ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Tiemianwusi
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 12:45, 15 ഡിസംബർ 2010 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 69,520
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 162
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
als.wikipedia.org15:47, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikibooks.org10:41, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org15:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org20:37, 19 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org23:36, 24 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org04:28, 20 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org04:20, 18 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org08:00, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org04:33, 15 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org15:23, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org09:33, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org06:58, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org21:25, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org17:52, 21 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org14:02, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org05:41, 29 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org10:35, 7 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org14:24, 9 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org18:14, 25 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org11:06, 16 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,156autopatrolled
cs.wikipedia.org20:36, 17 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org01:43, 13 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org04:34, 15 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org03:20, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
de.wikibooks.org10:41, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org10:43, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org18:50, 19 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org20:59, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org10:48, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org12:45, 15 ഡിസംബർ 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)6,158extendedconfirmed
en.wikibooks.org07:10, 28 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikinews.org05:35, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org19:54, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikisource.org12:47, 15 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,216autopatrolled
en.wikiversity.org07:50, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org15:21, 11 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org11:14, 16 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)304
eo.wikipedia.org06:53, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org15:25, 16 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikibooks.org10:41, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org06:16, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org10:43, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org15:45, 10 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org17:29, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org17:29, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org05:25, 12 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org06:53, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org20:38, 19 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org13:28, 22 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org11:16, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fr.wikibooks.org11:25, 31 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org21:57, 8 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org20:28, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org14:16, 2 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org18:20, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org17:52, 21 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org11:01, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org10:28, 29 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org15:07, 11 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org11:31, 30 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org06:46, 18 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org20:40, 19 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org09:35, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org17:22, 19 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org15:25, 16 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wiktionary.org06:10, 6 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org09:14, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org02:36, 15 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikiquote.org10:43, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org11:16, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ja.wikibooks.org19:20, 11 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org11:28, 6 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org20:53, 13 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
jv.wikipedia.org17:49, 17 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org19:30, 1 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikibooks.org13:01, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org07:15, 12 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org07:17, 31 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org22:58, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org15:46, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ko.wikisource.org09:44, 21 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ko.wiktionary.org18:40, 6 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org09:35, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org10:44, 20 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:26, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org17:30, 19 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lo.wiktionary.org14:12, 11 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org22:38, 27 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org09:14, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org12:47, 15 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)190
mg.wiktionary.org16:05, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikipedia.org06:12, 15 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikibooks.org10:41, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org11:49, 3 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ml.wikisource.org13:23, 13 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org18:59, 2 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org09:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org15:26, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org10:44, 20 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org22:35, 27 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org15:23, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nn.wikipedia.org20:37, 22 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org10:11, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
no.wiktionary.org10:09, 28 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org22:35, 27 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org13:23, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikibooks.org15:46, 9 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org14:32, 13 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org17:30, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org10:28, 29 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org13:07, 18 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org20:03, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org13:21, 18 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org20:15, 12 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wikisource.org14:32, 13 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org15:25, 16 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org18:27, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org21:58, 8 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org06:46, 18 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
simple.wikipedia.org10:56, 31 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org15:24, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org13:43, 5 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org13:52, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org16:48, 11 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org15:26, 1 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org04:28, 20 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org07:15, 12 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org19:41, 13 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org15:25, 16 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikibooks.org13:01, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org10:39, 20 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org13:38, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org11:48, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org21:36, 10 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org16:07, 1 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org11:41, 16 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38,884
th.wikibooks.org14:14, 25 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,210
th.wikinews.org03:48, 2 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org15:21, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)342
th.wikisource.org14:13, 16 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,911
th.wiktionary.org06:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)279
tl.wikipedia.org09:24, 19 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org09:35, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org12:57, 28 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org20:39, 19 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org07:30, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org07:52, 3 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org07:55, 5 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org11:23, 29 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikisource.org06:38, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org10:18, 28 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org14:36, 7 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org04:16, 1 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)712
wuu.wikipedia.org22:06, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org09:24, 19 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org15:28, 12 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org16:46, 18 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org13:28, 7 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org18:23, 6 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org15:25, 16 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
zh.wikisource.org19:18, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wiktionary.org17:30, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0