ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Rojypala
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 07:27, 18 ജൂൺ 2010 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 80,296
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 139
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org13:22, 27 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
af.wikipedia.org13:47, 16 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org14:29, 30 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org15:00, 27 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arz.wikipedia.org10:36, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org14:38, 14 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org03:04, 9 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org07:34, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ba.wikipedia.org18:36, 14 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org20:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org13:32, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org10:35, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org08:14, 16 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org09:48, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:22, 22 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wiktionary.org10:39, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org09:06, 22 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org10:31, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikipedia.org08:23, 25 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ceb.wikipedia.org13:07, 7 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org14:51, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,363autopatrolled, filemover
cs.wikipedia.org14:33, 6 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org17:27, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org17:23, 24 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org10:03, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
dsb.wikipedia.org12:56, 26 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org22:38, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org04:54, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org22:42, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org14:58, 25 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org07:27, 18 ജൂൺ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)979extendedconfirmed
en.wikibooks.org03:24, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org15:21, 20 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org14:51, 27 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org18:54, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org07:25, 25 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org07:34, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org13:03, 17 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org17:13, 26 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org07:05, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
et.wikipedia.org12:34, 25 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org13:31, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org14:33, 11 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org17:23, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikipedia.org12:25, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikipedia.org00:16, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org02:43, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org10:25, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org09:24, 20 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikipedia.org07:14, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org10:21, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org11:46, 24 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org08:44, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org13:40, 20 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org14:51, 27 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org08:41, 1 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wikiquote.org01:55, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org10:52, 24 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org02:10, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org10:56, 23 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org10:36, 25 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org02:26, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org18:15, 2 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org04:27, 23 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org02:48, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org06:20, 11 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org02:58, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org05:17, 22 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org03:04, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org10:13, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org10:13, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org05:05, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org10:12, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wikipedia.org10:05, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
www.mediawiki.org15:00, 22 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org06:20, 24 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
mk.wikipedia.org07:58, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wikipedia.org07:27, 18 ജൂൺ 2010തറവാട് വിക്കി(?)74,492autopatrolled, patroller, rollbacker
ml.wikibooks.org08:27, 29 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wikiquote.org07:27, 18 ജൂൺ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ml.wikisource.org07:46, 1 ജൂൺ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,666autopatrolled
ml.wiktionary.org15:05, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)197
mn.wikipedia.org05:38, 9 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org06:06, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ms.wikipedia.org11:01, 28 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org10:04, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org01:52, 28 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org17:09, 14 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org14:06, 6 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org04:25, 17 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org10:03, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org07:49, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org12:56, 26 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org14:13, 25 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org09:55, 29 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org15:12, 23 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org14:36, 27 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org10:19, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org14:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pnb.wikipedia.org10:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org08:11, 25 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
qu.wikipedia.org06:20, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org17:24, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org12:00, 3 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikisource.org04:58, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org04:34, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org02:50, 2 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org13:01, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org07:21, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org06:21, 29 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org07:29, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org07:35, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org07:55, 2 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org13:13, 2 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org12:46, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)710autopatrolled
sr.wikipedia.org14:13, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org01:58, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sw.wikipedia.org09:59, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org19:02, 5 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ta.wiktionary.org05:45, 2 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org11:18, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org10:08, 7 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org14:50, 22 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikipedia.org12:14, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org08:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org14:29, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org14:29, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org14:22, 30 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org15:03, 4 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org07:00, 22 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org14:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org07:21, 23 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org07:54, 28 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org11:23, 13 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org09:06, 22 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org10:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org11:47, 13 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)718
zh-yue.wikipedia.org09:04, 28 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org12:01, 11 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0