ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Ignacio Rodríguez
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 20:10, 22 ജൂൺ 2008 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 72,169
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 259
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org02:30, 27 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org19:03, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org15:33, 8 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org02:59, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikimedia.org20:30, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org17:48, 2 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org19:31, 28 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org16:23, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org20:12, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org02:01, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org15:05, 23 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org20:32, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org21:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org02:22, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org21:57, 2 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org00:52, 14 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org00:27, 5 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org21:30, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org01:53, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org00:05, 8 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikibooks.org11:33, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org10:56, 23 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org21:52, 19 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org15:27, 10 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org02:56, 6 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org02:09, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ce.wikipedia.org21:49, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org20:56, 17 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org01:43, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org20:10, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,283
cs.wikipedia.org04:11, 22 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org01:45, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org20:34, 14 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org06:14, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org03:57, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org06:07, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org02:22, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org23:19, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org17:19, 14 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org16:19, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org20:16, 6 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org03:42, 2 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org02:20, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org17:05, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org02:38, 6 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org12:05, 4 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org02:05, 5 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org02:50, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org16:57, 2 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org02:05, 5 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org04:02, 25 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org20:10, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)37
en.wikibooks.org00:12, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org21:32, 24 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org14:27, 25 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org19:17, 24 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
en.wikiversity.org21:32, 24 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org16:54, 24 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org02:09, 13 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
eo.wikipedia.org21:21, 9 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org01:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org21:53, 19 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org20:59, 30 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org20:10, 22 ജൂൺ 2008തറവാട് വിക്കി(?)24,925autopatrolled, rollbacker
es.wikibooks.org19:56, 12 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikinews.org01:50, 26 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org20:06, 25 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org00:04, 8 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29,341autopatrolled, interface-admin, sysop
es.wikiversity.org21:56, 29 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org16:24, 1 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org02:09, 13 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,127
et.wikipedia.org01:54, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org15:15, 9 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org00:06, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikibooks.org21:41, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org22:11, 31 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org21:41, 10 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org01:45, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org07:35, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org00:33, 8 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org16:57, 6 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org04:58, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikipedia.org23:53, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org19:08, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org20:16, 6 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikibooks.org15:41, 25 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org17:57, 9 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org19:19, 6 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikivoyage.org19:19, 6 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org02:35, 6 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org01:42, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org02:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org02:01, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org15:31, 26 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org02:46, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org17:58, 9 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org02:23, 17 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org19:36, 13 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org20:18, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org21:58, 2 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org01:44, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org00:41, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org02:36, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org02:21, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org22:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org01:16, 16 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org01:16, 16 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org21:35, 6 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org16:25, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org02:34, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org01:50, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org15:59, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikibooks.org18:00, 25 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org04:49, 10 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org21:57, 7 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org21:47, 21 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org02:25, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org21:30, 17 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org16:25, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org04:26, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikibooks.org11:39, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org02:16, 14 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org18:02, 13 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org01:51, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikivoyage.org01:55, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org16:06, 13 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org22:23, 10 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org02:08, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org05:23, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org22:12, 17 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org01:10, 29 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org06:04, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org02:22, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org04:30, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org04:30, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org02:22, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org17:21, 22 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org02:01, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org02:22, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org02:04, 25 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org03:04, 2 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org13:07, 27 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lb.wikipedia.org01:48, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org19:01, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org01:16, 16 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org01:47, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org03:06, 1 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org02:36, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org00:31, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)178
meta.wikimedia.org20:10, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)89autopatrolled
mg.wikipedia.org15:18, 14 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org23:49, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikibooks.org20:01, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org19:37, 24 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org01:42, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org04:05, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org02:34, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org15:59, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org04:30, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org14:28, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org08:23, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org20:35, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org03:37, 22 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org15:17, 14 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org01:17, 31 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org04:52, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org20:14, 18 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org01:45, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org14:33, 6 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org17:08, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org16:25, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org15:59, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org10:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org10:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org15:43, 27 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org10:22, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org15:36, 10 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org01:42, 8 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org15:29, 6 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org15:52, 13 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org21:59, 15 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org02:34, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org00:49, 11 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org15:29, 14 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org15:57, 6 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org15:47, 22 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org20:50, 3 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org18:43, 26 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org02:59, 8 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org03:35, 7 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org01:44, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org15:18, 10 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org03:47, 28 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org01:22, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org11:34, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org01:04, 3 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org12:39, 13 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org16:23, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org02:35, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org22:09, 7 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org01:17, 8 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org22:06, 23 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org17:11, 9 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org14:57, 18 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org19:44, 9 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org02:31, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org12:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org17:20, 14 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org16:25, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org23:42, 6 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org03:07, 2 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org03:08, 20 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
species.wikimedia.org15:08, 16 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
sq.wikipedia.org02:01, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org16:17, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org00:55, 11 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org16:25, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org01:13, 31 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org01:43, 20 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org23:26, 30 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org02:36, 28 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org17:22, 11 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org08:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org19:11, 11 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org16:16, 22 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org04:13, 9 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
test.wikidata.org12:48, 28 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org08:32, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org11:12, 3 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org02:40, 5 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org02:07, 9 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org19:42, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wiktionary.org18:22, 3 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org16:55, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org14:50, 15 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org14:20, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org23:56, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org14:34, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org18:47, 25 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org09:54, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org02:05, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org03:14, 6 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org14:56, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org16:22, 25 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org22:12, 31 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org16:58, 13 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org15:28, 12 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org03:29, 17 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,028
wikimania2014.wikimedia.org23:08, 12 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org02:14, 19 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org20:21, 30 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org05:07, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org18:22, 3 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org14:08, 30 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org01:45, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org06:20, 16 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org20:35, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org17:31, 10 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org10:38, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0