ഉപയോക്തൃ അവകാശ രേഖ

ഈ പ്രവർത്തനരേഖ ഉപയോക്തൃ അവകാശങ്ങൾക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുടേതാണ്.

പ്രവർത്തനരേഖകൾ
  • 03:09, 24 ഒക്ടോബർ 2011 MkBot എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു യന്ത്രം എന്നതിലേക്ക്, Shijualex സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (bot by trusted user for grandasala operations)
  • 18:02, 13 ഒക്ടോബർ 2011 Manojk എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, കാര്യനിർവാഹകൻ എന്നതിൽ നിന്നു കാര്യനിർവാഹകൻ ഒപ്പം ബ്യൂറോക്രാറ്റ് എന്നതിലേക്ക്, Shijualex സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (As per community consensus)
  • 11:29, 18 മേയ് 2011 Manojk എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു കാര്യനിർവാഹകൻ എന്നതിലേക്ക്, Shijualex സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:കാര്യനിർവാഹകരുടെ_തിരഞ്ഞെടുപ്പ് താളിലെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച്)
  • 11:11, 12 നവംബർ 2010 Simynazareth എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കൽ എന്നതിലേക്ക്, Shijualex സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (IP blocked)
  • 03:24, 12 നവംബർ 2010 Sidharthan എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു കാര്യനിർവാഹകൻ എന്നതിലേക്ക്, Shijualex സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (സമവായം അനുസരിച്ച്)
  • 09:27, 5 നവംബർ 2010 Kaippally എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കൽ എന്നതിലേക്ക്, Shijualex സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
  • 14:15, 27 ജൂൺ 2010 VsBot എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു യന്ത്രം എന്നതിലേക്ക്, Shijualex സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ നിറയ്ക്കും ഇതു്)
  • 00:55, 7 മാർച്ച് 2010 Thachan.makan എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു കാര്യനിർവാഹകൻ എന്നതിലേക്ക്, Shijualex സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (വിക്കി സമൂഹത്തിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചു്. http://ml.wikisource.org/w/index.php?title=%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A8%E0%B5)
  • 06:43, 17 ഡിസംബർ 2008 Sidnbot എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു യന്ത്രം എന്നതിലേക്ക്, Shijualex സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (Granted bot status)
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:രേഖ/rights/Shijualex" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്