ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Itti
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 17:57, 9 ജൂൺ 2008 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2,07,597
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 779
  • ആഗോള സംഘം: ഓ.റ്റി.ആർ.എസ്. അംഗങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikibooks.org08:55, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org20:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org20:14, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ady.wikipedia.org10:19, 18 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org21:50, 20 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
af.wikibooks.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org18:11, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wiktionary.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org15:01, 8 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org19:29, 23 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
am.wikipedia.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
am.wiktionary.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org18:37, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wiktionary.org17:09, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org20:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wiktionary.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arc.wikipedia.org22:01, 3 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org21:32, 21 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ar.wikibooks.org07:56, 2 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikimedia.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikinews.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiquote.org18:11, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikisource.org11:21, 13 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiversity.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org17:45, 6 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org21:58, 3 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ast.wikipedia.org14:24, 19 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wiktionary.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org20:30, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikisource.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
atj.wikipedia.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
avk.wikipedia.org17:02, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org16:04, 15 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
awa.wikipedia.org06:44, 24 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org21:57, 18 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wiktionary.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org20:46, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikipedia.org22:54, 29 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
az.wikibooks.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ban.wikipedia.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org08:05, 11 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
bat-smg.wikipedia.org17:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org17:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikibooks.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikipedia.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bd.wikimedia.org10:55, 28 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org11:24, 21 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org17:59, 4 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikipedia.org11:24, 21 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikibooks.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikimedia.org10:08, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikiquote.org18:45, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikisource.org15:38, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wiktionary.org18:11, 1 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org20:18, 11 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bg.wikibooks.org08:39, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikinews.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org18:12, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikisource.org08:17, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org18:12, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikipedia.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org18:33, 3 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wikipedia.org13:52, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org15:37, 19 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bn.wikibooks.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org08:17, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikivoyage.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wiktionary.org06:00, 3 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org15:31, 11 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bpy.wikipedia.org21:59, 3 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org11:47, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikimedia.org13:20, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org07:35, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikisource.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wiktionary.org15:31, 11 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org22:27, 6 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikibooks.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikinews.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org18:12, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wiktionary.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org18:50, 6 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org18:50, 6 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org16:03, 8 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ca.wikibooks.org15:05, 21 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org21:58, 18 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikinews.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org18:12, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikisource.org08:17, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wiktionary.org05:23, 7 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org20:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org20:14, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org12:36, 15 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ce.wikipedia.org20:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org22:01, 3 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wiktionary.org05:23, 7 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org17:05, 26 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org14:09, 30 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org17:22, 8 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org17:57, 9 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,937autopatrolled, rollbacker
co.wikipedia.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikimedia.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wiktionary.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org16:33, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org21:59, 3 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org16:34, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org08:17, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org21:35, 21 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cs.wikibooks.org14:48, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikinews.org18:12, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org18:12, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikisource.org06:40, 14 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikiversity.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org22:08, 10 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cu.wikipedia.org21:59, 3 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org20:14, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org13:24, 12 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikibooks.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org19:25, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
da.wikibooks.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikiquote.org18:12, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org09:23, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org16:47, 31 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org17:57, 9 ജൂൺ 2008തറവാട് വിക്കി(?)1,97,565autoreview, bureaucrat, editor, import, sysop
de.wikibooks.org19:12, 28 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikinews.org17:57, 9 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
de.wikiquote.org19:28, 5 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikisource.org20:07, 3 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
de.wikiversity.org19:15, 28 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
de.wikivoyage.org17:02, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
de.wiktionary.org19:10, 28 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
din.wikipedia.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org10:56, 9 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dk.wikimedia.org22:02, 18 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dty.wikipedia.org18:12, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wikipedia.org22:01, 3 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org21:59, 18 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org16:33, 11 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wikibooks.org18:12, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikinews.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiquote.org18:12, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikisource.org22:02, 25 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikivoyage.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wiktionary.org17:59, 4 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eml.wikipedia.org10:27, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org12:23, 9 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)264
en.wikibooks.org05:48, 8 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikinews.org05:48, 8 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
en.wikiquote.org05:48, 8 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikisource.org09:25, 1 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikiversity.org05:48, 8 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikivoyage.org11:12, 27 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wiktionary.org09:25, 1 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikipedia.org16:04, 8 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wikibooks.org07:36, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikinews.org18:13, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org18:13, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org18:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org18:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org16:04, 8 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
es.wikibooks.org22:31, 15 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikinews.org06:54, 25 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiquote.org19:44, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikisource.org19:44, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiversity.org19:44, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikivoyage.org14:30, 10 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wiktionary.org19:44, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org07:55, 14 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
et.wikibooks.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikimedia.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikisource.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wiktionary.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org22:09, 10 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eu.wikibooks.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikiquote.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikisource.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wiktionary.org05:23, 7 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org18:57, 6 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikipedia.org11:07, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wikibooks.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikinews.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikiquote.org15:01, 18 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org08:19, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org12:17, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ff.wikipedia.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fiu-vro.wikipedia.org16:47, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org15:30, 6 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikibooks.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikimedia.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikinews.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiversity.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org16:47, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wiktionary.org19:50, 9 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wikipedia.org17:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikipedia.org15:17, 13 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fo.wikisource.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wiktionary.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frp.wikipedia.org08:27, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org12:37, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org19:24, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
fr.wikibooks.org20:14, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikinews.org10:08, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org08:27, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikisource.org18:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiversity.org08:27, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikivoyage.org08:27, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org18:13, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fur.wikipedia.org15:01, 8 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org13:55, 25 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fy.wikibooks.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wiktionary.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org16:51, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org15:48, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org12:27, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ga.wiktionary.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gcr.wikipedia.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wikipedia.org11:45, 8 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wiktionary.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org13:20, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org16:04, 8 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikibooks.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikiquote.org18:13, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org08:19, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wiktionary.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org11:34, 23 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wiktionary.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wikipedia.org18:13, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wiktionary.org06:44, 24 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org20:14, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org08:09, 2 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikiquote.org18:13, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikisource.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wiktionary.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org22:54, 10 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org15:23, 12 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wikipedia.org16:54, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wiktionary.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
haw.wikipedia.org17:59, 4 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org20:56, 22 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikibooks.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikinews.org07:37, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikiquote.org18:13, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org22:31, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikivoyage.org12:17, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wikipedia.org16:55, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hif.wiktionary.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org11:53, 17 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hi.wikibooks.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org18:13, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikisource.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiversity.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikivoyage.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wiktionary.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org07:31, 18 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hr.wikibooks.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikiquote.org18:13, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wiktionary.org19:02, 9 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org20:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org12:25, 14 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org19:24, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hu.wikibooks.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikiquote.org18:13, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikisource.org18:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org16:25, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikipedia.org15:55, 4 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikibooks.org21:19, 15 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikiquote.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wiktionary.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hyw.wikipedia.org18:13, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikipedia.org18:11, 1 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikibooks.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wiktionary.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org19:25, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
id.wikibooks.org18:13, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikiquote.org18:13, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org08:19, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wiktionary.org20:27, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikipedia.org09:23, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wiktionary.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org17:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ik.wikipedia.org17:12, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org21:41, 1 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org20:39, 24 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102
inh.wikipedia.org21:20, 15 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wikipedia.org18:09, 15 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wiktionary.org18:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org21:34, 21 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
is.wikibooks.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikiquote.org18:13, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikisource.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wiktionary.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org20:09, 3 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
it.wikibooks.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org15:33, 6 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org12:04, 22 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikisource.org11:29, 13 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikiversity.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikivoyage.org14:31, 10 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wiktionary.org09:31, 31 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wiktionary.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jam.wikipedia.org08:12, 2 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org12:28, 16 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ja.wikibooks.org05:07, 19 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikinews.org15:26, 28 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org18:14, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org19:41, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wikipedia.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wiktionary.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org21:58, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jv.wiktionary.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kaa.wikipedia.org17:12, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org14:30, 24 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wikibooks.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org18:14, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org14:25, 31 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbd.wikipedia.org12:17, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbp.wikipedia.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kg.wikipedia.org18:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ki.wikipedia.org17:00, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikipedia.org20:39, 3 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kk.wikibooks.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wiktionary.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org17:01, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org07:38, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikipedia.org12:17, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikibooks.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org20:11, 3 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikiquote.org18:14, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikisource.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wiktionary.org18:14, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org17:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org19:25, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikibooks.org15:04, 18 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikinews.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiquote.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikisource.org08:19, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiversity.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wiktionary.org20:14, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
krc.wikipedia.org18:13, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kr.wikipedia.org18:15, 15 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org10:55, 9 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org08:14, 2 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wiktionary.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org18:11, 23 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikibooks.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikiquote.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wiktionary.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org17:03, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org08:19, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikipedia.org18:47, 12 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikibooks.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikiquote.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wiktionary.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lad.wikipedia.org17:12, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org06:50, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
la.wikibooks.org17:59, 4 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikiquote.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikisource.org20:59, 29 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org08:27, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org19:54, 16 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lb.wiktionary.org20:14, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lez.wikipedia.org20:26, 28 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lfn.wikipedia.org17:13, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lg.wikipedia.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org16:25, 26 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikipedia.org10:55, 9 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikibooks.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikinews.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikiquote.org18:14, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikisource.org11:13, 29 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wiktionary.org15:37, 26 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org18:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ln.wikipedia.org17:13, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wiktionary.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org05:46, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org22:05, 18 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wiktionary.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lrc.wikipedia.org18:34, 27 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org18:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org10:12, 16 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
lt.wikibooks.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikiquote.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikisource.org08:19, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wiktionary.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wikipedia.org17:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
lv.wiktionary.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mai.wikipedia.org18:14, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
map-bms.wikipedia.org09:23, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org17:13, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org05:48, 8 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
meta.wikimedia.org10:34, 26 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)382global-renamer
mg.wikipedia.org18:16, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wikibooks.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wiktionary.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wikipedia.org10:08, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wiktionary.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikipedia.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wiktionary.org08:19, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikipedia.org19:07, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mk.wikibooks.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikimedia.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikisource.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wiktionary.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org23:09, 10 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ml.wikibooks.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikiquote.org18:14, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org07:39, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wikipedia.org17:12, 1 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wiktionary.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mnw.wikipedia.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mrj.wikipedia.org17:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org19:25, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikibooks.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikiquote.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikisource.org18:14, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wiktionary.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org19:47, 28 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ms.wikibooks.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wiktionary.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org16:42, 12 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wiktionary.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mwl.wikipedia.org18:14, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mx.wikimedia.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org12:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org20:22, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wiktionary.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org17:13, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org13:45, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wiktionary.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org11:34, 23 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikisource.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
na.wikipedia.org17:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wiktionary.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org12:27, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nds.wikipedia.org11:08, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
nds.wiktionary.org17:10, 22 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikibooks.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org18:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org20:10, 3 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
nl.wikibooks.org20:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org10:00, 9 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikinews.org08:18, 2 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikiquote.org18:14, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org20:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikivoyage.org08:27, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org18:12, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org19:41, 21 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nn.wikiquote.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wiktionary.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nov.wikipedia.org18:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org20:11, 3 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
no.wikibooks.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikimedia.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikinews.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikiquote.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wiktionary.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nqo.wikipedia.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nrm.wikipedia.org17:13, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org08:19, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ny.wikipedia.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org16:37, 27 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikibooks.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wiktionary.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
olo.wikipedia.org18:15, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wiktionary.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikisource.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
os.wikipedia.org20:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
outreach.wikimedia.org16:29, 18 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pag.wikipedia.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org19:13, 14 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pap.wikipedia.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org22:02, 3 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikibooks.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikisource.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wiktionary.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org12:27, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org12:18, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org13:28, 7 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org17:11, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org22:07, 18 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org18:54, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pl.wikibooks.org07:40, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikimedia.org10:34, 12 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikinews.org14:36, 12 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikiquote.org08:27, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikisource.org21:41, 1 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikivoyage.org14:31, 10 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org16:50, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikipedia.org22:17, 10 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pms.wikisource.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wikipedia.org11:45, 17 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnt.wikipedia.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org18:13, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikivoyage.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wiktionary.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org21:47, 21 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pt.wikibooks.org20:22, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikimedia.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikinews.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiquote.org18:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikisource.org18:15, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiversity.org09:44, 27 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikivoyage.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wiktionary.org18:15, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikipedia.org20:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wiktionary.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikipedia.org20:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rmy.wikipedia.org13:45, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wikipedia.org18:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org11:00, 6 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-tara.wikipedia.org10:08, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org16:34, 11 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ro.wikibooks.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikinews.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikiquote.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikisource.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikivoyage.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wiktionary.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rue.wikipedia.org18:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org19:26, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ru.wikibooks.org21:18, 12 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikimedia.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikinews.org18:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiquote.org22:06, 10 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikisource.org09:23, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiversity.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikivoyage.org15:54, 12 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wiktionary.org15:23, 12 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wikipedia.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wiktionary.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikipedia.org12:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikiquote.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikisource.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sat.wikipedia.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org16:52, 27 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikibooks.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikiquote.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikisource.org18:15, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org11:34, 23 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org20:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wikipedia.org05:23, 7 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikipedia.org08:22, 2 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wiktionary.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org15:15, 28 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikimedia.org18:47, 12 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shn.wikipedia.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org14:00, 27 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sh.wiktionary.org05:18, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shy.wiktionary.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikipedia.org12:29, 16 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
simple.wiktionary.org17:10, 22 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikipedia.org18:23, 3 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikibooks.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wiktionary.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org21:48, 21 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sk.wikibooks.org18:15, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikiquote.org18:15, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikisource.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wiktionary.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org22:59, 10 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sl.wikibooks.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiquote.org18:15, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikisource.org08:19, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org17:12, 2 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wiktionary.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org17:17, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wiktionary.org07:41, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org12:27, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org20:59, 29 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wikipedia.org13:45, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wiktionary.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org20:04, 3 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikipedia.org18:10, 3 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4autoreview, editor
sq.wikibooks.org14:21, 30 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikinews.org14:21, 30 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikiquote.org14:21, 30 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wiktionary.org14:21, 30 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org18:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org11:19, 20 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sr.wikibooks.org17:41, 12 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikinews.org12:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikiquote.org18:15, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikisource.org20:02, 30 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org05:19, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org17:14, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
stq.wikipedia.org10:54, 9 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
strategy.wikimedia.org16:59, 11 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wikipedia.org17:14, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wiktionary.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org19:06, 6 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikiquote.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wiktionary.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org21:49, 21 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sv.wikibooks.org19:01, 17 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikinews.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiquote.org18:16, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikisource.org08:19, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiversity.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org12:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org18:00, 26 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wikipedia.org09:49, 12 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wiktionary.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szl.wikipedia.org17:20, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szy.wikipedia.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org18:22, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ta.wikibooks.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikinews.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org18:16, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikisource.org08:19, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org18:16, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tcy.wikipedia.org18:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ten.wikipedia.org16:48, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org09:23, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1bureaucrat, sysop
test-commons.wikimedia.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org17:51, 2 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
test.wikidata.org08:20, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tet.wikipedia.org10:08, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org22:17, 3 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikibooks.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikiquote.org18:16, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikisource.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wiktionary.org18:16, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org17:13, 20 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tg.wikibooks.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wiktionary.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org17:40, 8 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
th.wikibooks.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikiquote.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikisource.org08:20, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wiktionary.org06:00, 3 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wikipedia.org17:10, 22 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wiktionary.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikipedia.org20:40, 1 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wiktionary.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org18:13, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikibooks.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wiktionary.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org13:20, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wiktionary.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wikipedia.org18:13, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org16:25, 26 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wiktionary.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org19:26, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tr.wikibooks.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikinews.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikiquote.org18:16, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikisource.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org14:22, 30 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org18:13, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org13:47, 4 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wiktionary.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tum.wikipedia.org12:27, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tw.wikipedia.org18:13, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tyv.wikipedia.org17:14, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org10:56, 9 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ua.wikimedia.org13:47, 4 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
udm.wikipedia.org18:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org15:09, 18 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wiktionary.org07:42, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org21:19, 14 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
uk.wikibooks.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikinews.org18:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org15:40, 11 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikisource.org08:20, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikivoyage.org18:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wiktionary.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org15:06, 3 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikibooks.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wiktionary.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikipedia.org12:25, 14 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uz.wikiquote.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wiktionary.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org07:51, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikisource.org08:20, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wiktionary.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vep.wikipedia.org16:01, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org18:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org09:26, 6 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vi.wikibooks.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikiquote.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikisource.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wiktionary.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vls.wikipedia.org13:45, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org19:27, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wiktionary.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org19:27, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org13:45, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org20:57, 26 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,487
wikimania2010.wikimedia.org16:59, 11 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2011.wikimedia.org16:59, 11 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org16:59, 11 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2014.wikimedia.org16:12, 20 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org15:30, 19 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org19:49, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org23:37, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org10:24, 14 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org22:41, 3 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikipedia.org19:23, 1 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wiktionary.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wuu.wikipedia.org17:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org18:12, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org20:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xmf.wikipedia.org14:08, 26 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org17:42, 8 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yi.wikisource.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org19:10, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yo.wikipedia.org09:23, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yue.wiktionary.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikipedia.org20:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org10:28, 16 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org15:23, 12 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org15:23, 12 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikisource.org19:09, 6 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org19:10, 6 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org05:50, 13 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org19:37, 23 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh.wikibooks.org10:12, 16 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikinews.org19:11, 6 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiquote.org10:12, 16 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org19:11, 6 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiversity.org07:43, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikivoyage.org10:12, 16 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wiktionary.org20:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org20:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wiktionary.org19:11, 6 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1