ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Moheen
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 08:47, 28 ഡിസംബർ 2010 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,64,177
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 634
  • ആഗോള സംഘം: ഓ.റ്റി.ആർ.എസ്. അംഗങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org18:05, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org18:08, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org04:04, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org15:49, 16 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikibooks.org04:04, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org04:04, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org17:20, 27 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org17:38, 5 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org05:40, 2 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wikipedia.org18:11, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org18:11, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org08:44, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arc.wikipedia.org18:11, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org21:08, 16 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ar.wikibooks.org04:04, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org04:04, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org04:07, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org19:28, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org19:19, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org09:17, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org18:11, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wikipedia.org18:11, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wikipedia.org19:01, 19 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
as.wikisource.org19:28, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
atj.wikipedia.org04:04, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org18:11, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org18:11, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org18:12, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
az.wikipedia.org19:39, 10 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
az.wikibooks.org04:04, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org04:04, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org19:28, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org18:13, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bat-smg.wikipedia.org18:13, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org18:12, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikibooks.org04:04, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org18:13, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bd.wikimedia.org22:35, 15 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)577
be-tarask.wikipedia.org19:39, 10 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
beta.wikiversity.org13:57, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org19:39, 10 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
be.wikibooks.org04:04, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org04:04, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikisource.org19:29, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org04:04, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org19:36, 9 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bg.wikibooks.org04:04, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org04:04, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org04:04, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org19:29, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org18:13, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
bi.wikipedia.org18:14, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org18:14, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org18:14, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org06:04, 13 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51,687sysop
bn.wikibooks.org18:57, 18 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
bn.wikisource.org11:57, 21 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)263
bn.wikivoyage.org14:03, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)268sysop (താത്കാലികം)
bn.wiktionary.org12:13, 14 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)397
bo.wikipedia.org19:39, 10 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bpy.wikipedia.org09:38, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
br.wikipedia.org18:15, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org04:05, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org19:29, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org19:52, 6 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikibooks.org04:05, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org04:05, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org04:05, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org19:29, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org18:15, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org18:15, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org09:04, 25 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ca.wikibooks.org04:05, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org20:37, 23 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org04:05, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org04:07, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org19:29, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org04:05, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org18:15, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org18:16, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org18:16, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ce.wikipedia.org18:16, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org18:16, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org05:24, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org18:16, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org18:16, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org18:17, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
commons.wikimedia.org13:05, 11 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79,961sysop
co.wikipedia.org18:17, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org18:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org17:56, 5 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org18:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org18:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
cs.wikibooks.org04:06, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org04:06, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org04:08, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org19:29, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org19:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org04:06, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org18:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org18:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org04:06, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org18:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wikiquote.org04:06, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org19:29, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org05:10, 25 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
da.wikibooks.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org19:29, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org11:31, 5 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)220autoreview
de.wikibooks.org03:51, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikinews.org04:08, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiquote.org12:31, 8 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org06:27, 1 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org19:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org19:14, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wiktionary.org11:00, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org18:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dsb.wikipedia.org18:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org13:36, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
dv.wikipedia.org18:20, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org18:20, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org06:12, 1 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org22:04, 9 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
el.wikibooks.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org22:04, 9 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org16:57, 21 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org19:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org19:15, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org11:29, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org18:20, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org08:47, 28 ഡിസംബർ 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)6,486autoreviewer, extendedconfirmed, filemover, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org13:05, 11 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikinews.org13:05, 11 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org13:05, 11 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
en.wikisource.org13:05, 11 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
en.wikiversity.org13:05, 11 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org13:05, 11 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)172
en.wiktionary.org13:05, 11 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
eo.wikipedia.org19:07, 3 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eo.wikibooks.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org19:31, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org04:08, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org05:29, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)142
es.wikibooks.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org18:13, 16 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org13:02, 12 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org19:31, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org19:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org19:15, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org18:20, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ee.wikimedia.org21:04, 23 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org19:31, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org06:03, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org11:59, 9 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eu.wikiquote.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org18:20, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org17:12, 17 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
fa.wikibooks.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org04:08, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org19:31, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org19:15, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org18:21, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org18:21, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org12:00, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
fi.wikibooks.org03:51, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org03:51, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org19:31, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org19:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org04:08, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org18:22, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org04:07, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org18:22, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frp.wikipedia.org18:22, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org18:22, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org18:00, 21 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)146
fr.wikibooks.org17:49, 1 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikinews.org16:09, 23 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org19:32, 21 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiversity.org19:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org19:16, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org04:08, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org18:22, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org18:22, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikibooks.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org18:22, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org18:31, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org18:22, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wikipedia.org18:31, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org18:31, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org18:31, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gl.wikibooks.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org18:31, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org18:32, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org18:32, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org18:32, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gu.wikiquote.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org18:33, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org18:33, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org18:33, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org18:33, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org18:33, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
he.wikibooks.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org04:08, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org19:16, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org20:08, 18 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wiktionary.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org18:01, 21 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
hi.wikibooks.org03:51, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org04:08, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org18:33, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hr.wikibooks.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org18:33, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org18:33, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org18:41, 18 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
hu.wikibooks.org18:20, 27 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikiquote.org04:08, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org18:33, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
hy.wikiquote.org04:08, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org13:34, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org12:31, 8 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikibooks.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org21:26, 12 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
id.wikibooks.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org21:20, 9 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org18:34, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org18:34, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org18:35, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org20:08, 18 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org18:25, 17 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)152
inh.wikipedia.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org18:35, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org18:35, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikiquote.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org17:31, 15 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
it.wikibooks.org03:51, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org19:44, 11 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org12:25, 9 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org19:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org19:16, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org18:35, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org09:16, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ja.wikibooks.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org03:51, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org04:08, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org19:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org09:13, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org18:35, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org18:36, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kaa.wikipedia.org18:36, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org18:36, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org18:36, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ka.wikibooks.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org18:36, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org18:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org18:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org18:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikibooks.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org18:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikipedia.org18:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org18:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kn.wikisource.org03:51, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org05:28, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org18:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org10:24, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ko.wikibooks.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org04:08, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org19:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org09:14, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
krc.wikipedia.org18:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org18:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org18:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org18:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org06:03, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org18:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org18:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org18:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
la.wikibooks.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lez.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:17, 31 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lt.wikibooks.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lv.wiktionary.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
map-bms.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org13:05, 11 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186
meta.wikimedia.org12:42, 11 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,730global-renamer
mg.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org18:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org18:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org18:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org18:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikibooks.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org17:15, 10 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ml.wikibooks.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org18:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wiktionary.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org18:40, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org18:40, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
mr.wikiquote.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org04:09, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org18:40, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mt.wikipedia.org18:40, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org18:40, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org18:40, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org18:40, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wiktionary.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org18:40, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org18:40, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org18:40, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org18:40, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org18:40, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org18:40, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org17:22, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ne.wikibooks.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org18:40, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org16:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
nl.wikibooks.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikinews.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org06:15, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org19:17, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org17:29, 7 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nn.wikiquote.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
no.wikibooks.org04:09, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
olo.wikipedia.org04:09, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org15:59, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
or.wikisource.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org04:29, 12 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)182
pag.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org15:21, 9 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pap.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
pa.wikibooks.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org18:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org10:32, 20 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68autoreview
pl.wikibooks.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org19:31, 6 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org19:59, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org21:17, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org19:17, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org17:43, 7 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikisource.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pnb.wiktionary.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ps.wikivoyage.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org17:09, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
pt.wikibooks.org04:09, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org04:09, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org19:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org19:17, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org17:52, 10 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikibooks.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org19:17, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org21:09, 11 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60uploader
ru.wikibooks.org03:51, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org04:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org19:31, 14 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org04:09, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org22:32, 8 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org19:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org19:17, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wiktionary.org23:20, 22 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikiquote.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org05:04, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikibooks.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org18:47, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sc.wikipedia.org18:43, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org18:47, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikipedia.org18:47, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org20:20, 9 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org18:47, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org15:52, 11 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
simple.wikipedia.org13:46, 15 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
simple.wiktionary.org17:25, 27 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org18:47, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
si.wikibooks.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org18:47, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikibooks.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org04:09, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org18:47, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikibooks.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org19:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org18:47, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org18:47, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org12:02, 21 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wikipedia.org18:47, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org13:05, 11 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikipedia.org12:21, 31 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikibooks.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org18:54, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org17:38, 9 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sr.wikibooks.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org18:54, 4 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org08:54, 19 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org18:54, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org18:54, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org18:54, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org18:54, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org17:44, 5 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
sv.wikibooks.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org19:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org19:17, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org18:54, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szl.wikipedia.org18:54, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org06:43, 25 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ta.wikibooks.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org04:09, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org16:36, 15 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org17:25, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org18:54, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org03:12, 22 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
te.wikibooks.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org03:52, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org18:54, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikibooks.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org18:54, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
th.wikibooks.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org18:54, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org19:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org17:59, 9 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tl.wikibooks.org03:52, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org19:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org19:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org19:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org09:03, 27 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
tr.wikibooks.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org04:11, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikisource.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org19:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org19:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org19:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org19:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org19:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org19:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org19:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org19:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org19:01, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
uk.wikibooks.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org04:09, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org19:17, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wiktionary.org11:28, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org19:01, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ur.wikiquote.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org19:01, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org19:01, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org19:01, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ve.wikipedia.org19:01, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org17:11, 2 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
vi.wikibooks.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org19:17, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org19:01, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org19:08, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org19:08, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wa.wikipedia.org19:08, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org04:12, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org13:05, 11 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20,011rollbacker
wikimania2014.wikimedia.org10:42, 20 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org05:28, 10 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wikimania2016.wikimedia.org11:19, 25 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org05:01, 12 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2018.wikimedia.org16:23, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wikimania.wikimedia.org11:40, 13 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikipedia.org19:08, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org19:08, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org19:08, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org19:08, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org19:08, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org19:09, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org11:09, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org19:09, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org19:09, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org19:09, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org11:09, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org11:08, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wiktionary.org15:27, 16 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org11:08, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikipedia.org18:41, 18 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
zh.wikibooks.org04:25, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org10:36, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org04:26, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org04:26, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org19:17, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org03:52, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org11:08, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0