ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Vanished User cdJHGweI3s
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 23:31, 9 ഡിസംബർ 2013 (6 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 3,134
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 673
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org14:30, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org17:52, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org14:30, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikibooks.org13:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org14:11, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org09:35, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org14:31, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org14:31, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org09:45, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org17:52, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikibooks.org13:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org09:40, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org14:31, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org09:43, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org14:31, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org14:31, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikibooks.org13:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org20:28, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org14:03, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org14:33, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org17:16, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org09:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org14:31, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org14:31, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org09:35, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org17:51, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org14:32, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org14:32, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org09:49, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org14:32, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikibooks.org13:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org14:03, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org15:32, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org09:37, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org14:32, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org14:32, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org14:32, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org17:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org14:32, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org17:16, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org14:32, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikibooks.org13:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org14:13, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org20:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org09:40, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org14:32, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikibooks.org13:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org20:28, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org13:54, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org15:32, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org09:16, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org17:50, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org20:02, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org19:57, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org14:32, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:33, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikibooks.org13:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org20:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org09:45, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org14:33, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org17:13, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org14:33, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org14:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org20:40, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org09:16, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org14:33, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikibooks.org13:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org20:28, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org13:54, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org15:32, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org09:39, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org17:24, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org20:00, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org14:33, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikibooks.org13:22, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org20:28, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org13:59, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org20:40, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org09:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org19:58, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org14:33, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org14:33, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org14:33, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org20:01, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org09:13, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org16:27, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org20:01, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org14:33, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org11:50, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,024
co.wikipedia.org14:33, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org09:41, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org14:33, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org14:34, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org09:42, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org14:34, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikibooks.org13:22, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org20:28, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org13:54, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org20:44, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org17:16, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org09:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org14:34, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org14:34, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org13:33, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org14:34, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikibooks.org13:39, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org14:10, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org15:32, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org09:34, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org14:34, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikibooks.org13:22, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org14:11, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org20:40, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org09:37, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org14:34, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikibooks.org13:17, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org20:29, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org13:52, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org20:40, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org17:16, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org15:46, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org09:11, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org14:34, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org14:35, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org17:47, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org09:48, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org14:35, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikibooks.org13:27, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org20:31, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org13:55, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org20:40, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org17:17, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org15:47, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org09:11, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org14:35, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org23:31, 9 ഡിസംബർ 2013തറവാട് വിക്കി(?)228
en.wikibooks.org13:06, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
en.wikinews.org00:22, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
en.wikiquote.org13:46, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikisource.org20:40, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
en.wikiversity.org10:10, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
en.wikivoyage.org15:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
en.wiktionary.org11:51, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
eo.wikipedia.org14:35, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikibooks.org13:25, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org20:31, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org13:55, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org20:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org09:16, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org07:31, 12 ഡിസംബർ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)225
es.wikibooks.org13:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org20:29, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org13:53, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org20:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org17:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org15:41, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org09:00, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org14:37, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikibooks.org13:33, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org14:09, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org20:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org09:13, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org14:37, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikibooks.org13:36, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org14:11, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org09:15, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org14:37, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org14:37, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikibooks.org13:24, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org20:31, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org13:55, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org20:44, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org09:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org14:37, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org14:37, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikibooks.org13:22, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org20:31, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org13:59, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org20:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org17:16, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org09:12, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org09:16, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org14:38, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org15:32, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org09:43, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org14:38, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org14:38, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org21:19, 11 ഡിസംബർ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,034
fr.wikibooks.org13:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org00:22, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
fr.wikiquote.org13:52, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org20:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikiversity.org17:13, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org15:41, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org09:09, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
fur.wikipedia.org14:38, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org14:38, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wikibooks.org13:36, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org09:37, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org14:38, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org14:38, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org14:38, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org09:40, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org14:39, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org09:46, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org17:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org14:39, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikibooks.org13:24, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org14:10, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org15:32, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org09:15, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org14:39, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org09:42, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org20:03, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org17:13, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org14:15, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org20:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org09:44, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org14:39, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org09:44, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org14:39, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org09:49, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org17:55, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org14:39, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikibooks.org13:19, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org20:31, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org13:54, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org20:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org15:47, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org09:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org14:40, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org14:39, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikibooks.org13:33, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org14:12, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org09:34, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org14:40, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikibooks.org13:23, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org13:59, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org20:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org09:16, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org14:40, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org09:39, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org14:40, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org14:40, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikibooks.org13:17, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org13:58, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org20:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org09:13, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org14:40, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikibooks.org13:27, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org14:03, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org20:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org09:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org14:40, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org13:33, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org09:42, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org14:41, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikibooks.org13:21, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org13:55, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org20:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org09:13, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org17:54, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikibooks.org13:36, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org09:44, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org20:00, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org14:41, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org11:50, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
io.wikipedia.org14:41, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org09:12, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org14:41, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikibooks.org13:24, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org14:11, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org20:46, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org09:33, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org14:41, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikibooks.org13:17, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org20:29, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org13:52, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org20:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org17:16, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org15:46, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org09:13, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org20:03, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org09:45, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org14:41, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ja.wikibooks.org13:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org20:35, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org13:59, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org20:46, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org17:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org09:13, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org14:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org09:43, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org14:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org09:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org14:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org19:57, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org14:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikibooks.org13:25, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org14:10, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org09:39, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org14:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org20:00, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org14:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikibooks.org13:36, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org09:39, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org14:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org09:43, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org17:47, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org13:36, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org09:40, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org14:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org14:15, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org15:32, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org09:12, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org14:44, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org14:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikibooks.org13:24, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org20:35, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org14:09, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org20:44, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org17:17, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org09:11, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org14:44, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org14:44, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org09:49, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org14:44, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikibooks.org13:39, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org14:11, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org09:12, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org14:44, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org14:44, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org09:44, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org14:44, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikibooks.org13:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org14:15, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org09:39, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org14:44, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org14:44, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikibooks.org13:27, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org14:13, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org20:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org09:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org14:44, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org14:44, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wiktionary.org09:39, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org14:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org14:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org14:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org13:27, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org13:59, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org20:46, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org09:13, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org14:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org14:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org09:43, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org00:29, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org14:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org09:15, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org20:00, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org14:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikibooks.org13:25, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org13:55, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org15:32, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org09:00, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org14:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lv.wiktionary.org09:39, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org14:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org14:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org14:24, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
meta.wikimedia.org11:49, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
mg.wikipedia.org14:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org13:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org08:21, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org14:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org14:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org14:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org09:46, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org14:46, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikibooks.org13:24, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org20:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org09:40, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org14:46, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikibooks.org13:27, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org14:09, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org20:42, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org09:13, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org14:46, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org09:43, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org14:48, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org14:48, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org13:33, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org14:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org09:42, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org14:48, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ms.wikibooks.org13:27, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org09:40, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org14:48, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org09:45, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org14:49, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org14:49, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org17:10, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org09:13, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org14:49, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org14:49, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org09:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org14:49, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org20:00, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org09:48, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org14:50, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org14:49, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org09:39, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org17:13, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org13:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org09:46, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org17:05, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org14:50, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikibooks.org13:19, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org13:59, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org20:43, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org15:46, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org09:12, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org17:02, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org13:59, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org09:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org17:50, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org16:56, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikibooks.org13:23, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org20:35, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org13:59, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org20:43, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org09:13, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org17:47, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org20:00, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org17:52, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org17:04, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikibooks.org13:35, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org09:33, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org09:45, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org17:46, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org09:43, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org17:43, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org17:51, 10 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org17:47, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org17:43, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org19:58, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org17:43, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikibooks.org13:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org09:45, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org17:52, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org17:55, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org17:55, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org20:03, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org17:50, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org16:54, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pl.wikibooks.org13:19, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org20:29, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org13:52, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org20:43, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org15:46, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org09:11, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org17:06, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org17:10, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org17:46, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org09:33, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org00:18, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikibooks.org13:17, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org20:29, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org13:53, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org20:43, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org17:16, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org15:46, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org09:13, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org17:23, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org09:44, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org17:48, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org20:01, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org20:01, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org09:45, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org17:43, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org16:59, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikibooks.org13:24, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org20:36, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org14:11, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org20:47, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org15:47, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org09:13, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org17:45, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org16:54, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikibooks.org13:22, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org20:29, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org13:52, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org20:43, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org17:16, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org15:46, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org09:00, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org17:55, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org09:44, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org17:38, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org15:32, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org10:51, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org17:38, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org13:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org14:03, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org20:43, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org09:41, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org17:13, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org09:35, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org17:23, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org17:48, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org09:42, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org17:43, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org09:48, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org17:04, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wiktionary.org09:43, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org14:51, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)146
simple.wiktionary.org21:00, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
si.wikipedia.org17:38, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikibooks.org13:27, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org09:43, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org17:00, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikibooks.org13:26, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org13:54, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org15:32, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org09:39, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org17:00, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikibooks.org13:27, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org13:54, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org20:43, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org17:17, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org09:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org20:03, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org09:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org19:56, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org20:38, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
so.wikipedia.org17:50, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wiktionary.org09:45, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org11:50, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sq.wikipedia.org17:08, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikibooks.org13:21, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org20:36, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org14:12, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org09:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org19:58, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org16:59, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikibooks.org13:23, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org20:30, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org14:11, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org20:47, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org09:35, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org09:44, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org17:49, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org09:42, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org17:23, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org14:15, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org09:45, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org16:54, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikibooks.org13:22, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org20:36, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org13:59, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org20:43, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org17:16, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org15:47, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org09:11, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org17:13, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org09:37, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org17:54, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org17:06, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikibooks.org13:24, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org20:36, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org14:12, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org20:47, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org09:12, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org20:02, 31 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org20:01, 31 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org20:03, 31 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org20:00, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org17:07, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikibooks.org13:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org14:11, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org20:43, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org09:14, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org17:13, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org13:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org09:43, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org17:04, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikibooks.org13:23, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org14:11, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org20:48, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wiktionary.org09:33, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org09:48, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org17:46, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org09:39, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org17:06, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikibooks.org13:24, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org09:38, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org20:01, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org09:49, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org19:56, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org19:58, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org09:46, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org16:59, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikibooks.org13:23, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org20:36, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org13:54, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org20:48, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org09:11, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org09:49, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org17:07, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org13:25, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org09:39, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org14:30, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org14:46, 7 മേയ് 2018കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
udm.wikipedia.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
ug.wikipedia.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
ug.wiktionary.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
uk.wikipedia.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ1
uk.wikibooks.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
uk.wikinews.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
uk.wikiquote.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
uk.wikisource.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
uk.wikivoyage.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
uk.wiktionary.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
ur.wikipedia.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
ur.wikibooks.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
ur.wikiquote.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
ur.wiktionary.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
uz.wikipedia.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
uz.wikiquote.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
uz.wiktionary.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
vec.wikipedia.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
vec.wikisource.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
vec.wiktionary.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
vep.wikipedia.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
vi.wikipedia.org14:46, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
vi.wikibooks.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
vi.wikiquote.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
vi.wikisource.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
vi.wikivoyage.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
vi.wiktionary.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
vls.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
vo.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
vo.wiktionary.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
war.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
wa.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
wa.wiktionary.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
www.wikidata.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ23
wikimania2018.wikimedia.org20:04, 31 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
wo.wikiquote.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
wo.wiktionary.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
wuu.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
xal.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
xmf.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
yi.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
yi.wikisource.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
yi.wiktionary.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
yo.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
za.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
zea.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
zh-classical.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
zh-min-nan.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
zh-min-nan.wikisource.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
zh-min-nan.wiktionary.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
zh-yue.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
zh.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ4
zh.wikibooks.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
zh.wikinews.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
zh.wikiquote.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
zh.wikisource.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
zh.wiktionary.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
zu.wikipedia.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0
zu.wiktionary.org14:47, 7 മേയ് 2018ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവ0