ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Annapoorni v v
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 06:07, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020 (3 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 25
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 15
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
en.wikipedia.org14:38, 6 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org07:02, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org13:13, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org16:11, 20 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org11:03, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org06:07, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org06:32, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org06:07, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org07:39, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org06:07, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പുതിയ അംഗത്വം(?)25
ru.wikipedia.org11:03, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org16:55, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org12:07, 14 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org15:27, 7 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org06:07, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0