മുറിഞ്ഞ തിരിച്ചുവിടലുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 15:25, 16 ജൂൺ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

താഴെക്കാണുന്ന തിരിച്ചുവിടലുകൾ നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളിലേയ്ക്കാണ്‌:

 1. 1 മുതൽ #10 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 10 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഉപയോക്താവ്:Ralgis (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:Allan Aguilar
 2. ഉപയോക്താവ്:Küñall (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:Diego Grez-Cañete
 3. ഉപയോക്താവ്:Diego Grez (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:Diego Grez-Cañete
 4. ഉപയോക്താവ്:Mentifisto (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:Lofty abyss
 5. ഉപയോക്താവ്:Pinus (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:Prenn
 6. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Vogone (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:Vogone
 7. ഉപയോക്താവ്:Riley Huntley (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:~riley
 8. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Ralgis (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Allan Aguilar
 9. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Diego Grez (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Diego Grez-Cañete
 10. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Neptunia (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:VeldinG

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)