ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Kaippally
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 12:47, 5 ഒക്ടോബർ 2011 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 545
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 56
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
an.wikipedia.org02:25, 17 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org10:06, 21 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org12:00, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org12:00, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org17:21, 19 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org12:00, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org12:00, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org10:07, 21 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org12:47, 5 ഒക്ടോബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)47
de.wikipedia.org14:57, 9 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org12:47, 5 ഒക്ടോബർ 2011തറവാട് വിക്കി(?)215
en.wikibooks.org14:10, 8 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org14:10, 8 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org14:10, 8 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org12:47, 5 ഒക്ടോബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org14:10, 8 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org12:13, 28 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org09:16, 20 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org16:38, 23 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org03:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org09:23, 27 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org14:58, 9 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org06:43, 8 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org09:23, 27 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org12:01, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org15:46, 29 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org16:21, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org16:21, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org15:55, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org14:10, 8 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org09:23, 27 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org10:17, 21 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org08:51, 20 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org14:10, 8 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org13:19, 5 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org15:07, 9 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ml.wikisource.org16:36, 5 ഒക്ടോബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)243autopatrolled, ipblock-exempt
ml.wiktionary.org04:52, 16 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org09:26, 7 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org10:31, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org03:43, 5 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org09:31, 7 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org09:22, 27 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org15:59, 19 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org04:40, 22 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org01:56, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org06:43, 8 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org14:10, 8 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org08:10, 2 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org10:17, 21 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org05:12, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org13:45, 27 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org12:13, 28 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org03:18, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org03:18, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org03:18, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0