ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org04:01, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org06:16, 25 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ady.wikipedia.org04:01, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikipedia.org14:10, 21 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikibooks.org14:47, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org14:47, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org14:47, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org04:01, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org04:01, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org04:01, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
am.wiktionary.org14:47, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org04:01, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wiktionary.org14:47, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org04:01, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wiktionary.org14:47, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org11:22, 16 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ar.wikibooks.org14:47, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikimedia.org06:05, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org14:48, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org14:48, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org14:48, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiversity.org14:48, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org14:47, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arz.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ast.wiktionary.org14:48, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org14:48, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wikipedia.org00:20, 8 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org14:48, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
az.wikibooks.org14:48, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org14:48, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org04:53, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org14:48, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org12:06, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bat-smg.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org14:48, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org04:10, 3 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
be.wikibooks.org14:49, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org14:49, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org14:49, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org14:49, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
bg.wikibooks.org14:49, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikinews.org14:49, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org14:49, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org14:50, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org14:49, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org13:55, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
bn.wikibooks.org14:50, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org14:50, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org14:50, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org14:50, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org15:06, 26 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
br.wikiquote.org14:50, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org14:51, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org14:50, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org04:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikibooks.org11:04, 16 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org14:51, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org14:51, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org14:51, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org14:51, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ca.wikibooks.org14:51, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org02:52, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org14:51, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org14:51, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org14:51, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org14:51, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org14:30, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org00:20, 8 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ce.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
chr.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org14:52, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
commons.wikimedia.org09:20, 15 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,825
co.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org03:47, 17 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org14:52, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org14:53, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org05:21, 8 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikibooks.org14:52, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org14:52, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org14:52, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikisource.org14:52, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikiversity.org14:52, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org14:52, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org14:53, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikibooks.org14:53, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org14:53, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org14:53, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org14:53, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikibooks.org14:53, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org14:53, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org14:53, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org14:53, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org12:33, 26 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
de.wikibooks.org14:54, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikinews.org14:54, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org14:54, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikisource.org14:54, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiversity.org14:54, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org14:54, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org14:54, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
din.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dsb.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org04:03, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org04:04, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org14:54, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org04:04, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org13:24, 3 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org04:04, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikibooks.org14:55, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org14:55, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org14:55, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org14:55, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org14:55, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org14:55, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org14:55, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eml.wikipedia.org04:04, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org11:31, 27 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)356
en.wikibooks.org14:40, 30 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
en.wikinews.org00:14, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikiquote.org10:04, 9 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
en.wikisource.org01:17, 15 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikiversity.org09:43, 31 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikivoyage.org14:35, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wiktionary.org13:36, 21 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org04:04, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikibooks.org14:56, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org14:56, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org14:56, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org14:56, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org14:55, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org08:03, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
es.wikibooks.org14:56, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikinews.org14:57, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org14:57, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikisource.org14:57, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikiversity.org14:57, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikivoyage.org14:57, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org14:56, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
et.wikipedia.org04:04, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
et.wikibooks.org14:57, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org15:33, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org14:58, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org14:58, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org14:57, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org04:05, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eu.wikibooks.org14:58, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org14:58, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org14:58, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org14:58, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org04:05, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org00:07, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikibooks.org04:53, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org14:59, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org14:59, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikisource.org14:59, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org15:00, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org14:59, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ff.wikipedia.org04:05, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org04:05, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org14:23, 27 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fi.wikibooks.org15:00, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org15:00, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org15:00, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org15:00, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org15:00, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org15:01, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org04:53, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org04:05, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org15:01, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org04:05, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fo.wikisource.org15:01, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org15:01, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org00:07, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102
fr.wikibooks.org03:59, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikinews.org15:01, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org15:01, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikisource.org15:02, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikiversity.org15:02, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org15:02, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org15:01, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fur.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikibooks.org15:02, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org15:02, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org03:47, 18 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org15:02, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org15:02, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gl.wikibooks.org15:03, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org15:03, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org15:03, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org15:03, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wiktionary.org15:03, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org15:03, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gu.wikiquote.org15:03, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org15:03, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org15:03, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org15:03, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wiktionary.org15:03, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org11:22, 16 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
he.wikibooks.org15:04, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org15:04, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org15:04, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org15:04, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikivoyage.org15:04, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org15:04, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wikipedia.org04:07, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wiktionary.org15:04, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org04:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
hi.wikibooks.org15:04, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org15:04, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org03:59, 27 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org15:04, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org15:04, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org15:04, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org07:52, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
hr.wikibooks.org15:05, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org15:05, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org15:05, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org15:05, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hsb.wikipedia.org04:07, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org15:05, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org04:07, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org04:07, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hu.wikibooks.org15:05, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org15:06, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org15:06, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org15:05, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikipedia.org04:07, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hy.wikibooks.org15:06, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org15:07, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org15:07, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org15:06, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org12:08, 17 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org04:07, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikibooks.org15:07, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org15:07, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org12:18, 21 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
id.wikibooks.org15:07, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org15:08, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org15:08, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org15:07, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ie.wikipedia.org04:07, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org15:08, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org04:07, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ik.wikipedia.org04:07, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org04:07, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org06:10, 14 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
inh.wikipedia.org04:07, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org15:08, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org15:08, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org04:07, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikibooks.org15:08, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org15:08, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org15:09, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org15:08, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org09:55, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
it.wikibooks.org15:09, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org15:09, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org15:32, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org15:09, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org15:10, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org15:10, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org15:09, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org15:10, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org13:10, 12 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
ja.wikibooks.org15:10, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikinews.org15:10, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org15:10, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org15:11, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org15:11, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org15:10, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org15:11, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org15:11, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kaa.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ka.wikibooks.org15:11, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org15:11, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org15:11, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ki.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org04:27, 27 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikibooks.org15:12, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wiktionary.org15:12, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org15:12, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikibooks.org15:12, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org15:12, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wikiquote.org15:12, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org15:13, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org15:12, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org01:27, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ko.wikibooks.org15:13, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org15:14, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org04:54, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org15:14, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org15:14, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ko.wiktionary.org15:13, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
krc.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org15:14, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikibooks.org04:54, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org04:54, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org15:14, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kv.wikipedia.org04:08, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikibooks.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org04:54, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikibooks.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wiktionary.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lfn.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikibooks.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ln.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org14:12, 22 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lrc.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org04:09, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org14:35, 6 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
lt.wikibooks.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org15:15, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
lv.wiktionary.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org14:12, 22 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)193
meta.wikimedia.org14:13, 22 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)525
mg.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
min.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikibooks.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ml.wikibooks.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wiktionary.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mrj.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikibooks.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org04:54, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ms.wikibooks.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org14:17, 17 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
my.wiktionary.org15:16, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wiktionary.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org04:54, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikipedia.org12:40, 12 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
nl.wikibooks.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikinews.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org04:10, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikiquote.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org15:44, 12 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
no.wikibooks.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org04:54, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org15:17, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org04:54, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org04:54, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org15:19, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org15:19, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org15:19, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org11:42, 17 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pag.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pa.wikibooks.org15:19, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org15:19, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wiktionary.org15:19, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org05:09, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
pl.wikibooks.org15:20, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikinews.org15:20, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org15:20, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikisource.org15:20, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org15:20, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org15:19, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pms.wikipedia.org08:54, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org15:20, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wiktionary.org15:20, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org04:11, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wikivoyage.org15:20, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org15:20, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org02:30, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pt.wikibooks.org15:20, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikinews.org04:54, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org15:21, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org15:21, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org15:21, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org15:21, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org15:20, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org15:21, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org14:08, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikibooks.org15:21, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org15:21, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org15:21, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org15:21, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org15:21, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rue.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org08:54, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51ipblock-exempt (താത്കാലികം), autoeditor, uploader
ru.wikibooks.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiquote.org06:05, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikisource.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiversity.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wiktionary.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rw.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikiquote.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikibooks.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org07:41, 1 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sc.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org02:49, 1 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sh.wiktionary.org15:22, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org05:01, 8 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
simple.wiktionary.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org14:08, 21 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
si.wikibooks.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
sk.wikibooks.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org14:08, 21 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sl.wikibooks.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org04:12, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org04:13, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org15:27, 8 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
so.wikipedia.org04:13, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
so.wiktionary.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org00:14, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sq.wikipedia.org04:13, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sq.wikibooks.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikibooks.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org15:23, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org15:05, 19 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sv.wikibooks.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org04:54, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sw.wikipedia.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org15:24, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org15:25, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ta.wikibooks.org15:25, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikinews.org15:25, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org15:25, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org04:54, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org15:25, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tcy.wikipedia.org15:26, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org10:09, 9 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org04:56, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org05:15, 3 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
test.wikidata.org06:25, 31 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tet.wikipedia.org12:53, 12 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org04:33, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikibooks.org15:26, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org15:26, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org15:26, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org15:26, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org15:26, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org15:26, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org15:26, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org10:24, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
th.wikibooks.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org15:26, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wiktionary.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org01:19, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tl.wikibooks.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wiktionary.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org13:51, 27 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikibooks.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ts.wikipedia.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org15:27, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org15:28, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org05:50, 11 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org15:28, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org15:28, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org09:45, 5 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
udm.wikipedia.org15:28, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org15:29, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org15:29, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org14:59, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27autoreview
uk.wikibooks.org15:29, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org15:29, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org04:54, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wikibooks.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org00:21, 8 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org07:31, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org04:30, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
vi.wikibooks.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikiquote.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org15:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vls.wikipedia.org15:31, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org15:31, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org15:31, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org08:49, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org00:21, 8 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wiktionary.org15:31, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
www.wikidata.org05:10, 2 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,960
wikimania2011.wikimedia.org02:53, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org11:12, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org14:03, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org15:34, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikipedia.org15:31, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org15:31, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org15:31, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org10:18, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org15:31, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org04:54, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org15:31, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org15:31, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org15:32, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org15:32, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org00:21, 8 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org15:34, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org15:32, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org15:32, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org08:58, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-min-nan.wikipedia.org05:51, 11 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikisource.org15:32, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org15:32, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org14:14, 5 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
zh.wikipedia.org14:12, 22 ജൂൺ 2017പുതിയ അംഗത്വം(?)10,919
zh.wikibooks.org05:14, 21 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikinews.org04:10, 3 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org03:03, 1 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org14:55, 11 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikiversity.org00:08, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org14:49, 3 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wiktionary.org00:16, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org07:38, 1 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org15:32, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0