ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Rsvkjafs6ias432t
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 07:20, 4 നവംബർ 2010 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 3,244
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 32
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org07:04, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org20:23, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org08:04, 4 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
da.wikipedia.org20:22, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org04:54, 10 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org07:31, 4 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)191
en.wikibooks.org01:51, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org01:51, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org01:51, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org04:49, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org01:51, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org03:58, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org01:51, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org13:08, 17 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org15:42, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org01:51, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org02:07, 26 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org08:56, 5 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org18:49, 17 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org07:29, 4 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org07:20, 4 നവംബർ 2010തറവാട് വിക്കി(?)3,027autopatrolled
ml.wikisource.org09:18, 22 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org12:50, 6 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikipedia.org19:40, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org06:47, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org09:01, 5 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org17:42, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org17:04, 27 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org01:51, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org05:22, 13 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
www.wikidata.org03:58, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org17:52, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0