ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Ameisenigel
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 18:49, 28 ഡിസംബർ 2014 (6 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 5,70,920
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 801
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: Two-factor authentication testers, Ombuds
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org15:32, 24 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org15:32, 24 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ady.wikipedia.org15:32, 24 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org15:45, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikibooks.org12:46, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org13:53, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wiktionary.org15:58, 3 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org15:32, 24 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org21:58, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
alt.wikipedia.org03:53, 1 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org15:22, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wiktionary.org14:47, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org15:33, 24 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wiktionary.org14:48, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org15:33, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wiktionary.org14:47, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
api.wikimedia.org16:38, 6 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16docseditor
arc.wikipedia.org15:33, 24 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org16:49, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikibooks.org12:41, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikimedia.org10:39, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikinews.org10:30, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiquote.org13:44, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org09:05, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiversity.org12:51, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org14:49, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ary.wikipedia.org06:22, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org15:21, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org15:47, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wiktionary.org14:49, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org15:33, 24 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikisource.org09:05, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
atj.wikipedia.org15:33, 24 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
avk.wikipedia.org06:14, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org15:33, 24 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
awa.wikipedia.org06:19, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org15:33, 24 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wiktionary.org14:50, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org15:53, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org19:12, 27 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikibooks.org12:16, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org15:40, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org09:05, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org14:50, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ban.wikipedia.org12:51, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org22:00, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bat-smg.wikipedia.org15:49, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org20:19, 29 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikibooks.org12:15, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikipedia.org13:22, 25 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wiktionary.org14:58, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bd.wikimedia.org10:55, 20 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org15:31, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org13:07, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikipedia.org11:50, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikibooks.org12:15, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikimedia.org10:54, 20 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org15:35, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikisource.org09:05, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wiktionary.org14:51, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org08:18, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikibooks.org12:15, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikinews.org10:15, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org15:35, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikisource.org09:05, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org14:52, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org13:22, 25 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikipedia.org13:22, 25 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org13:22, 25 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org13:23, 25 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org15:48, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikibooks.org12:49, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org09:05, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikivoyage.org10:30, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wiktionary.org14:53, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org13:23, 25 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bpy.wikipedia.org15:36, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org15:49, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikimedia.org10:53, 20 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org15:41, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikisource.org09:10, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wiktionary.org14:53, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org15:49, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikibooks.org12:16, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikinews.org10:15, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org15:41, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org09:10, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wiktionary.org14:54, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org15:25, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org13:23, 25 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org13:56, 18 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikibooks.org12:16, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org10:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikinews.org10:15, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org15:42, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikisource.org09:10, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org14:55, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org08:56, 29 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org08:56, 29 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org12:20, 5 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ce.wikipedia.org11:45, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org08:57, 29 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wiktionary.org14:55, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org08:57, 29 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org08:57, 29 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org15:52, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org12:29, 21 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,078autopatrolled, translationadmin
co.wikipedia.org08:57, 29 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikimedia.org10:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wiktionary.org14:56, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org08:57, 29 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org08:57, 29 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org15:47, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org10:30, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org14:06, 18 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikibooks.org12:30, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikinews.org10:24, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org13:32, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikisource.org09:10, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org13:05, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org14:57, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cu.wikipedia.org08:57, 29 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org15:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org12:15, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org11:49, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikibooks.org12:16, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org15:46, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org09:10, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org14:58, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org16:49, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikibooks.org12:16, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikiquote.org15:21, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org09:10, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org14:59, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org18:49, 28 ഡിസംബർ 2014പുതിയ അംഗത്വം(?)13,824sysop (താത്കാലികം), autoreview, editor, ipblock-exempt
de.wikibooks.org14:33, 9 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikinews.org11:25, 13 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiquote.org15:13, 10 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org12:29, 21 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiversity.org11:23, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org15:33, 15 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wiktionary.org22:39, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
din.wikipedia.org13:37, 30 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org13:37, 30 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wiktionary.org14:59, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dk.wikimedia.org10:51, 20 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org15:46, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dty.wikipedia.org13:37, 30 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org13:37, 30 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org10:30, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org13:37, 30 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org09:25, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org08:18, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikibooks.org12:15, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikinews.org10:06, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiquote.org15:21, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikisource.org09:10, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org12:55, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikivoyage.org09:23, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wiktionary.org15:09, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eml.wikipedia.org08:30, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org13:11, 8 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
en.wikibooks.org12:07, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikinews.org10:08, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiquote.org15:24, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikisource.org11:42, 20 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org12:53, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikivoyage.org09:22, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wiktionary.org21:15, 2 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikipedia.org08:18, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikibooks.org12:08, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikinews.org10:13, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org15:30, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org09:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikivoyage.org16:48, 17 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org15:11, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org16:50, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikibooks.org12:07, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikinews.org10:09, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiquote.org15:24, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikisource.org09:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiversity.org13:04, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikivoyage.org09:27, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wiktionary.org15:10, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org11:30, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikibooks.org12:16, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikimedia.org10:58, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org15:47, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikisource.org09:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wiktionary.org15:11, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org08:19, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikibooks.org12:16, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikiquote.org15:48, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikisource.org09:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wiktionary.org15:12, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org09:25, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikipedia.org08:20, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikibooks.org12:41, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org10:30, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikiquote.org13:44, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org09:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org09:26, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org15:13, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org09:27, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org09:27, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org14:00, 18 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikibooks.org12:30, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikimedia.org10:57, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikinews.org10:23, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org13:32, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org09:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiversity.org12:53, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org10:30, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wiktionary.org15:16, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wikipedia.org09:27, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org15:16, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikipedia.org15:26, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikisource.org09:20, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wiktionary.org15:17, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frp.wikipedia.org09:27, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org15:39, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org20:27, 16 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
fr.wikibooks.org12:09, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikinews.org10:10, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org15:25, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org09:20, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiversity.org12:54, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikivoyage.org09:23, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org21:51, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fur.wikipedia.org15:49, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org15:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikibooks.org12:16, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wiktionary.org15:19, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org09:30, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org09:30, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org15:39, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wiktionary.org09:30, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gcr.wikipedia.org07:55, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wikipedia.org15:50, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wiktionary.org15:20, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org09:30, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org11:31, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikibooks.org12:16, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikiquote.org15:49, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org09:20, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wiktionary.org15:21, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org09:30, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wiktionary.org15:22, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wikipedia.org09:30, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gom.wiktionary.org06:21, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gor.wikipedia.org09:30, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org09:30, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org15:37, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikiquote.org14:25, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org09:20, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wiktionary.org15:23, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org09:30, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org15:23, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org09:40, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wikipedia.org09:40, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wiktionary.org10:30, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
haw.wikipedia.org09:40, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org16:49, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikibooks.org12:41, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikinews.org10:30, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikiquote.org13:44, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org09:20, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikivoyage.org09:24, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org15:25, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wikipedia.org09:40, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wiktionary.org10:30, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org11:34, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikibooks.org12:49, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org14:25, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikisource.org10:56, 20 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiversity.org10:39, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikivoyage.org10:30, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wiktionary.org15:25, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org11:37, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikibooks.org12:16, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikiquote.org15:26, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org09:20, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wiktionary.org15:26, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org15:40, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org15:26, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org15:50, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org14:29, 18 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikibooks.org12:29, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikiquote.org13:31, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikisource.org09:20, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org15:27, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikipedia.org11:26, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikibooks.org12:30, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikiquote.org13:33, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org09:20, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wiktionary.org15:28, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hyw.wikipedia.org09:41, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikipedia.org15:28, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikibooks.org12:09, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wiktionary.org15:28, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org22:03, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikibooks.org12:48, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikiquote.org13:55, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org09:20, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wiktionary.org15:29, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikipedia.org09:45, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wiktionary.org10:30, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org09:45, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ik.wikipedia.org09:45, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org15:27, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org15:43, 15 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
inh.wikipedia.org09:45, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wikipedia.org15:38, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wiktionary.org15:30, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org15:40, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikibooks.org12:30, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikiquote.org13:32, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikisource.org09:20, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wiktionary.org15:30, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org23:01, 5 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikibooks.org12:16, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org10:10, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org15:26, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikisource.org12:17, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiversity.org12:55, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikivoyage.org09:24, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wiktionary.org15:31, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org09:45, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wiktionary.org15:32, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jam.wikipedia.org09:49, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org13:49, 18 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikibooks.org12:48, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikinews.org10:33, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org13:55, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org09:26, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org12:57, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikivoyage.org06:11, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org15:32, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wikipedia.org09:49, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wiktionary.org15:33, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org15:52, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wiktionary.org15:34, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kaa.wikipedia.org09:51, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org09:51, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ka.wikipedia.org11:32, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikibooks.org12:30, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org13:33, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org15:35, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbd.wikipedia.org09:51, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbp.wikipedia.org09:51, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kg.wikipedia.org09:51, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ki.wikipedia.org09:51, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikipedia.org11:35, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikibooks.org12:15, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wiktionary.org10:30, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org09:51, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org10:30, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikipedia.org09:51, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikibooks.org12:59, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org10:30, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org15:31, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikiquote.org14:25, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikisource.org09:26, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wiktionary.org15:36, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org09:51, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org16:50, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikibooks.org12:48, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikinews.org10:33, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiquote.org13:55, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikisource.org09:26, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiversity.org10:41, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wiktionary.org15:36, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
krc.wikipedia.org09:51, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ksh.wikipedia.org15:45, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org09:51, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wiktionary.org10:30, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org15:32, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikibooks.org12:29, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikiquote.org15:27, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wiktionary.org15:37, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org09:51, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org09:52, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org15:34, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikipedia.org15:54, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikibooks.org12:48, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikiquote.org13:55, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wiktionary.org10:30, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lad.wikipedia.org13:32, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org11:37, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikibooks.org12:29, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikiquote.org15:50, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikisource.org09:26, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org12:21, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org13:32, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org15:55, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wiktionary.org12:21, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lez.wikipedia.org13:32, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lfn.wikipedia.org13:33, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lg.wikipedia.org13:33, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org13:33, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikisource.org06:28, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikipedia.org15:33, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikibooks.org12:29, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikinews.org10:15, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikiquote.org15:51, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikisource.org09:26, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wiktionary.org12:21, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lld.wikipedia.org03:22, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org15:41, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikipedia.org13:33, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wiktionary.org12:21, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org12:35, 4 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org13:33, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wiktionary.org12:21, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lrc.wikipedia.org13:33, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org13:33, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org11:38, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikibooks.org12:29, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikiquote.org15:50, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikisource.org09:26, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wiktionary.org12:21, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wikipedia.org15:54, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wiktionary.org12:21, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mad.wikipedia.org16:57, 19 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mai.wikipedia.org13:39, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org15:23, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org13:39, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org08:42, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,470autopatrolled
meta.wikimedia.org12:45, 4 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,113patroller, translationadmin
mg.wikipedia.org15:56, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wikibooks.org12:47, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wiktionary.org12:25, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org13:39, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wikipedia.org11:40, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wiktionary.org07:57, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikipedia.org13:39, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wiktionary.org12:25, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikipedia.org15:23, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikibooks.org12:15, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikimedia.org10:54, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikisource.org09:31, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wiktionary.org12:25, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org15:57, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikibooks.org12:41, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikiquote.org13:44, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org09:31, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org12:25, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mni.wikipedia.org03:54, 1 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mni.wiktionary.org03:55, 1 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wikipedia.org15:36, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wiktionary.org12:25, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mnw.wikipedia.org07:16, 11 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mrj.wikipedia.org15:24, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org15:58, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikibooks.org12:41, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikiquote.org13:44, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikisource.org09:31, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wiktionary.org12:25, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org14:02, 18 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikibooks.org12:48, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wiktionary.org12:25, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org13:39, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wiktionary.org12:25, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mwl.wikipedia.org13:40, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mx.wikimedia.org10:54, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org13:40, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org15:35, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wiktionary.org12:25, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org15:34, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org15:38, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wiktionary.org12:29, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org15:39, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikisource.org09:31, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikipedia.org13:44, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wiktionary.org12:29, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org15:38, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org15:42, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wiktionary.org12:31, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org15:41, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikibooks.org12:49, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org12:31, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org15:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nia.wikipedia.org14:57, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nia.wiktionary.org14:58, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org15:09, 8 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikibooks.org12:13, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org10:53, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikinews.org10:11, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikiquote.org15:27, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org09:31, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikivoyage.org09:25, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org12:32, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org11:40, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikiquote.org13:32, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wiktionary.org12:33, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nov.wikipedia.org13:45, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org14:03, 18 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikibooks.org12:29, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikimedia.org10:52, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikinews.org10:23, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikiquote.org13:32, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org09:31, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wiktionary.org12:33, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nqo.wikipedia.org07:46, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nrm.wikipedia.org13:45, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org13:45, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org13:45, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org10:52, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ny.wikipedia.org13:45, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org15:25, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikibooks.org12:29, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wiktionary.org12:34, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
olo.wikipedia.org11:33, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org11:33, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wiktionary.org12:34, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org15:41, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikisource.org09:31, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org10:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
os.wikipedia.org15:41, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
outreach.wikimedia.org21:41, 23 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pag.wikipedia.org11:33, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org11:33, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pap.wikipedia.org11:33, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org15:44, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikibooks.org12:49, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikisource.org09:31, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wiktionary.org12:35, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org11:33, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org15:43, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org15:44, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org11:34, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org11:33, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org08:22, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikibooks.org12:30, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikimedia.org10:51, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikinews.org10:12, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikiquote.org15:28, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikisource.org09:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikivoyage.org09:26, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org12:35, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikipedia.org15:26, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikisource.org09:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wikipedia.org15:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org10:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnt.wikipedia.org11:34, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org11:34, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikivoyage.org10:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wiktionary.org10:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org16:50, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikibooks.org12:10, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikimedia.org10:50, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikinews.org10:13, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiquote.org15:30, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org09:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiversity.org12:59, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikivoyage.org09:27, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wiktionary.org12:35, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikipedia.org15:48, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wiktionary.org12:37, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikipedia.org15:50, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rmy.wikipedia.org15:50, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wikipedia.org11:40, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org11:41, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org12:38, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-tara.wikipedia.org11:41, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org14:04, 18 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikibooks.org12:30, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikinews.org10:23, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ro.wikiquote.org13:32, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikisource.org09:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikivoyage.org09:27, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wiktionary.org12:38, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rue.wikipedia.org15:47, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org16:50, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikibooks.org12:15, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikimedia.org10:49, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikinews.org10:06, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiquote.org15:21, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikisource.org09:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiversity.org13:00, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikivoyage.org09:27, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wiktionary.org12:38, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wikipedia.org11:41, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wiktionary.org12:38, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikipedia.org15:29, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikiquote.org15:37, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikisource.org09:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sat.wikipedia.org11:44, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org15:48, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikibooks.org12:49, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikiquote.org14:25, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikisource.org09:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org12:32, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org15:45, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org12:32, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org15:27, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wikipedia.org11:44, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikipedia.org15:51, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wiktionary.org10:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org11:44, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikimedia.org10:48, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sg.wikipedia.org11:44, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org10:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shn.wikipedia.org10:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org02:33, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org14:05, 18 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wiktionary.org10:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shy.wiktionary.org07:59, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikipedia.org11:29, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
simple.wiktionary.org12:32, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikipedia.org15:52, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikibooks.org12:59, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wiktionary.org12:32, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
skr.wikipedia.org16:57, 19 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
skr.wiktionary.org16:57, 19 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org11:41, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikibooks.org12:30, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikiquote.org13:32, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikisource.org09:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wiktionary.org12:32, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org11:42, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikibooks.org12:30, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiquote.org13:32, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikisource.org09:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org13:03, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wiktionary.org12:32, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
smn.wikipedia.org07:10, 26 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org11:44, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wiktionary.org12:32, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org11:44, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org12:30, 21 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wikipedia.org11:44, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wiktionary.org12:32, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org15:41, 15 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
sq.wikipedia.org15:46, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikibooks.org12:30, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikinews.org10:23, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikiquote.org13:32, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wiktionary.org12:32, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org11:45, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org13:55, 18 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikibooks.org12:15, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikinews.org10:15, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikiquote.org15:38, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikisource.org09:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org12:32, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org11:45, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org10:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
stq.wikipedia.org15:40, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wikipedia.org11:45, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wiktionary.org10:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org15:45, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikiquote.org13:56, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wiktionary.org10:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org08:22, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikibooks.org12:30, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikinews.org10:23, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiquote.org13:32, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikisource.org09:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiversity.org13:01, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org09:27, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org12:32, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wikipedia.org15:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wiktionary.org12:32, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szl.wikipedia.org15:48, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szy.wikipedia.org07:56, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org11:43, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikibooks.org12:49, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikinews.org10:33, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org14:25, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikisource.org09:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org12:39, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tcy.wikipedia.org11:51, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org10:32, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test-commons.wikimedia.org19:13, 11 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org15:42, 3 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23translationadmin
test.wikidata.org10:47, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tet.wikipedia.org11:51, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org15:30, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikibooks.org12:49, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikiquote.org14:25, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikisource.org09:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wiktionary.org12:39, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org15:28, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikibooks.org12:48, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wiktionary.org10:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org11:45, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikibooks.org12:59, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikiquote.org14:25, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikisource.org09:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wiktionary.org12:39, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wikipedia.org11:51, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wiktionary.org12:39, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikipedia.org11:51, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wiktionary.org12:39, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org15:28, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikibooks.org12:49, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wiktionary.org12:39, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org11:51, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wiktionary.org12:39, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wikipedia.org11:51, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org11:51, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wiktionary.org12:39, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org08:23, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikibooks.org12:30, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org10:46, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikinews.org10:06, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikiquote.org15:29, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikisource.org09:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikivoyage.org07:10, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org12:39, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org11:51, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org10:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org15:29, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org12:15, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wiktionary.org12:39, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tum.wikipedia.org11:51, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wikipedia.org11:51, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tyv.wikipedia.org11:52, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org11:51, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ua.wikimedia.org10:45, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
udm.wikipedia.org11:59, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org11:59, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wiktionary.org10:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org13:52, 18 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikibooks.org12:15, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikinews.org10:15, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org15:39, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikisource.org09:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikivoyage.org09:27, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wiktionary.org12:45, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org11:46, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikibooks.org12:41, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org13:44, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wiktionary.org12:45, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikipedia.org16:48, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikiquote.org13:56, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wiktionary.org12:45, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org15:54, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikisource.org09:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wiktionary.org12:47, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vep.wikipedia.org12:01, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org12:01, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org08:23, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikibooks.org12:49, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikiquote.org13:56, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikisource.org09:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org09:27, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wiktionary.org12:47, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vls.wikipedia.org15:41, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org11:48, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wiktionary.org12:47, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org11:23, 13 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org15:55, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikisource.org17:00, 19 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org12:48, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org19:31, 7 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,49,420translationadmin
wikimania2005.wikimedia.org21:13, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org21:13, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org21:12, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org21:12, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org21:12, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org21:11, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org21:11, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org21:11, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org21:09, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org21:09, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org09:15, 25 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org21:07, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org21:07, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org21:08, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org14:38, 18 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wo.wikipedia.org12:02, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org13:53, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wiktionary.org12:48, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wuu.wikipedia.org12:02, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org12:02, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org12:02, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xmf.wikipedia.org16:48, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org15:30, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org09:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org15:30, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org15:50, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yue.wiktionary.org10:32, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikipedia.org12:08, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org15:40, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-classical.wikipedia.org12:08, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org08:33, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikisource.org09:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org10:32, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org15:53, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org16:50, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wikibooks.org12:48, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikinews.org10:32, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiquote.org13:55, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org09:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiversity.org10:45, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikivoyage.org09:21, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wiktionary.org12:50, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org12:08, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wiktionary.org12:50, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1