ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Capricornis crispus
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:55, 5 ഏപ്രിൽ 2015 (4 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 30,147
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 182
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ace.wikipedia.org08:28, 26 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org12:50, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org19:39, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org12:59, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org20:16, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org12:53, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org12:29, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org12:57, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org12:47, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org12:47, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org12:40, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org12:55, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org12:57, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org12:51, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org12:47, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org20:43, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org12:34, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org12:48, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org12:55, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org12:47, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org12:44, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org12:59, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org12:29, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org12:59, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org12:24, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org12:38, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org12:56, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org14:03, 15 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)673
cr.wikipedia.org17:30, 14 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org12:31, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org12:51, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org12:42, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org12:35, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org20:13, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
din.wikipedia.org12:46, 29 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org12:39, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org22:45, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org16:00, 14 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
en.wikibooks.org17:55, 15 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org17:55, 15 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org17:55, 15 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org17:55, 15 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org17:55, 15 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org20:47, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org20:33, 24 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org12:34, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org12:38, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
et.wikipedia.org12:37, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org12:33, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org12:28, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org21:35, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org13:00, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org12:46, 13 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fr.wikinews.org15:23, 31 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org12:51, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org12:50, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org12:58, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org12:39, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org12:54, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org12:36, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org12:41, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org12:37, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org13:01, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org12:48, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org12:30, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org12:34, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org12:56, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org12:30, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org13:02, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org12:46, 29 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org12:54, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org12:51, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org13:55, 5 ഏപ്രിൽ 2015പുതിയ അംഗത്വം(?)28,291autopatrolled, ipblock-exempt
it.wikibooks.org18:14, 19 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikinews.org18:14, 19 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
it.wikiquote.org17:13, 30 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikisource.org18:14, 19 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikiversity.org21:47, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikivoyage.org17:17, 20 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wiktionary.org19:22, 9 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikipedia.org11:48, 25 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org12:48, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org12:42, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org12:36, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org12:56, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org02:41, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org12:30, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org12:55, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org02:55, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org20:15, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org12:44, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org12:41, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org12:49, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org18:57, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikipedia.org13:01, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org12:53, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org13:55, 5 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org12:36, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org07:22, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org13:01, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org13:00, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org03:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org15:21, 15 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org15:03, 5 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
mg.wikipedia.org12:43, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org03:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org12:36, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org13:13, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org12:43, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org12:48, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org16:03, 27 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org12:57, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org13:03, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org12:49, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org12:32, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org12:52, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org13:00, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org12:58, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org12:55, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org12:54, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org12:45, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ng.wikipedia.org17:29, 14 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org15:17, 10 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org12:39, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org12:30, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org12:43, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org13:00, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org13:02, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org12:54, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org03:42, 14 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org12:46, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org12:50, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org17:08, 14 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org22:07, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org12:56, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org17:27, 28 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org12:31, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org12:26, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sah.wikipedia.org13:01, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org13:02, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org12:55, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org12:49, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org18:15, 19 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org12:30, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org19:19, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org12:59, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org12:42, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org12:38, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org18:14, 19 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org17:55, 15 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikipedia.org12:45, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org12:32, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org12:52, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org21:39, 22 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org12:52, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org12:42, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org14:02, 13 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org12:46, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org12:42, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org12:41, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org12:43, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org12:32, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org12:44, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org09:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org18:45, 5 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org12:41, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org12:40, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org13:02, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org12:27, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org12:42, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org20:34, 14 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org12:58, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org13:57, 5 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,038
wikimania.wikimedia.org11:10, 23 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org13:01, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org12:59, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org12:53, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org13:14, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org15:34, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org12:47, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org12:28, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org13:12, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0