ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: OMT5500
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:48, 6 ജനുവരി 2012 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 11,506
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 751
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org07:31, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org14:22, 18 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ady.wikipedia.org16:10, 20 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org11:33, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikibooks.org07:40, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org07:39, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org07:40, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org07:32, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org15:45, 7 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wikipedia.org11:30, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
am.wikiquote.org13:32, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org13:32, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org09:14, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikibooks.org13:57, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org13:57, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org11:29, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wiktionary.org13:54, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org10:17, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org20:19, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikibooks.org14:00, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikimedia.org20:01, 18 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org13:59, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org16:53, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org13:59, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org14:00, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org13:59, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org07:36, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wikipedia.org09:15, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wiktionary.org19:03, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org11:30, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikisource.org19:43, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org16:46, 15 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org07:38, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wikipedia.org07:39, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wiktionary.org19:33, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org15:42, 5 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikipedia.org11:33, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikibooks.org18:35, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org18:35, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org18:35, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org18:35, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org15:47, 7 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bat-smg.wikipedia.org10:12, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikipedia.org10:20, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikibooks.org16:51, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org10:20, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bd.wikimedia.org09:26, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org11:34, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
beta.wikiversity.org14:40, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org11:33, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
be.wikibooks.org18:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org09:26, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org18:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org18:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org18:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org11:34, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wikibooks.org18:29, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org18:29, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org18:29, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org18:29, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org18:29, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org10:21, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikipedia.org10:21, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org10:21, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wikipedia.org15:48, 7 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikipedia.org14:01, 18 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bn.wikibooks.org18:56, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org18:56, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org20:39, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org18:56, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org07:46, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bpy.wikipedia.org10:22, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org15:48, 7 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikimedia.org09:27, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org18:48, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org18:47, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org18:48, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org09:17, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikibooks.org18:47, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org18:47, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org18:47, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org18:47, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org18:47, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org10:22, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org09:32, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org14:20, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ca.wikibooks.org09:03, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org09:26, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org09:11, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org15:18, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org15:36, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org08:16, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org10:30, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org10:30, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org10:30, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ce.wikipedia.org10:30, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wikipedia.org10:30, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wiktionary.org08:17, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org16:30, 10 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chy.wikipedia.org07:26, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org15:50, 7 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
commons.wikimedia.org13:48, 6 ജനുവരി 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)372
co.wikipedia.org10:30, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikimedia.org09:26, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org19:03, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org22:02, 20 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org10:31, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org10:31, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org19:26, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org11:35, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wikibooks.org18:20, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org18:20, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org18:20, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org18:20, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org18:20, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org18:20, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org07:34, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org15:51, 7 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikibooks.org19:05, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org11:35, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikibooks.org08:00, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org18:45, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org18:45, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org18:45, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org11:36, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikibooks.org18:27, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org18:27, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org18:27, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org18:27, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org20:48, 7 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
de.wikibooks.org08:33, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org08:33, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org08:33, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org08:33, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org08:33, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org08:33, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wiktionary.org18:34, 31 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org15:19, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
diq.wikipedia.org15:51, 7 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dk.wikimedia.org09:26, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org10:40, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dty.wikipedia.org15:49, 14 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org07:41, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org19:15, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org10:41, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org10:42, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org11:36, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wikibooks.org18:36, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org18:36, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org18:36, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org18:36, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org18:36, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org18:36, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org18:36, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org10:42, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org13:48, 6 ജനുവരി 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)309
en.wikibooks.org16:26, 11 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org16:26, 11 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org16:26, 11 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org20:40, 7 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org16:26, 11 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org17:57, 21 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org16:26, 11 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org13:00, 21 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eo.wikibooks.org18:27, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org18:27, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org18:27, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org18:27, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org18:27, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org11:50, 8 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
es.wikibooks.org08:41, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org08:41, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org08:42, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org08:41, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org08:42, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org08:41, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org08:41, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org14:05, 18 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
et.wikibooks.org18:32, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org09:26, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org18:32, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org18:32, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org18:32, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org18:29, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eu.wikibooks.org15:50, 11 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org18:28, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org09:20, 21 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org18:28, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org10:46, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikipedia.org09:23, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikibooks.org18:19, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org18:19, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org18:19, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org18:19, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org14:59, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org18:19, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org10:52, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org10:54, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org11:37, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikibooks.org18:19, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org09:23, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org18:19, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org18:19, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org18:19, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org18:19, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org19:59, 18 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org18:19, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org10:54, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org08:03, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org11:37, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikisource.org19:04, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org19:04, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org10:54, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org10:54, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org13:49, 8 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
fr.wikibooks.org08:37, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org08:37, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org08:38, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org08:38, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org08:38, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikivoyage.org08:38, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org08:37, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org10:54, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org10:55, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikibooks.org18:55, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org18:55, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org13:06, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org13:06, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org20:21, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ga.wiktionary.org13:08, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org13:06, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wiktionary.org19:11, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org13:06, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org11:37, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikibooks.org18:34, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org18:34, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org18:34, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org18:34, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org16:31, 10 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wiktionary.org19:41, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org19:35, 3 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gor.wikipedia.org14:29, 20 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org13:06, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org10:39, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikiquote.org19:01, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org19:01, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org19:01, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org13:07, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org19:11, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org13:13, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wikipedia.org13:13, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wiktionary.org08:05, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org13:13, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org11:38, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikibooks.org18:29, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org08:06, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org18:29, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org18:29, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org18:29, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org18:29, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org13:14, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wiktionary.org08:51, 17 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org15:06, 28 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikibooks.org08:07, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org08:07, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org19:56, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org16:21, 16 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org08:07, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org14:00, 7 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikibooks.org18:30, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org18:30, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org18:30, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org18:30, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org12:12, 20 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org19:00, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org13:14, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org11:38, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hu.wikibooks.org18:20, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org18:20, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org18:20, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org18:20, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org14:20, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikibooks.org18:46, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org18:46, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org18:46, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org18:46, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org13:17, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikibooks.org19:07, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org19:07, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org13:06, 21 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikibooks.org18:24, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org18:24, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org18:24, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org18:24, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org13:18, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikibooks.org19:45, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org19:45, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org09:31, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ik.wikipedia.org13:18, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org13:18, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org16:26, 11 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
inh.wikipedia.org14:27, 20 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wikipedia.org13:18, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wiktionary.org18:58, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org13:42, 22 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikibooks.org18:51, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org18:51, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org18:51, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org18:51, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org13:48, 6 ജനുവരി 2012തറവാട് വിക്കി(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Utenza non compatibile con il Progetto, non collaborativa, che ignora gli avvisi e agisce abitualmente alle spalle in modo anonimo
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
  • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
  • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
8,593
it.wikibooks.org11:15, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org10:12, 30 മേയ് 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
it.wikiquote.org11:13, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikisource.org10:12, 30 മേയ് 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
it.wikiversity.org11:16, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org17:58, 21 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wiktionary.org10:12, 30 മേയ് 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org10:38, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
iu.wiktionary.org08:09, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org16:15, 20 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org11:38, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ja.wikibooks.org16:37, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org16:37, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org16:37, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org16:36, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org16:37, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org16:37, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org13:22, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wiktionary.org08:12, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org09:22, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
jv.wiktionary.org18:49, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org15:56, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kab.wikipedia.org17:37, 22 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org18:02, 10 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ka.wikibooks.org18:38, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org18:38, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org18:38, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org13:22, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbp.wikipedia.org06:27, 23 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kg.wikipedia.org09:28, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ki.wikipedia.org07:28, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kk.wikipedia.org15:57, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kk.wikibooks.org18:25, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org18:25, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org13:22, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org19:50, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org10:39, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikibooks.org19:14, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org19:14, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org13:22, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikiquote.org19:09, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org19:09, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org19:09, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org10:06, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org14:09, 18 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ko.wikibooks.org18:21, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org18:21, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org18:21, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org18:21, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org18:21, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org18:21, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org13:23, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ksh.wikipedia.org13:23, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org13:23, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wiktionary.org08:14, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org13:23, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikibooks.org19:02, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org19:02, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org19:02, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org13:22, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org13:23, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org08:14, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org13:22, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikibooks.org18:58, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org18:58, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org18:58, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org13:32, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org14:03, 4 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikibooks.org18:36, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org18:35, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org18:36, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org18:36, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org13:33, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org11:38, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wiktionary.org18:51, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org13:33, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lfn.wikipedia.org14:25, 20 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lg.wikipedia.org13:33, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org13:33, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikipedia.org14:20, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikibooks.org09:03, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org19:02, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org15:37, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org19:02, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org13:33, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikipedia.org13:33, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wiktionary.org08:18, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org09:52, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org09:27, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wiktionary.org20:00, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org20:10, 20 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ltg.wikipedia.org17:37, 22 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org11:38, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikibooks.org18:28, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org18:28, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org18:28, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org18:28, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org13:33, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lv.wiktionary.org18:46, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org15:57, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org09:21, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mdf.wikipedia.org13:39, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org16:26, 11 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org12:50, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
mg.wikipedia.org07:42, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wikibooks.org18:50, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org18:50, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org13:39, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wikipedia.org13:39, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikipedia.org13:39, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wiktionary.org19:03, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org11:38, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikibooks.org18:39, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org09:26, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org18:39, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org18:39, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org14:09, 18 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ml.wikibooks.org18:52, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org18:52, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org18:52, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org18:52, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org13:39, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wiktionary.org07:51, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org13:39, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org13:39, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikibooks.org18:50, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org18:50, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org18:50, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org18:50, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org14:20, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikibooks.org18:22, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org18:22, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org13:40, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org19:33, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org13:40, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mx.wikimedia.org09:26, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org13:40, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org13:40, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
my.wiktionary.org18:52, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org13:40, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org13:54, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
nah.wiktionary.org07:56, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org17:53, 23 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikipedia.org09:30, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wiktionary.org08:26, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org14:21, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org13:54, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wiktionary.org19:01, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org13:07, 21 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikibooks.org18:59, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org18:59, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org13:54, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org20:35, 7 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
nl.wikibooks.org08:35, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org09:26, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org04:23, 6 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org08:35, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org08:36, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org08:36, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org08:35, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org11:39, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikiquote.org18:33, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org18:33, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org13:55, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org11:39, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikibooks.org18:17, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org09:26, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org18:17, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org18:17, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org18:17, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org18:17, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org13:55, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org09:33, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org13:55, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org09:26, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org13:55, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org15:57, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikibooks.org18:40, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org18:40, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org14:39, 20 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org14:03, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wiktionary.org08:26, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org10:03, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikisource.org11:23, 7 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org19:12, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org14:03, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
outreach.wikimedia.org17:55, 1 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org10:06, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org14:06, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pap.wikipedia.org10:03, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org10:10, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikibooks.org19:04, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org15:53, 14 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org19:04, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org10:08, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org14:06, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org16:31, 10 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org14:06, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org14:06, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org20:34, 7 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pl.wikibooks.org16:35, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org09:26, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org16:34, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org16:35, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org16:35, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org16:35, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org16:34, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org17:44, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikisource.org20:40, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org13:07, 21 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pnb.wiktionary.org18:56, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org10:09, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org10:05, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikivoyage.org20:37, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org19:10, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org11:39, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pt.wikibooks.org18:14, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org18:14, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org18:14, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org18:14, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org18:14, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org18:14, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org18:14, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org14:10, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wiktionary.org19:03, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org14:10, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rmy.wikipedia.org14:11, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wikipedia.org14:11, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org07:37, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org20:06, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org07:44, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org11:40, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ro.wikibooks.org18:22, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org18:22, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org18:22, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org18:22, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org15:45, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org18:22, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org10:13, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org20:02, 7 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ru.wikibooks.org08:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org09:25, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org08:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org08:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org08:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org08:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org08:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ru.wiktionary.org08:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org14:11, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wiktionary.org08:26, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org10:12, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikiquote.org20:40, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org07:54, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org10:14, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikibooks.org13:32, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org13:32, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org13:32, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org13:32, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org11:31, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org19:00, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org14:17, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wikipedia.org07:43, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wikipedia.org14:18, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wiktionary.org20:09, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org10:11, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikimedia.org09:26, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org10:14, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org20:12, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org20:35, 4 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sh.wiktionary.org18:37, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org11:41, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
simple.wiktionary.org18:34, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org11:41, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
si.wikibooks.org19:01, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org19:01, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org11:42, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikibooks.org18:26, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org18:26, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org18:26, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org18:26, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org11:42, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikibooks.org18:30, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org18:31, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org18:31, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org18:31, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org18:30, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org14:18, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wiktionary.org08:27, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org14:18, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org17:35, 6 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org11:11, 17 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
so.wiktionary.org19:34, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org11:14, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org15:00, 28 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikibooks.org13:30, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org13:30, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org13:30, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org13:30, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org14:19, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org14:14, 18 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikibooks.org18:25, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org18:25, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org18:25, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org18:25, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org18:25, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org14:18, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org20:10, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org14:23, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wikipedia.org14:18, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wiktionary.org08:27, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org14:19, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikiquote.org19:04, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org19:04, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org11:43, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikibooks.org13:34, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org13:34, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org13:34, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org13:34, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org13:34, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org13:34, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org13:34, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org07:45, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wiktionary.org18:57, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org14:19, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org14:14, 18 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikibooks.org18:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org18:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org18:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org18:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org18:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org10:11, 26 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org09:24, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org17:55, 1 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org09:27, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org09:29, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org14:29, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikibooks.org18:44, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org18:44, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org18:44, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org18:44, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org14:29, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikibooks.org19:12, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org19:12, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org20:35, 4 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wikibooks.org18:38, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org18:38, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org18:38, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org18:38, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org16:31, 10 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wiktionary.org08:28, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org14:30, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wiktionary.org19:09, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org11:21, 10 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tl.wikibooks.org18:42, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org18:42, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org14:30, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wiktionary.org20:05, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org14:30, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org14:30, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wiktionary.org08:28, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org11:43, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tr.wikibooks.org18:23, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org09:26, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org18:23, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org18:23, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org18:23, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org18:23, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org14:30, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org20:11, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org14:30, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org18:49, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org18:49, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org07:47, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wikipedia.org14:31, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tyv.wikipedia.org14:28, 30 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org09:25, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ua.wikimedia.org09:26, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org14:41, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org14:41, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wiktionary.org19:31, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org11:43, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uk.wikibooks.org18:16, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org18:16, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org18:16, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org18:16, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org18:16, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org18:16, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org21:55, 20 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikibooks.org18:59, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org18:59, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org18:59, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org16:56, 5 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uz.wikibooks.org18:31, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org18:31, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org18:31, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org21:12, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vec.wikisource.org19:14, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org19:14, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org14:41, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org14:41, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org14:19, 18 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vi.wikibooks.org18:15, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org18:15, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org18:15, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org14:46, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org18:15, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org14:42, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org14:42, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wiktionary.org18:32, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org11:28, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikipedia.org14:42, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org08:29, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org17:57, 21 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,463
wikimania2017.wikimedia.org08:53, 20 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org21:44, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org19:55, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org19:55, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org14:42, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org15:51, 11 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org14:42, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xmf.wikipedia.org15:08, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikipedia.org14:42, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikisource.org19:13, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org19:13, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org14:42, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikipedia.org09:34, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org15:09, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-classical.wikipedia.org15:09, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org09:21, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikisource.org19:12, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org19:12, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org18:47, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikipedia.org11:43, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
zh.wikibooks.org18:15, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org18:15, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org18:14, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org18:14, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org14:41, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org18:14, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org15:09, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wiktionary.org08:28, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0