ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Satdeep Gill
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 14:09, 18 ഒക്ടോബർ 2009 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 45,114
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 355
  • ആഗോള സംഘം: ഓ.റ്റി.ആർ.എസ്. അംഗങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org01:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org07:49, 7 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org00:39, 8 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org10:09, 31 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org09:44, 30 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org20:58, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org06:49, 15 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org11:26, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org00:09, 13 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikiquote.org03:38, 23 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org14:28, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org01:18, 26 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org17:55, 5 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org01:07, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wikisource.org03:27, 31 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
av.wikipedia.org20:20, 24 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org08:53, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org01:00, 5 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org12:19, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org02:02, 15 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org18:23, 6 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org09:51, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org08:49, 16 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org15:39, 9 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org17:04, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikipedia.org02:44, 9 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org12:21, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org22:06, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org21:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org12:23, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org15:55, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bn.wikipedia.org03:03, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bn.wikibooks.org13:09, 3 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org17:33, 11 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
bn.wiktionary.org16:34, 26 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org04:11, 29 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bpy.wikipedia.org02:12, 25 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org09:53, 20 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org17:44, 21 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org13:59, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org01:40, 10 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org12:25, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org03:03, 4 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ca.wikimedia.org01:59, 3 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikisource.org12:20, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org14:39, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org11:41, 13 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org07:50, 7 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org14:55, 26 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,552filemover, ipblock-exempt, patroller
co.wikimedia.org14:45, 22 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org22:40, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org17:13, 21 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org12:58, 31 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org15:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org17:03, 5 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org12:08, 21 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org12:25, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org13:37, 27 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org12:21, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org02:07, 21 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikibooks.org03:15, 20 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org04:42, 25 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org10:31, 12 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org06:25, 9 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org03:48, 19 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org16:54, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org20:08, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org10:45, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org11:25, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org03:03, 4 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org04:42, 25 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org08:17, 26 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org05:20, 24 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org15:26, 19 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org14:09, 18 ഒക്ടോബർ 2009പുതിയ അംഗത്വം(?)2,430eventcoordinator, extendedconfirmed, patroller
en.wikibooks.org15:27, 21 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikinews.org09:31, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org12:27, 23 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikisource.org15:46, 4 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)360
en.wikiversity.org12:27, 23 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org02:29, 12 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wiktionary.org16:14, 9 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
eo.wikipedia.org02:18, 1 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikibooks.org16:23, 23 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org07:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org04:41, 25 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org12:21, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org14:49, 28 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
es.wikibooks.org13:27, 7 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org01:08, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org16:39, 6 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org05:21, 24 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org19:04, 11 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org03:50, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org12:21, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org06:23, 9 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org13:21, 20 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org02:38, 6 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org03:38, 30 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
fa.wikibooks.org11:48, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org03:38, 23 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org15:20, 12 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org03:42, 5 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org14:27, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org03:42, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org00:40, 16 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org11:01, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org12:17, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org09:28, 28 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org08:46, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org12:25, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org00:46, 8 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
fr.wikibooks.org11:03, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org01:53, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org13:43, 8 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org19:12, 29 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org02:32, 31 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org02:21, 9 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org11:27, 28 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org12:49, 25 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org04:10, 12 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org12:25, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org16:08, 20 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org01:51, 22 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gu.wikipedia.org13:38, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gu.wikisource.org13:59, 28 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org14:28, 8 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org12:25, 24 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org16:26, 24 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org08:35, 23 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org14:01, 24 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hi.wikipedia.org02:43, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)974autopatrolled
hi.wikibooks.org06:48, 10 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org05:39, 30 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org16:14, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wikiversity.org03:34, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org03:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org16:24, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org13:44, 12 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org12:21, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org10:48, 20 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org01:20, 8 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org04:42, 25 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org12:13, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org06:13, 22 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikibooks.org10:16, 17 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org03:14, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org12:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org16:13, 2 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org12:21, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org15:31, 5 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org17:41, 11 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org17:32, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
io.wikipedia.org13:39, 30 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
io.wiktionary.org17:59, 29 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org16:59, 21 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org12:21, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org06:33, 30 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikisource.org09:53, 22 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org16:37, 26 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org12:17, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org13:54, 27 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org06:33, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org08:19, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org04:41, 25 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org14:26, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org12:01, 27 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org15:28, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org18:44, 19 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org13:37, 27 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org05:47, 18 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org01:56, 3 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikisource.org18:12, 27 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org03:44, 15 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikisource.org12:13, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org14:22, 24 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ks.wiktionary.org06:21, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ku.wikiquote.org12:46, 7 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org11:50, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org12:08, 21 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org16:11, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org05:06, 17 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org06:44, 11 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikisource.org21:38, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org04:41, 25 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org12:23, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org01:58, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org03:56, 26 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org05:22, 12 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org12:23, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org03:50, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mai.wikipedia.org16:26, 28 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
map-bms.wikipedia.org07:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org15:06, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
meta.wikimedia.org10:01, 31 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,919translationadmin
mhr.wikipedia.org08:22, 15 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org14:03, 16 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org12:23, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org10:32, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ml.wikisource.org13:09, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org01:58, 10 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org02:11, 14 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
mr.wikisource.org17:34, 11 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ms.wikipedia.org01:29, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org05:35, 25 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org14:04, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org15:20, 26 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org15:01, 13 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org05:59, 24 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org02:56, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org09:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org17:26, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org09:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org14:29, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ne.wiktionary.org04:44, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org17:37, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikipedia.org17:40, 26 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org02:33, 29 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org09:52, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org10:54, 11 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org14:43, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org04:49, 16 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org05:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org08:33, 19 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org03:27, 15 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org09:40, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org14:06, 31 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org18:03, 19 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
or.wikisource.org02:29, 7 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wiktionary.org10:02, 28 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org17:06, 8 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
pa.wikipedia.org14:18, 18 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18,691interface-admin, sysop, transwiki
pa.wikibooks.org11:31, 31 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
pa.wikisource.org02:07, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,508interface-admin, sysop
pa.wiktionary.org11:31, 31 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)308
pfl.wikipedia.org01:06, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org16:34, 18 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org18:17, 25 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org17:18, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikimedia.org16:48, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org04:41, 25 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org13:24, 8 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org12:21, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org14:18, 18 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)486
pnb.wiktionary.org02:40, 20 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org08:46, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wiktionary.org16:44, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org09:04, 29 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikiquote.org06:15, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org12:13, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org19:08, 11 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org01:56, 25 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org17:37, 28 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikibooks.org12:00, 8 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org12:00, 8 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org12:17, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org10:15, 24 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikimedia.org16:09, 4 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org16:02, 23 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org11:43, 12 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org05:26, 24 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org12:25, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org17:43, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org02:10, 14 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sa.wikiquote.org03:37, 23 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org13:44, 8 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wiktionary.org12:26, 23 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org15:24, 25 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org16:43, 30 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
sd.wiktionary.org03:49, 16 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org04:38, 1 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org02:01, 24 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org10:17, 26 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
simple.wiktionary.org14:26, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org05:30, 9 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org21:06, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org17:34, 11 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org11:51, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org12:16, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org09:59, 11 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)877sysop
so.wikipedia.org08:22, 15 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org11:33, 31 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org06:28, 11 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org13:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org14:37, 16 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org17:52, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org09:04, 20 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org15:04, 2 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikisource.org12:13, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org09:39, 26 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org01:34, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org08:30, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org04:20, 9 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org08:59, 15 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ta.wikinews.org14:27, 4 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org05:43, 11 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org14:56, 6 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tcy.wikipedia.org18:04, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org04:51, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org13:05, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org01:30, 20 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
test.wikidata.org07:37, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org08:21, 25 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
te.wikisource.org18:12, 27 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org02:41, 3 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org23:14, 22 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org12:19, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org18:48, 4 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org12:15, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org10:43, 20 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org16:08, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org00:08, 13 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org12:19, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org14:19, 8 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org10:10, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org14:17, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org14:19, 8 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org03:01, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org08:12, 13 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org08:12, 13 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org12:13, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org10:18, 15 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org14:59, 12 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)302
ur.wikibooks.org06:47, 10 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org17:29, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org09:56, 5 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org12:15, 5 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org12:21, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org16:31, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org13:42, 14 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikisource.org12:19, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org18:07, 21 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org13:44, 14 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org02:29, 12 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,805
wikimania2013.wikimedia.org15:50, 8 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org06:16, 5 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org16:49, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
wikimania2016.wikimedia.org12:40, 30 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
wikimania2017.wikimedia.org04:50, 23 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wikimania2018.wikimedia.org04:01, 4 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
wikimania.wikimedia.org11:08, 9 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wuu.wikipedia.org08:43, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org11:07, 2 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org15:59, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org06:21, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org17:13, 8 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org12:51, 24 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org08:41, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org01:54, 3 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org12:25, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org18:16, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org17:35, 8 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
zh.wikisource.org12:09, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org02:14, 24 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0