ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Wiki13
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 11:01, 27 ജൂൺ 2011 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 17,61,035
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 898
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org12:29, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org12:29, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org12:30, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
ab.wiktionary.org12:30, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org19:55, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
advisory.wikimedia.org21:08, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org09:33, 1 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
af.wikibooks.org14:19, 25 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wiktionary.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ak.wikibooks.org12:29, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org12:30, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org14:48, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
am.wikipedia.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
am.wikiquote.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wiktionary.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wikipedia.org16:15, 22 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ang.wikibooks.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikiquote.org21:09, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org12:31, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wikipedia.org19:09, 29 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
an.wiktionary.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arc.wikipedia.org19:55, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikipedia.org18:33, 27 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37autoreview
ar.wikibooks.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikimedia.org14:24, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikinews.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikiquote.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikisource.org20:15, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikiversity.org16:41, 25 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wiktionary.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ary.wikipedia.org11:01, 21 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org20:32, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ast.wikipedia.org16:28, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ast.wikibooks.org21:01, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org12:31, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org15:35, 10 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org16:50, 1 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
as.wikibooks.org12:31, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org19:23, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wiktionary.org12:31, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org12:25, 29 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org17:30, 31 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wiktionary.org12:31, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org17:41, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wikipedia.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ay.wikibooks.org12:31, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org11:04, 16 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikipedia.org17:18, 21 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)212
az.wikibooks.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikiquote.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
az.wikisource.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wiktionary.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ban.wikipedia.org12:52, 8 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org18:47, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bat-smg.wikipedia.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ba.wikipedia.org14:49, 11 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ba.wikibooks.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bd.wikimedia.org14:25, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be-tarask.wikipedia.org17:30, 31 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
beta.wikiversity.org09:48, 25 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
be.wikipedia.org17:30, 31 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
be.wikibooks.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikimedia.org21:21, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wikiquote.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org12:44, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org09:38, 22 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)142autopatrolled
bg.wikibooks.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikinews.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org18:41, 1 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikisource.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bh.wikipedia.org21:36, 16 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bh.wiktionary.org12:32, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bi.wikibooks.org12:32, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org12:32, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org20:17, 19 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wikipedia.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikibooks.org12:32, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org12:32, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org12:32, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:02, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
bn.wikibooks.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikisource.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikivoyage.org21:05, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org08:48, 28 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org19:00, 4 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bo.wikibooks.org12:32, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org12:32, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
br.wikipedia.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
br.wikimedia.org14:25, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
br.wikiquote.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikisource.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org12:42, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102
bs.wikibooks.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org17:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikiquote.org17:24, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org17:50, 25 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org17:50, 25 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org17:24, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bxr.wikipedia.org17:24, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org17:24, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
ca.wikibooks.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikimedia.org20:13, 21 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikiquote.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikisource.org18:35, 14 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wiktionary.org17:24, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cbk-zam.wikipedia.org17:14, 12 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cdo.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ceb.wikipedia.org19:40, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
ce.wikipedia.org18:37, 14 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cho.wikipedia.org20:55, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
chr.wiktionary.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ch.wikibooks.org12:32, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org12:32, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ckb.wikipedia.org12:06, 26 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
commons.wikimedia.org11:01, 27 ജൂൺ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)85,090filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
co.wikibooks.org12:32, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org14:25, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
co.wikiquote.org12:32, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
crh.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cr.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikiquote.org21:23, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
csb.wiktionary.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org16:47, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
cs.wikibooks.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikinews.org19:36, 7 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikisource.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiversity.org09:10, 24 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wiktionary.org09:52, 28 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
cu.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cv.wikipedia.org10:04, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cv.wikibooks.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikipedia.org19:18, 25 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
cy.wikibooks.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org20:57, 20 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
da.wikibooks.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wikiquote.org19:47, 8 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikisource.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org19:11, 15 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikipedia.org18:17, 27 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)336autoreview, editor
de.wikibooks.org19:44, 10 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikinews.org07:28, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikiquote.org17:57, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikisource.org18:56, 7 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiversity.org13:31, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
de.wikivoyage.org19:27, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wiktionary.org13:29, 2 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
din.wikipedia.org14:10, 28 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org10:40, 27 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dk.wikimedia.org14:28, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dsb.wikipedia.org14:44, 8 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
dty.wikipedia.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
dv.wiktionary.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dz.wiktionary.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
el.wikipedia.org09:24, 28 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
el.wikibooks.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wikinews.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org15:03, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wiktionary.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
eml.wikipedia.org17:39, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org15:01, 28 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,409extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org06:52, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108editor
en.wikinews.org15:00, 27 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
en.wikiquote.org13:17, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)312
en.wikisource.org10:46, 28 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
en.wikiversity.org08:13, 30 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96
en.wikivoyage.org18:35, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
en.wiktionary.org19:56, 4 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
eo.wikipedia.org19:22, 16 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
eo.wikibooks.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
es.wikipedia.org13:00, 21 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)201
es.wikibooks.org21:05, 30 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
es.wikinews.org21:31, 29 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
es.wikiquote.org12:43, 5 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
es.wikisource.org19:33, 27 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
es.wikiversity.org21:11, 10 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
es.wikivoyage.org21:19, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wiktionary.org20:41, 4 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
et.wikipedia.org12:08, 26 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
et.wikibooks.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikimedia.org14:16, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikiquote.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikisource.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org11:46, 29 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)130
eu.wikibooks.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikiquote.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org21:30, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fa.wikipedia.org18:09, 2 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
fa.wikibooks.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikinews.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikisource.org17:55, 21 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wiktionary.org19:41, 24 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ff.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fiu-vro.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikipedia.org18:03, 18 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
fi.wikibooks.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikimedia.org14:29, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikinews.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikisource.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiversity.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wiktionary.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
fj.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fo.wikisource.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
frr.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikipedia.org10:46, 28 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)193
fr.wikibooks.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikinews.org14:57, 22 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
fr.wikiquote.org18:20, 21 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fr.wikisource.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiversity.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikivoyage.org19:27, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wiktionary.org15:54, 21 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fur.wikipedia.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wikipedia.org08:38, 27 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
fy.wikibooks.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org17:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gan.wikipedia.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikipedia.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ga.wikibooks.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org12:52, 8 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org20:37, 19 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gd.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikipedia.org17:26, 6 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
gl.wikibooks.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gn.wikibooks.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org08:51, 11 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wiktionary.org17:41, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org20:22, 23 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
got.wikibooks.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
gu.wikibooks.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org12:44, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
gv.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ha.wikipedia.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ha.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
he.wikipedia.org11:42, 29 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
he.wikibooks.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikinews.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikiquote.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikisource.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikivoyage.org15:03, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org13:09, 22 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
hif.wikipedia.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hif.wiktionary.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org12:42, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)220
hi.wikibooks.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikisource.org07:25, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org17:37, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ho.wikipedia.org20:55, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org19:40, 3 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
hr.wikibooks.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hsb.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org20:50, 19 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ht.wikisource.org11:44, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org07:25, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
hu.wikibooks.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikinews.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hu.wikisource.org16:47, 20 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hu.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikipedia.org19:59, 4 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)117
hy.wikibooks.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikiquote.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hyw.wikipedia.org12:52, 8 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org20:53, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org18:21, 27 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ia.wikibooks.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org17:59, 18 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
id.wikibooks.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
id.wikiquote.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikisource.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
id.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ie.wikipedia.org12:46, 5 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ie.wikibooks.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org09:46, 19 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ii.wikipedia.org20:55, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ik.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org16:16, 25 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
incubator.wikimedia.org14:59, 27 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)179
inh.wikipedia.org12:52, 8 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org16:52, 20 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
io.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikipedia.org18:01, 19 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
is.wikibooks.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikisource.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org12:45, 22 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)344
it.wikibooks.org11:06, 21 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
it.wikinews.org09:02, 5 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikiquote.org10:29, 21 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
it.wikisource.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikiversity.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikivoyage.org19:27, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wiktionary.org17:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
iu.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
iu.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org15:08, 7 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)179
ja.wikibooks.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikinews.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ja.wikiquote.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ja.wikisource.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikiversity.org13:22, 28 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikivoyage.org21:07, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
jbo.wikipedia.org18:13, 3 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jbo.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org07:21, 18 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
jv.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kab.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org20:29, 27 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
ka.wikibooks.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kbd.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbp.wikipedia.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ki.wikipedia.org19:08, 22 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kj.wikipedia.org20:55, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org18:28, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
kk.wikibooks.org15:28, 24 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kl.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org07:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
km.wikibooks.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
kn.wikibooks.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikisource.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
koi.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org17:52, 29 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
ko.wikibooks.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikinews.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikisource.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org15:03, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
krc.wikipedia.org20:19, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kr.wikipedia.org20:55, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org17:26, 6 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ks.wikibooks.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikipedia.org09:58, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ku.wikibooks.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
kv.wikipedia.org07:04, 10 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kw.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
kw.wikiquote.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org14:14, 28 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ky.wikibooks.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikiquote.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikipedia.org18:04, 19 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
la.wikibooks.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikisource.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
la.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lbe.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikipedia.org19:10, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
lb.wikibooks.org12:35, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org18:16, 24 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org11:35, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lfn.wikipedia.org12:52, 8 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lg.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lij.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lij.wikisource.org16:53, 21 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org07:04, 10 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
li.wikibooks.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org14:28, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikisource.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org14:35, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ln.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ln.wikibooks.org12:35, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org15:05, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org12:53, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lo.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikipedia.org10:41, 30 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135
lt.wikibooks.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikiquote.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lv.wikipedia.org17:56, 8 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
lv.wikibooks.org12:35, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mai.wikipedia.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
map-bms.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mdf.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
www.mediawiki.org16:54, 29 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,853autopatrolled
meta.wikimedia.org11:01, 27 ജൂൺ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,677sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org15:40, 5 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mg.wikibooks.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org20:11, 14 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
mh.wikipedia.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org18:14, 12 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wiktionary.org17:41, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mi.wikibooks.org12:28, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mk.wikipedia.org20:35, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
mk.wikibooks.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikimedia.org14:30, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikisource.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org12:09, 26 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ml.wikibooks.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mn.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
mn.wikibooks.org12:35, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mnw.wikipedia.org12:52, 8 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mrj.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
mr.wikibooks.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org18:00, 18 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)157
ms.wikibooks.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org16:32, 8 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mt.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org19:45, 7 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mx.wikimedia.org14:31, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
myv.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org20:08, 26 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
my.wikibooks.org12:35, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org16:51, 5 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nah.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wikibooks.org12:36, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikisource.org14:55, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
na.wikibooks.org12:35, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org17:27, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org12:09, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
nds.wikipedia.org19:00, 27 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
nds.wikibooks.org12:36, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ne.wikipedia.org12:55, 24 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ne.wikibooks.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ng.wikipedia.org12:33, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org11:01, 27 ജൂൺ 2011തറവാട് വിക്കി(?)88,833sysop
nl.wikibooks.org15:28, 27 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
nl.wikimedia.org09:19, 11 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikinews.org14:19, 6 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikiquote.org15:04, 27 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
nl.wikisource.org15:03, 27 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nl.wikivoyage.org19:14, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67autopatrolled
nl.wiktionary.org20:08, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)168
nn.wikipedia.org20:21, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
nn.wikiquote.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wiktionary.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
no.wikipedia.org06:58, 1 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
no.wikibooks.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikimedia.org14:32, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikinews.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikiquote.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikisource.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wiktionary.org15:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nqo.wikipedia.org12:52, 8 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nso.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nv.wikipedia.org21:38, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nyc.wikimedia.org14:32, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ny.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nz.wikimedia.org14:33, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikipedia.org18:26, 21 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
oc.wikibooks.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
olo.wikipedia.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
om.wiktionary.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikipedia.org18:24, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
or.wikisource.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org19:23, 29 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
outreach.wikimedia.org14:35, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pa-us.wikimedia.org14:36, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pag.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pam.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pap.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pa.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pa.wikibooks.org13:58, 31 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org20:40, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pdc.wikipedia.org18:47, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pfl.wikipedia.org14:37, 4 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pi.wikipedia.org08:07, 20 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wiktionary.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org21:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)225
pl.wikibooks.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pl.wikimedia.org14:38, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pl.wikinews.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wikiquote.org20:32, 19 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
pl.wikisource.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikivoyage.org15:03, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wiktionary.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
pms.wikipedia.org07:33, 30 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pms.wikisource.org19:31, 28 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pnb.wiktionary.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnt.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikipedia.org11:10, 21 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wikibooks.org12:36, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org21:05, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org19:33, 14 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikipedia.org08:09, 29 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)123
pt.wikibooks.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
pt.wikimedia.org20:08, 21 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org20:09, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikiquote.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikisource.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikiversity.org20:41, 4 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pt.wikivoyage.org12:25, 13 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wiktionary.org21:48, 8 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
quality.wikimedia.org22:12, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
qu.wikibooks.org12:36, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org21:31, 4 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rm.wikibooks.org12:29, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org16:58, 13 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rn.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rn.wiktionary.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
roa-rup.wiktionary.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wikipedia.org18:03, 19 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
ro.wikibooks.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikiquote.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikisource.org14:36, 28 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ro.wikivoyage.org15:03, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wiktionary.org20:21, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rue.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org17:45, 29 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)263uploader
ru.wikibooks.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ru.wikimedia.org14:38, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikinews.org17:43, 7 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikiquote.org12:25, 10 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ru.wikisource.org16:41, 25 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ru.wikiversity.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikivoyage.org19:27, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wiktionary.org19:27, 12 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
rw.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rw.wiktionary.org17:44, 20 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sah.wikiquote.org17:41, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org17:31, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org12:52, 8 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sa.wikibooks.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org15:03, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org11:26, 21 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org17:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
scn.wikipedia.org19:09, 15 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
scn.wiktionary.org17:31, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sco.wikipedia.org18:34, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
sc.wikipedia.org17:31, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wiktionary.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org17:31, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikinews.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org17:31, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org17:31, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
se.wikibooks.org12:37, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org14:39, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org15:30, 24 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org17:31, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org12:52, 8 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org21:31, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org20:02, 28 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
sh.wiktionary.org17:31, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org17:41, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikipedia.org18:25, 1 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,518rollbacker
simple.wikibooks.org12:37, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org16:50, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
simple.wiktionary.org18:22, 15 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
si.wikipedia.org19:41, 6 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
si.wikibooks.org17:31, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org17:31, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org14:42, 4 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)440
sk.wikibooks.org17:31, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikisource.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org17:31, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org07:39, 23 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
sl.wikibooks.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikisource.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org20:44, 2 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sl.wiktionary.org16:29, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wikipedia.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wiktionary.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sn.wiktionary.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org19:23, 29 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
so.wikipedia.org18:28, 21 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
so.wiktionary.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
species.wikimedia.org15:08, 27 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)711
sq.wikipedia.org14:55, 27 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135autoreview
sq.wikibooks.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikinews.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org15:07, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
srn.wikipedia.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikipedia.org19:46, 26 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
sr.wikibooks.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikinews.org19:30, 7 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikisource.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wiktionary.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ss.wikipedia.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ss.wiktionary.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org17:33, 12 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
strategy.wikimedia.org14:41, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
st.wikipedia.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
st.wiktionary.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org18:02, 18 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
su.wikibooks.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org17:49, 29 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
sv.wikibooks.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wikinews.org14:41, 8 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikiquote.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wikisource.org21:08, 14 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikiversity.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org19:27, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wiktionary.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sw.wikipedia.org20:57, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
sw.wikibooks.org12:37, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org11:58, 13 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
szy.wikipedia.org12:52, 8 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org19:43, 21 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
ta.wikibooks.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org07:41, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tcy.wikipedia.org20:41, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org18:11, 15 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org07:02, 29 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
test-commons.wikimedia.org18:45, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org16:45, 27 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
test.wikidata.org08:52, 12 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
tet.wikipedia.org14:04, 17 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikipedia.org11:44, 22 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
te.wikibooks.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org17:32, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org19:28, 12 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
tg.wikibooks.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org16:48, 13 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)164
th.wikibooks.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wikinews.org11:46, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
th.wikisource.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ti.wikipedia.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ti.wiktionary.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org17:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tk.wikibooks.org12:36, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org15:49, 21 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)415
tl.wikibooks.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tl.wiktionary.org15:35, 5 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tn.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wiktionary.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tpi.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org18:02, 18 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41autoreview
tr.wikibooks.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikimedia.org14:42, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikinews.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikiquote.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
tr.wikisource.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wiktionary.org16:03, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ts.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tt.wikibooks.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tum.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tw.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wiktionary.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org16:24, 5 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ty.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ua.wikimedia.org14:36, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
udm.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ug.wikibooks.org12:36, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org19:18, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)137
uk.wikibooks.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikisource.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikivoyage.org15:04, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wikipedia.org14:56, 5 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ur.wikibooks.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org21:31, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
uz.wikibooks.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
vec.wikipedia.org20:16, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vec.wikisource.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wiktionary.org15:04, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org17:10, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ve.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikipedia.org18:06, 27 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
vi.wikibooks.org18:26, 26 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
vi.wikiquote.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikisource.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org16:24, 5 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
vls.wikipedia.org16:53, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
vo.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vo.wikibooks.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org20:29, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
wa.wikipedia.org09:46, 19 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikibooks.org12:36, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org07:43, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,48,435sysop, translationadmin
wikimania2005.wikimedia.org16:41, 19 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org21:32, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org21:32, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org21:33, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org21:33, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org21:34, 19 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org14:19, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2012.wikimedia.org17:43, 10 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wikimania2013.wikimedia.org12:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2014.wikimedia.org16:32, 5 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2015.wikimedia.org12:02, 22 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org11:03, 27 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org16:17, 28 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org20:11, 21 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania.wikimedia.org13:20, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org15:59, 2 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wo.wikiquote.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
xal.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
xh.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
xh.wikibooks.org12:36, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org16:26, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org19:28, 15 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
yi.wikisource.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
yo.wikibooks.org12:36, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org17:41, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikibooks.org11:47, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org12:34, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org15:09, 2 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
zh-classical.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh-min-nan.wikipedia.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
zh-min-nan.wikibooks.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org16:42, 20 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
zh.wikipedia.org14:30, 7 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)224
zh.wikibooks.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikinews.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiquote.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wikisource.org14:13, 8 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wikiversity.org10:28, 2 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org10:38, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wiktionary.org19:45, 15 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikipedia.org18:08, 5 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zu.wikibooks.org12:35, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org17:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0