ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: HiranES
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 15:03, 18 ഏപ്രിൽ 2010 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2,969
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 37
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
az.wikipedia.org06:35, 3 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org10:33, 6 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org06:20, 15 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikipedia.org03:56, 13 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org15:06, 18 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
en.wikiquote.org17:55, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org11:38, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org09:16, 20 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org04:31, 8 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org11:36, 23 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org07:31, 3 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org11:37, 16 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org12:05, 3 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org03:49, 27 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org12:05, 3 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org07:01, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org18:01, 20 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org08:10, 17 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org15:03, 18 ഏപ്രിൽ 2010തറവാട് വിക്കി(?)2,862autopatrolled, patroller, rollbacker
ml.wikibooks.org03:40, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org15:03, 18 ഏപ്രിൽ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
ml.wikisource.org11:37, 18 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org15:03, 18 ഏപ്രിൽ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org05:06, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org12:04, 3 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org03:56, 13 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org03:56, 13 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org08:15, 3 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org09:22, 16 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org06:22, 25 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org07:41, 8 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org16:17, 22 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org05:48, 26 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org05:47, 4 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org11:35, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
wikimania2018.wikimedia.org11:30, 5 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org09:53, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0