ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: VsBot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 15:48, 4 മാർച്ച് 2010 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2,06,656
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 40
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
bg.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)264
bn.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)135
ca.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)284
commons.wikimedia.org23:30, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)83
da.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)310
de.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)523bot
el.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)190
en.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Bot malfunctioning: seems to be sending spam emails to people
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • യാന്ത്രികതടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
536
es.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Bot no autorizado
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
  • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
7
fr.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)509
hi.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)178
hr.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)209
hu.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)287
id.wikipedia.org16:46, 7 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)448
kn.wikipedia.org15:57, 11 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)315
lt.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)277
lv.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)139
meta.wikimedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ml.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010തറവാട് വിക്കി(?)74,687bot
ml.wikibooks.org23:24, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org15:06, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org03:07, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,346bot
ml.wiktionary.org02:08, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,17,154bot
mr.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)110
mr.wikisource.org09:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org15:57, 11 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sa.wikipedia.org16:46, 7 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
sv.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)463
ta.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)196bot
te.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23
th.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)233
ur.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)112bot
www.wikidata.org02:17, 7 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,457
wuu.wikipedia.org15:19, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)70bot
zh.wikipedia.org15:48, 4 മാർച്ച് 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)90