ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: DeirdreAnne
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 19:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 20,864
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 166
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org09:45, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org19:00, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org21:54, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org12:30, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org19:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org05:38, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
az.wikisource.org16:51, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bar.wikipedia.org08:53, 26 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org13:18, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org20:39, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org14:42, 11 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org12:08, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikisource.org08:22, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wikipedia.org09:46, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org17:13, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org13:06, 5 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org22:20, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org17:17, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bug.wikipedia.org07:35, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org15:17, 23 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org05:47, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ch.wikipedia.org11:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org19:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)970filemover, image-reviewer
cr.wikipedia.org09:48, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org18:29, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org18:35, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikipedia.org23:13, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org09:52, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikipedia.org04:18, 20 നവംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22
de.wikiquote.org11:44, 20 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org16:48, 10 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)250
de.wikiversity.org20:03, 29 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org03:51, 21 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
dv.wikipedia.org09:49, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org09:49, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org07:09, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org17:31, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wikipedia.org19:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008തറവാട് വിക്കി(?)12,765extendedconfirmed
en.wikibooks.org18:56, 3 ഡിസംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)36
en.wikinews.org04:18, 20 നവംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
en.wikiquote.org03:43, 4 ജനുവരി 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
en.wikisource.org04:18, 20 നവംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,894
en.wikiversity.org09:46, 13 ഫെബ്രുവരി 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)31
en.wikivoyage.org14:20, 24 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org04:10, 16 നവംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)42
eo.wikipedia.org16:36, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org21:42, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org19:47, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikibooks.org15:22, 1 ഡിസംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
es.wikisource.org17:04, 8 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
es.wikiversity.org20:03, 29 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org03:51, 21 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org22:11, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikipedia.org09:46, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org21:35, 15 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org18:03, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ff.wikipedia.org09:50, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org19:51, 30 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org20:44, 25 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org19:55, 10 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org22:46, 30 നവംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
fr.wikibooks.org20:46, 3 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org19:37, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org15:17, 7 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
fr.wikiversity.org20:03, 29 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org03:51, 21 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org10:14, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org10:18, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org10:18, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikisource.org10:18, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org09:50, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org06:51, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org13:21, 10 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org10:18, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikipedia.org10:19, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org08:54, 26 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wikipedia.org22:19, 26 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org14:51, 7 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org09:51, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikisource.org17:57, 26 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org23:59, 14 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikisource.org09:21, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org22:15, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ik.wikipedia.org10:19, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org10:33, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikisource.org10:19, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org17:15, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikisource.org22:35, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
it.wiktionary.org11:12, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org10:16, 23 ഫെബ്രുവരി 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
ja.wikisource.org18:44, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jv.wikipedia.org10:19, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikisource.org10:20, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org19:54, 13 ഡിസംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
ko.wikisource.org12:06, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wiktionary.org07:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org09:48, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org16:38, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikiquote.org13:18, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org19:52, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,243reviewer
la.wiktionary.org17:21, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org09:42, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org00:58, 19 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org12:49, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org05:07, 1 ഡിസംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)316sysop, transwiki
meta.wikimedia.org19:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)254autopatrolled
ml.wikipedia.org14:05, 1 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikisource.org20:54, 25 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikisource.org09:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org06:51, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org15:06, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org00:42, 7 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org19:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org08:25, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org11:49, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org21:09, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org01:26, 17 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org12:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wikisource.org10:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org21:06, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org10:30, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org21:21, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org12:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikipedia.org04:53, 20 നവംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org19:52, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikiversity.org20:02, 29 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org20:02, 29 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org21:41, 31 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikisource.org06:09, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikipedia.org01:05, 20 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org06:11, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sa.wikisource.org14:50, 24 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
scn.wikipedia.org04:59, 20 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org19:55, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org13:57, 1 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikiquote.org20:46, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org08:15, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org05:31, 21 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org15:39, 31 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org17:16, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)640import, sysop
species.wikimedia.org14:09, 17 നവംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)41
sr.wikisource.org03:00, 25 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org21:04, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org23:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikisource.org16:32, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org11:49, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org19:49, 9 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org13:14, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org12:32, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org03:47, 21 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11editor, reviewer
test.wikidata.org05:03, 20 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org09:31, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org16:32, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org17:45, 25 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org06:08, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org10:34, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org19:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org22:22, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikisource.org21:42, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org19:46, 24 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikisource.org23:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org22:34, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2008.wikimedia.org22:56, 22 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org18:21, 12 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org19:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
zh.wikisource.org12:13, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2