ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Stïnger
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 18:15, 3 സെപ്റ്റംബർ 2015 (5 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,26,274
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 754
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org17:24, 20 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ace.wikipedia.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ady.wikipedia.org02:41, 4 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
af.wikipedia.org20:05, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
af.wikibooks.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wiktionary.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
als.wikipedia.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
am.wikipedia.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
am.wiktionary.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ang.wiktionary.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org01:23, 5 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
an.wiktionary.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arc.wikipedia.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikipedia.org21:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ar.wikibooks.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikimedia.org21:59, 14 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikinews.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiquote.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikisource.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikiversity.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ast.wikipedia.org18:32, 13 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ast.wiktionary.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikisource.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
atj.wikipedia.org21:11, 16 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org16:36, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org19:59, 2 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ay.wiktionary.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org18:07, 29 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
az.wikibooks.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikisource.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org20:15, 29 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bat-smg.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org22:41, 19 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikibooks.org17:00, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bd.wikimedia.org10:33, 29 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org23:57, 12 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
beta.wikiversity.org20:55, 29 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikipedia.org20:36, 24 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
be.wikibooks.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikimedia.org21:59, 13 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikiquote.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikisource.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wiktionary.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org01:58, 1 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
bg.wikibooks.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikinews.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikisource.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bi.wikipedia.org01:03, 6 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org23:18, 17 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
bn.wikibooks.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikivoyage.org15:08, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bpy.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org19:27, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
br.wikimedia.org19:27, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikisource.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wiktionary.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org17:38, 2 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wikibooks.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikinews.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wiktionary.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org22:58, 1 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ca.wikibooks.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org16:45, 25 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikinews.org23:39, 29 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikisource.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cbk-zam.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cdo.wikipedia.org14:30, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ce.wikipedia.org02:42, 4 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wiktionary.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ckb.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
commons.wikimedia.org17:04, 11 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21,394filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikimedia.org23:59, 12 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wiktionary.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org03:35, 7 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
cs.wikibooks.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikinews.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikisource.org00:58, 8 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikiversity.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cu.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org16:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikibooks.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cy.wikibooks.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org12:40, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
da.wikibooks.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikiquote.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org23:11, 16 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)184autoreview
de.wikibooks.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikinews.org15:36, 27 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiquote.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikisource.org19:52, 25 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
de.wikiversity.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wiktionary.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
din.wikipedia.org23:33, 23 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dk.wikimedia.org10:44, 31 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dty.wikipedia.org23:55, 1 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org18:02, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org19:41, 17 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
el.wikibooks.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikinews.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiquote.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikisource.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikivoyage.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wiktionary.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
eml.wikipedia.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org18:15, 3 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,297extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org17:04, 11 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)245editor
en.wikinews.org17:04, 11 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikiquote.org17:04, 11 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
en.wikisource.org17:04, 11 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiversity.org17:04, 11 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
en.wikivoyage.org17:04, 11 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wiktionary.org17:04, 11 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikipedia.org16:27, 22 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
eo.wikibooks.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikinews.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org18:15, 3 സെപ്റ്റംബർ 2015പുതിയ അംഗത്വം(?)77,368patroller, rollbacker
es.wikibooks.org22:03, 31 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
es.wikinews.org22:05, 31 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)208
es.wikiquote.org13:08, 27 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
es.wikisource.org22:04, 31 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
es.wikiversity.org22:05, 31 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
es.wikivoyage.org21:18, 4 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
es.wiktionary.org22:04, 31 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)418autopatrolled, rollbacker
et.wikipedia.org00:07, 25 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
et.wikibooks.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikimedia.org17:33, 14 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikisource.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wiktionary.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org02:08, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
eu.wikibooks.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikiquote.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wiktionary.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org19:05, 1 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikipedia.org00:30, 6 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
fa.wikibooks.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikinews.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikiquote.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fa.wikisource.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ff.wikipedia.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikipedia.org15:05, 18 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
fi.wikibooks.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikimedia.org09:14, 1 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikinews.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiversity.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org23:12, 30 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wiktionary.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wikipedia.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikipedia.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikisource.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wiktionary.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frp.wikipedia.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frr.wikipedia.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org19:46, 1 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
fr.wikibooks.org13:37, 30 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikinews.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikiquote.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikisource.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiversity.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikivoyage.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wiktionary.org15:14, 26 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fur.wikipedia.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fy.wikibooks.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wiktionary.org16:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
gan.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ga.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ga.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org01:20, 10 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
gl.wikibooks.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gu.wikiquote.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ha.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org16:33, 3 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
he.wikibooks.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikinews.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikivoyage.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org10:46, 12 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hif.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hif.wiktionary.org18:12, 4 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)153
hi.wikibooks.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org00:48, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org18:13, 4 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
hr.wikibooks.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org01:50, 3 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
hu.wikibooks.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
hy.wikibooks.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikipedia.org12:23, 31 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wikibooks.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org02:27, 19 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
id.wikibooks.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikiquote.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ik.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org17:04, 11 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
inh.wikipedia.org22:44, 7 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org02:00, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
is.wikibooks.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikipedia.org22:54, 14 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)230
it.wikibooks.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org23:49, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikisource.org23:46, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org16:40, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org16:14, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org14:24, 17 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)586extendedconfirmed
ja.wikibooks.org13:38, 3 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikinews.org17:11, 8 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ja.wiktionary.org19:54, 4 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jbo.wiktionary.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wiktionary.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kaa.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ka.wikipedia.org17:46, 25 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ka.wikibooks.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org18:17, 16 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ki.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org20:40, 24 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kk.wikibooks.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikibooks.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wikiquote.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org00:34, 20 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ko.wikibooks.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikinews.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
krc.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ksh.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wiktionary.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikibooks.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ky.wikibooks.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org16:41, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikipedia.org21:59, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
la.wikibooks.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org12:46, 1 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikibooks.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org14:42, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org18:15, 3 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org15:35, 2 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lrc.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
lt.wikibooks.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikisource.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
lv.wiktionary.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mai.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org18:15, 3 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,627autopatrolled
meta.wikimedia.org18:15, 3 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,340autopatrolled
mg.wikipedia.org00:01, 3 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wikibooks.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wiktionary.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikibooks.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org17:33, 14 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ml.wikibooks.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mn.wiktionary.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mr.wikibooks.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
ms.wikibooks.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wiktionary.org16:42, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org21:58, 14 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org19:26, 26 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wiktionary.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wiktionary.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wiktionary.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nds.wiktionary.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ne.wikibooks.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org18:48, 1 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
nl.wikibooks.org17:58, 2 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikimedia.org21:59, 28 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org10:22, 24 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org03:24, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikivoyage.org00:30, 14 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
nn.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nn.wikiquote.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org22:02, 3 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
no.wikibooks.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org17:33, 14 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org21:26, 26 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org00:02, 3 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nyc.wikimedia.org17:34, 14 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
oc.wikibooks.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org22:15, 14 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
om.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikisource.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org00:02, 24 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
pag.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pap.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pa.wikibooks.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikisource.org23:59, 1 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org17:29, 24 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
pl.wikibooks.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikimedia.org17:34, 14 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikinews.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikisource.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikivoyage.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org02:40, 18 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pms.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org03:09, 29 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pnb.wiktionary.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wiktionary.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org18:42, 23 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)244
pt.wikibooks.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
pt.wikimedia.org10:23, 25 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org00:22, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikiquote.org02:03, 29 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wikisource.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pt.wikiversity.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikivoyage.org12:06, 25 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wiktionary.org16:43, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
qu.wikipedia.org01:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
qu.wiktionary.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rmy.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-rup.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wikibooks.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikinews.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikivoyage.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wiktionary.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rue.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org17:40, 25 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)314uploader
ru.wikibooks.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikimedia.org17:34, 14 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikinews.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikiquote.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikisource.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikiversity.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikivoyage.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sah.wikiquote.org15:09, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org02:28, 8 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikibooks.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
scn.wiktionary.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
sc.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wiktionary.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikimedia.org17:36, 14 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shn.wikipedia.org15:06, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sh.wiktionary.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org11:39, 27 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
simple.wiktionary.org00:21, 28 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
si.wikibooks.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wiktionary.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
sk.wikibooks.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org02:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sl.wikibooks.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wiktionary.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org02:50, 4 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org22:44, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
so.wikipedia.org16:45, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
so.wiktionary.org16:45, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org17:04, 11 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,675patroller, translationadmin
sq.wikipedia.org16:45, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)145autoreview
sq.wikibooks.org16:45, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org16:45, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org16:45, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org16:45, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org16:45, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org16:45, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sr.wikibooks.org16:45, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org16:45, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org16:45, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org16:45, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wiktionary.org16:45, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikiquote.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org14:08, 1 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
sv.wikibooks.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wiktionary.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sw.wikipedia.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sw.wiktionary.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szl.wikipedia.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org17:34, 19 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ta.wikibooks.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org18:23, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
test2.wikipedia.org23:32, 29 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62autoreview, bureaucrat, editor, reviewer, sysop
test.wikipedia.org21:10, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)493sysop
test.wikidata.org17:42, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
tet.wikipedia.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikipedia.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
te.wikibooks.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wiktionary.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tg.wikibooks.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org23:45, 3 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
th.wikibooks.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikiquote.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wiktionary.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
tl.wikibooks.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wiktionary.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org14:31, 28 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
tr.wikibooks.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org17:36, 14 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikisource.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
tr.wiktionary.org16:15, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ts.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tt.wikibooks.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org19:41, 28 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org17:36, 14 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org18:53, 29 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42autoreview
uk.wikibooks.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikinews.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikisource.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ur.wikibooks.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org11:04, 4 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
uz.wikiquote.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wiktionary.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org18:05, 10 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ve.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org18:58, 29 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
vi.wikibooks.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikiquote.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vi.wikisource.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikivoyage.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wiktionary.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vls.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org11:44, 23 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wiktionary.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org18:32, 4 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,682
wikimania2015.wikimedia.org16:19, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org16:14, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
wikimania2017.wikimedia.org16:18, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
wikimania2018.wikimedia.org17:39, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org13:01, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org10:35, 9 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wiktionary.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wuu.wikipedia.org20:26, 3 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
xal.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xmf.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
yi.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org23:38, 29 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
yue.wiktionary.org18:40, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org14:33, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zea.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-classical.wikipedia.org12:02, 25 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
zh-min-nan.wikipedia.org12:02, 25 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh-min-nan.wikisource.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org00:41, 20 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
zh.wikipedia.org02:08, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
zh.wikibooks.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh.wikinews.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiquote.org10:17, 16 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiversity.org10:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wiktionary.org20:38, 19 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org01:21, 30 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wiktionary.org16:16, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1