തടയൽ രേഖ

Jump to navigation Jump to search

ഉപയോക്താക്കളെ തടഞ്ഞതിന്റേയും, പുനഃപ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയതിന്റേയും രേഖകൾ താഴെ കാണാം. സ്വയം തടയപ്പെടുന്ന ഐ.പി. വിലാസങ്ങൾ ഈ പട്ടികയിലില്ല. തടയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയുടെ പട്ടിക എന്ന താളിൽ നിലവിലുള്ള നിരോധനങ്ങളേയും തടയലുകളേയും കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രവർത്തനരേഖകൾ
  • 16:50, 7 നവംബർ 2013 3 ദിവസം (അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം, അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു) കാലത്തേക്ക് 171.113.114.244 സംവാദം എന്ന അംഗത്വത്തെ Manojk സംവാദം സംഭാവനകൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (താളിൽ നിന്നു വിവരങ്ങൾ മായ്ക്കുക)
  • 14:08, 23 സെപ്റ്റംബർ 2013 1 ആഴ്ച (അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം, അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു) കാലത്തേക്ക് 23.231.4.158 സംവാദം എന്ന അംഗത്വത്തെ Manojk സംവാദം സംഭാവനകൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
  • 13:00, 23 സെപ്റ്റംബർ 2013 3 ദിവസം (അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം, അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു) കാലത്തേക്ക് 23.231.4.154 സംവാദം എന്ന അംഗത്വത്തെ Manojk സംവാദം സംഭാവനകൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
  • 13:00, 23 സെപ്റ്റംബർ 2013 3 ദിവസം (അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം, അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു) കാലത്തേക്ക് 23.231.4.153 സംവാദം എന്ന അംഗത്വത്തെ Manojk സംവാദം സംഭാവനകൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
  • 05:58, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2013 1 ആഴ്ച (അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം, അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു) കാലത്തേക്ക് 37.139.17.184 സംവാദം എന്ന അംഗത്വത്തെ Manojk സംവാദം സംഭാവനകൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (അനാവശ്യം/അസംബന്ധം താളിലേക്കു ചേർക്കൽ)
  • 14:57, 19 ജൂലൈ 2013 1 ദിവസം (അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം) കാലത്തേക്ക് 64.187.108.5 സംവാദം എന്ന അംഗത്വത്തെ Manojk സംവാദം സംഭാവനകൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (Spaming)
  • 18:19, 27 ജനുവരി 2012 Manojkmohan സംവാദം സംഭാവനകൾ എന്ന അംഗത്വത്തെ തടഞ്ഞത് Manojk സംവാദം സംഭാവനകൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു (പരീക്ഷണം)
  • 18:18, 27 ജനുവരി 2012 2 മണിക്കൂർ (അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു) കാലത്തേക്ക് Manojkmohan സംവാദം സംഭാവനകൾ എന്ന അംഗത്വത്തെ Manojk സംവാദം സംഭാവനകൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (പരീക്ഷണം)
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:രേഖ/block/Manojk" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്