ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Cibu
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 06:19, 11 ജനുവരി 2013 (7 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 361
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 62
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org03:36, 27 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org03:36, 27 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org03:37, 27 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org00:55, 22 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org03:37, 27 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org03:37, 27 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org03:37, 27 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org09:57, 13 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org12:51, 23 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org10:35, 8 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org06:19, 11 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
cu.wikipedia.org05:45, 6 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org05:17, 21 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org22:00, 19 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org00:59, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org06:19, 11 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)139
en.wikibooks.org05:04, 27 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org07:09, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org07:09, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org04:43, 23 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org07:09, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org18:49, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wiktionary.org01:31, 18 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org21:54, 30 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org10:45, 26 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org10:02, 13 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org00:53, 22 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org22:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org07:09, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org10:32, 8 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org12:51, 23 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org19:42, 18 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org07:12, 8 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
login.wikimedia.org16:01, 30 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org14:33, 27 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
meta.wikimedia.org12:47, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org06:19, 11 ജനുവരി 2013തറവാട് വിക്കി(?)164autopatrolled
ml.wikiquote.org08:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org06:19, 11 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
ml.wiktionary.org06:19, 11 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
mr.wikipedia.org13:48, 8 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org10:32, 8 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org23:56, 8 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org17:51, 15 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org10:32, 8 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org17:52, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org09:56, 13 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org10:00, 13 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org22:55, 4 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org09:05, 15 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org14:59, 23 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org06:19, 11 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org07:09, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org09:51, 13 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org20:28, 2 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org09:54, 13 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org10:13, 13 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org10:19, 3 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org22:55, 15 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org10:33, 8 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org07:09, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-min-nan.wikipedia.org10:33, 8 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0