ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Dvellakat
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 06:39, 9 നവംബർ 2010 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 31,177
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 110
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org15:20, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org05:04, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org07:16, 20 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wiktionary.org12:08, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org23:27, 31 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wiktionary.org02:49, 3 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org18:38, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org00:41, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wiktionary.org16:32, 24 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org12:58, 10 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org07:37, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wiktionary.org11:27, 27 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org11:47, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org05:11, 7 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org12:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org09:05, 22 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org05:18, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,776autopatrolled
cs.wiktionary.org16:29, 24 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org23:02, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org17:39, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wiktionary.org18:37, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org08:14, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,247extendedconfirmed
en.wikibooks.org09:16, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikinews.org06:22, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org09:21, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org07:46, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org04:24, 30 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org09:33, 14 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wiktionary.org04:41, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)251
eo.wiktionary.org17:40, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org14:13, 23 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org13:18, 11 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikipedia.org12:45, 25 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org17:27, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org09:59, 14 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org17:41, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gu.wiktionary.org17:27, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org08:07, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hi.wiktionary.org05:08, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
hu.wikipedia.org13:43, 12 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org09:18, 11 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org06:35, 2 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org11:31, 15 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
io.wiktionary.org15:10, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org16:47, 24 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org17:29, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org23:02, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org17:20, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org17:23, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org17:28, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org17:17, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org16:45, 23 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org13:47, 22 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org18:39, 25 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.mediawiki.org08:11, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
meta.wikimedia.org08:05, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
mg.wiktionary.org09:11, 12 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org06:39, 9 നവംബർ 2010തറവാട് വിക്കി(?)19,277autopatrolled, patroller
ml.wikibooks.org05:55, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)205
ml.wikiquote.org07:17, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
ml.wikisource.org05:55, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)142
ml.wiktionary.org07:17, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,684
mn.wiktionary.org09:20, 11 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org06:27, 13 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wiktionary.org15:06, 18 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org11:47, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org04:52, 20 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org09:19, 11 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org04:16, 18 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org04:16, 18 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org04:40, 24 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org06:20, 13 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org07:36, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikipedia.org16:40, 24 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org17:28, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org12:20, 24 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikipedia.org23:05, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org09:11, 12 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikipedia.org05:42, 3 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org07:28, 20 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org07:42, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org14:14, 15 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sah.wikipedia.org17:40, 16 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org06:39, 9 നവംബർ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)106
sa.wikibooks.org07:36, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)195
sa.wikiquote.org15:54, 5 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikisource.org05:49, 23 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
sa.wiktionary.org08:10, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,419
sd.wiktionary.org19:38, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wiktionary.org09:19, 11 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org16:33, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org16:30, 24 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org16:46, 27 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org07:46, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sv.wikipedia.org10:17, 29 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org16:16, 23 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikibooks.org17:20, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org07:36, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
te.wiktionary.org17:22, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org06:07, 8 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org08:32, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org11:20, 24 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org17:27, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org11:53, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org08:56, 21 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,645
wikimania2014.wikimedia.org10:47, 22 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org01:47, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org05:43, 25 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org09:20, 11 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org16:48, 23 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2