ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Gkdeepasulekha
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 23:03, 12 ജൂലൈ 2016 (4 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2,009
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 18
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org14:51, 2 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
en.wikipedia.org23:07, 12 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org15:05, 17 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org14:14, 19 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org15:00, 2 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org09:28, 20 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org23:03, 12 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org23:03, 12 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org23:03, 12 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org23:03, 12 ജൂലൈ 2016പുതിയ അംഗത്വം(?)123
ml.wikibooks.org14:13, 19 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)130
ml.wikiquote.org14:18, 19 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org07:03, 21 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,709autopatrolled, patroller
ml.wiktionary.org16:27, 31 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org07:04, 21 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org14:08, 29 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org00:29, 13 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2017.wikimedia.org12:19, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0