അവതു മാമവതു
വക്താരമവതു വക്താരം

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

ഹരിഃ ഓം തത് സത്

ഇത്യക്ഷമാലികോപനിഷത്സമാപ്താ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=അക്ഷമാലികോപനിഷത്ത്&oldid=58697" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്