ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Nishachalingal
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:02, 22 ഫെബ്രുവരി 2010 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 97
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 20
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org13:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
en.wikipedia.org13:02, 22 ഫെബ്രുവരി 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)1
en.wikibooks.org10:06, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org10:06, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org10:06, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org13:15, 2 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org10:06, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org06:24, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org10:06, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org07:13, 19 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org10:06, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org14:22, 3 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org10:09, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org10:22, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org13:51, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org13:17, 2 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
wikisource.org15:03, 3 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org10:06, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org06:24, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org03:43, 28 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0