ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Tarawa1943
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 23:16, 14 നവംബർ 2018 (22 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 0
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 5
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
en.wikipedia.org13:48, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org23:16, 14 നവംബർ 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)0
login.wikimedia.org23:16, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org23:16, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org23:16, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0