ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Jairodz
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 11:44, 20 മാർച്ച് 2011 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 16,379
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 107
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org05:36, 30 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org14:26, 18 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org12:08, 21 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org03:50, 19 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org12:03, 5 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org17:24, 1 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org09:58, 6 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org07:13, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org12:34, 30 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org17:20, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org12:38, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org08:56, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org08:52, 20 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org15:13, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org08:52, 20 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org17:28, 25 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
da.wikipedia.org13:17, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org16:55, 21 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org08:33, 28 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org17:30, 15 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org12:08, 21 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org11:44, 20 മാർച്ച് 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)1,013
en.wikibooks.org12:17, 22 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikinews.org15:25, 2 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org12:08, 21 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org04:03, 6 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org18:06, 8 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org04:21, 3 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org12:52, 27 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikipedia.org07:45, 8 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org13:58, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org12:00, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org17:29, 15 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org02:52, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org17:09, 16 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org12:09, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org13:06, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org17:29, 15 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org03:27, 20 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org13:41, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org04:15, 12 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org05:09, 5 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org13:17, 2 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org09:50, 30 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org12:10, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org12:10, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org05:16, 16 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org18:06, 8 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org13:58, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org03:20, 5 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org05:16, 16 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org14:20, 25 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org13:17, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org12:24, 30 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org13:09, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org12:44, 15 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org06:41, 21 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org13:58, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org13:58, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org11:56, 24 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org11:34, 30 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org09:41, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org12:35, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
mg.wiktionary.org17:09, 16 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org12:24, 5 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org11:46, 20 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,847autopatrolled, patroller, rollbacker
ml.wikibooks.org15:26, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ml.wikiquote.org03:38, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,186
ml.wikisource.org03:59, 6 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,085autopatrolled, patroller
ml.wiktionary.org12:52, 27 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)194
mr.wikipedia.org09:07, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org05:49, 16 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org16:56, 15 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org08:17, 28 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org09:58, 10 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org12:26, 7 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org12:44, 15 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org09:56, 10 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org05:15, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org13:17, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org06:56, 15 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org13:57, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org11:32, 17 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org17:10, 16 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org18:04, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org05:49, 16 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org13:57, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org15:46, 28 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org13:57, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org07:23, 21 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org14:32, 8 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org15:21, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org16:33, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org17:10, 16 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org05:48, 16 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org13:40, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikibooks.org18:29, 22 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org17:09, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org07:47, 20 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org09:22, 16 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org23:40, 28 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org12:25, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org03:27, 20 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org14:16, 29 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org17:25, 18 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org12:06, 13 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org11:15, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3